മേയ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ മേയ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ


മേയ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾമേയ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • മേയ് 1 - ലോക തൊഴിലാളിദിനം
 • മേയ് 3 - പത്രസ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • മേയ് 3 - സൗരോർജ്ജദിനം
 • മേയ് 6 - ലോക ആസ്ത്മാ ദിനം
 • മേയ് 8 - ലോക റെഡ്ക്രോസ് ദിനം
 • മേയ് 11 - ദേശീയ സാങ്കേതിക ദിനം
 • മേയ് 12 - ആതുര ശുശ്രൂഷാ ദിനം
 • മേയ് 13 - ദേശീയ ഐക്യദാർഡ്യദിനം
 • മേയ് 15 - ദേശീയ കുടുംബദിനം
 • മേയ് 16 - സിക്കിംദിനം
 • മേയ് 17 - ലോകവിദൂര വാർത്താവിനിമയദിനം
 • മേയ് 21 - ഭീകരവാദവിരുദ്ധ ദിനം
 • മേയ് 22 - ജൈവ വൈവിധ്യദിനം
 • മേയ് 24 - കോമൺവെൽത്ത് ദിനം
 • മേയ് 27 - നെഹ്രുവിന്റെ ചരമ ദിനം
 • മേയ് 29 - എവറസ്റ്റ് ദിനം
 • മേയ് 31 - ലോക പുകയിലവിരുദ്ധദിനം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Wildlife Sanctuaries and Years started

Open

Wildlife Sanctuaries Years .
ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം 1984 .
ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം 1976 .
കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം 2019 .
കുറിഞ്ഞിമല സങ്കേതം 2006 .
കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം 2011 .
ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം 1984 .
ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം 1984 .
ചൂലന്നുർ മയിൽ സങ്കേതം 2007 .
ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം 1984 .
തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം 1983 .
നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം 1958 .
...

Open

Questions about Sree Narayana Guru : Kerala Renaissance

Open

Sree Narayana Guru (ca. 1854 – 20 September 1928), was a social reformer of India. He was born into a family of the Ezhava caste in an era when people from such communities, which were regarded as Avarna, faced much injustice in the caste-ridden society of Kerala. He led a reform movement in Kerala, rejected casteism, and promoted new values of spiritual freedom and social equality. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Narayana_Guru .

The first malayale to appear in the Indian postal stamp Answer:  Sree Narayana Guru The first malayale to appear in the Sri Lankan postal stamp Answer: Sree Narayana Guru() The only foreign country visited by Sree Narayana Guru Answer: Sri Lanka The first malayalie to be inscribed on a coin of Reserve Bank of India Answer: Sree Narayana Guru Sree Narayana Jayanti Boat race  conducted in Answer: Kumarakam(Kottayam) Sree Narayana Trophy Boat race conducted in Answer: Kannetti kayal(karunagapalli)  The temple which&nbs...

Open

കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -2

Open

ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ  പൊരുള് - വിജയകൃഷ്ണന് (ഉപന്യാസം).
ചെമ്മീന് - തകഴി (നോവല്).
തട്ടകം - കോവിലന് (നോവല്).
തത്ത്വമസി - സുകുമാർ അഴിക്കോട് (ഉപന്യാസം).
ദി ജഡജ്മെന്റ് - എന്. എന്. പിള്ള (നാടകം).
ദൈവത്തിന്റെ കാന് - എന്. പി. മുഹമ്മദ് (നോവല്).
ദൈവവചനങ്ങള് - മമുന്ദന് (നോവല്).
നക്ഷത്രങ്ങള് കാവല് - പി. പദ്മരാജന് (നോവല്).
ആലാടൻ -അണ്ണായിവാര്യര് (കവിത).
നാറനന്തു ഭൃണ്ണ...

Open