ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ


ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • ആഗസ്റ്റ് 3 - ദേശീയ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയാദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് ആദ്യ ഞായർ - അന്തർദ്ദേശീയ സൗഹൃദ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 6 - ഹിരോഷിമാ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 8 - ലോക വയോജനദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - നാഗസാക്കി ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 12 - ലോക യുവജന ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 15 - ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 20 - ദേശീയ സദ്ഭാവനാ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 21- സുവിത്ത് ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 22 - സംസ്കൃതദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 29 - ദേശീയ കായികദിനം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
National Laboratories and Locations

Open

Central Building Research Institute: Roorkee (UP).
Central Drug Research Institute: Lucknow (UP).
Central Food Technological Research Institute: Mysore.
Central Leather Research Institute: Chennai.
Central Mining Research Station: Dhanbad (Bihar).
Central Road Research Institute: New Delhi.
Indian Institute of Petroleum: Dehra Dun (Uttaranchal).
National Aeronautical Laboratory: Bangalore.
National Chemical Laboratory: Pune.
National Environment Engineering Research Institute (NEERI): Nagpur.
National Institute of Oceanography: Panaji (Goa).
National Physical Laboratory: New Delhi.
...

Open

English Grammar : Phrasal Verbs

Open

Account for : Explain, Give a reason .
Agree with : Have the same opinion as others.
Blow up : To destroy by an explosion, Inflate with air or gas.
Break down : Lose control.
Break into\in : Enter by force.
Break out : Start suddenly.
Break up : Come to an end.
Bring back : Return.
Bring down : Reduce.
Bring in : Introduce, yield\earn.
Bring out : To appear, publish, produce.
Call at : Visit a place.
Call for : Demand (LDC Thrissur, Kasaracode, Kollam, 2017).
Call in : Send for.
Call off : Cancel.
Call on : Visit a person.
Call upon : Appeal.
Carry on : Continue.
Carry out : Do and complete a task.
Carry through : To help, complete, fulfill.
Come across : Find by chance.
Come down : Collapse, humiliation.
Come out : Be published, become known, To appear.
Cut...

Open

ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും

Open

.

ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ .

ക്രെട്ടിനിസം : തൈറോക്സിൻ.
ടെറ്റനി : പാരാതെർമോൺ.
ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് : ADH.
ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് : ഇൻസുലിൽ.
സിംപ്ൾ ഗോയിറ്റർ : തൈറോക്സിൻ.


ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും  .

അനിമൽഫാം : ജോർജ് ഓർവൽ .
ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം : സാലിം അലി.
ഒറിജിനൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് : ചാൾസ് ഡാർവിൻ.
കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ : ഇന്ദുചൂഡൻ.
ബേഡ...

Open