ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ


ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ആഗസ്റ്റ് 3 - ദേശീയ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയാദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് ആദ്യ ഞായർ - അന്തർദ്ദേശീയ സൗഹൃദ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 6 - ഹിരോഷിമാ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 8 - ലോക വയോജനദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - നാഗസാക്കി ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 12 - ലോക യുവജന ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 15 - ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 20 - ദേശീയ സദ്ഭാവനാ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 21- സുവിത്ത് ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 22 - സംസ്കൃതദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 29 - ദേശീയ കായികദിനം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Confusing facts for PSC Exams Part 4

Open

മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ഡോ. എ. പി.ജെ. അബ്ദുൾ കലാം.
മിസൈൽ വിമൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ടെസ്സി തോമസ്.
നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട്  ഏത് നദിയിലാണ്? കൃഷ്ണ.
കൃഷ്ണ രാജസാഗർ അണക്കെട്ട്  ഏത് നദിയിലാണ്? കാവേരി.
അഖിലാണ്ഡമണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി' എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചതാര്? പന്തളം കെ.പി.രാമൻപിള്ള.
ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം' എന്ന ഗാന...

Open

കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )

Open

ബിറ്റ് = ബൈനറി അക്കം.
4 ബിറ്റ് = 1 നിബിൾ.
8 ബിറ്റുകൾ = 1 ബൈറ്റ്.
1024 ബൈറ്റ്സ് = 1 കെബി (കിലോ ബൈറ്റ്).
1024 KB = 1 MB (മെഗാ ബൈറ്റ്).
1024 MB = 1 GB (ജിഗാ ബൈറ്റ്).
1024 GB = 1 TB (ടെറ ബൈറ്റ്).
1024 TB = 1 PB (പീറ്റ ബൈറ്റ്).
1024 PB = 1 EB (എക്സാ  ബൈറ്റ്).
1024 EB = 1 ZB (സെറ്റ ബൈറ്റ്).
1024 ZB = 1 YB (യോട്ട ബൈറ്റ്).
1024 YB = 1 (ബ്രോൺടോ ബെയ്റ്റ്).
1024 ബ്രോൻട്ടോബൈറ്റ് = 1 (ജിയോപ് ബെയ്റ്റ്).


Bit = Binary Digit.
4bit = 1 nibble.
8 Bits = 1 B...

Open

Average calculation

Open

N = the number of terms  .

S = the sum of the numbers in the set.

Average = S/N .


For example.

The marks of a student in five subjects are 96, 94, 92, 87, and 81, then what is the average score of the student?.

N = 5.

S = 96 + 94 + 92 + 87 + 81 = 450.

A = 450/5 = 90.


Another type questions .

1). There are 36 boys and 44 girls in a class. The average score of boys is 40 and girls are 35. Then what will be the average mark? .


Total mark of 36 boys = 36 x 40 = 1440.

Total mark of 44 girls = 35 x 44 = 1540.

Total mark of 80 Students = 1440 + 1540 = 2980 .

Average mark of the class = (2980 / 80).

                 ...

Open