ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ


ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ആഗസ്റ്റ് 3 - ദേശീയ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയാദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് ആദ്യ ഞായർ - അന്തർദ്ദേശീയ സൗഹൃദ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 6 - ഹിരോഷിമാ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 8 - ലോക വയോജനദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - നാഗസാക്കി ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 12 - ലോക യുവജന ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 15 - ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 20 - ദേശീയ സദ്ഭാവനാ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 21- സുവിത്ത് ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 22 - സംസ്കൃതദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 29 - ദേശീയ കായികദിനം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
ഓണച്ചൊല്ലുകൾ

Open

അഞ്ചോണം പിന്ചോണം.
അത്തം പത്തിനു പൊന്നോണം.
അത്തം പത്തോണം.
അത്തം വെളുത്താൽ ഓണം കറുക്കും.
അത്തപ്പത്തോണം വന്നടുത്തെടോ നായരേ,ചോതി പുഴുങ്ങാനും നെല്ലു തായോ.
അവിട്ടക്കട്ട ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കണം.
ആറോണം അരിവാളും വള്ളിയും.
ഉണ്ടെങ്കിലോണം പോലെ അല്ലെങ്കിലേകാദശി.
ഉത്രാടമുച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചിമാർക്കൊക്കെയും വെപ്രാളം.
ഉറുമ്പു ഓണം കരുതും പോലെ.
ഉള്ളതുക...

Open

First In India PSC Questions

Open

First In India PSC Questions are .

Akodara village (Gujarat) – the first digital village in India.
Asia's biggest Jungle Safari – Naya Raipur, Chhattisgarh.
Asia's first longest cycle highway – Uttar Pradesh.
Chhattisgarh has become the first state to adopt a resolution welcoming the demonetization of high-value currency notes.
First Children's Court inaugurated in Hyderabad.
First Happiness Junction of India – Sonepur (Bihar).
First LCD panel plant – Maharashtra.
First cash giving app – CASHe.
First children's court – Hyderabad.
First civil aviation park – Gujarat.
First defense park – Ottapalam, Kerala.
First digital state – Kerala.
First ever gender park – Kerala.
First island district – Majuli, Assam.
First online interactive heritage portal – Sahapedia.
First rail auto transportation...

Open

Acids

Open

അമ്ലങ്ങൾ ആസിഡുകൾ ജലത്തിലലിയുമ്പോൾ 7.0-ൽ താഴെ പി.എച്ച്. മൂല്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സംയുക്തങ്ങളാണ് അമ്ലം. HA എന്ന പൊതു രാസവാക്യമാണ് അമ്ലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജലത്തിലലിയുമ്പോൾ H+ അയോണുകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്‌ ആസിഡുകൾ. .


അബ്സെസിക് ഹോർമോൺ ആസിഡ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ്? : മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ഇലകളിൽ.
ആദ്യമായ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ...

Open