ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾ ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾ


ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
  • ലോക വ്യാപാര സംഘടന (W T O)
  • ലോക തൊഴിലാളി സംഘടന (I L O)
  • ലോക അഭയാർത്ഥി സംഘടന (U N H C R)
  • ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന (W H O)
  • ഭുമി ശാസ്ത്ര പഠന സംഘടന (W M O)
  • അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താവിനിമയ യൂണിയൻ ( I T U)


Code: Trade യൂണിയനിലെ തൊഴിലാളികൾ അഭയാർത്ഥികളാവുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഭൂമി ശാസ്ത്ര പരമായ വിവരങ്ങൾ വാർത്താവിനിമയങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കു കൊടുക്കും.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
UN Years

Open

Important UN Years are given below. 1972 പുസ്തക വർഷം.
1973 കോപ്പർനിക്കസ് വർഷം.
1974 ജനസംഖ്യാ വർഷം.
1975 വനിത വർഷം.
1985 യുവജന വർഷം.
1986 ലോക സമാധാനവർഷം.
1987 അഭയാർത്ഥി പാർപ്പിട വർഷം.
1988 എയ്ഡ്സ് വർഷം.
1992 ബഹിരാകാശ വർഷം.
1993 തദ്ദേശിയ ജനസംഖ്യ വർഷം.
1994 കുടുംബ വർഷം.
1995 സഹിഷ്ണുത വർഷം.
1998 സമുദ്ര വർഷം.
1999 വയോജന വർഷം.
2000 കൾച്ചർ ഓഫ് പീസ് വർഷം.
2001 സന്നദ്ധ സേവകാ വർഷം.
...

Open

List of Worlds Largest, Smallest, Highest, Lowest and Deepest Things

Open

Busiest Airport : Chicago O'Hare International Airport .
Coldest Place : Vostok, Antarctica.
Coldest Planet : Neptune.
Deepest Gorge : Hell’s Canyon, USA.
Deepest Lake : Lake Baikal, Siberia.
Deepest Ocean : Pacific Ocean.
Deepest Point in the Ocean : Challenger deep of Mariana Trench in Pacific Ocean.
Deepest in the World.
Driest Place : Death Valley, California.
Fastest Bird : Swift.
Fastest Land Animal : Cheetah.
Fastest Planet : Mercury.
Heaviest Rainfall : Mawsynram, India.
Highest Active Volcano : Guayathiri, Chile.
Highest Airport : Lhasa Airport, Tibet.
Highest Bridge : Milau, France.
Highest Capital City : La Paz, Bolivia.
Highest Continent : Antarctica.
Highest Lake : Titicaca, Bolivia.
Highest Mountain Peak : Mt. Everest.
Highest Mountain Peak : Mt. Everest, Nepal.
...

Open

കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -2

Open

ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ  പൊരുള് - വിജയകൃഷ്ണന് (ഉപന്യാസം).
ചെമ്മീന് - തകഴി (നോവല്).
തട്ടകം - കോവിലന് (നോവല്).
തത്ത്വമസി - സുകുമാർ അഴിക്കോട് (ഉപന്യാസം).
ദി ജഡജ്മെന്റ് - എന്. എന്. പിള്ള (നാടകം).
ദൈവത്തിന്റെ കാന് - എന്. പി. മുഹമ്മദ് (നോവല്).
ദൈവവചനങ്ങള് - മമുന്ദന് (നോവല്).
നക്ഷത്രങ്ങള് കാവല് - പി. പദ്മരാജന് (നോവല്).
ആലാടൻ -അണ്ണായിവാര്യര് (കവിത).
നാറനന്തു ഭൃണ്ണ...

Open