ജൂലൈ മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിനങ്ങൾ ജൂലൈ മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിനങ്ങൾ


ജൂലൈ മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിനങ്ങൾജൂലൈ മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിനങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
  • ജൂലൈ 1 - ഡോക്ടടേഴ്സ് ദിനം
  • ജൂലൈ 1 - ലോകആർക്കിടെക്ചറൽ ദിനം
  • ജൂലൈ 8 - പെരുമൺ ദുരന്ത ദിനം
  • ജൂലൈ 11 - ലോകജനസംഖ്യാ ദിനം
  • ജൂലൈ 16 - ദേശീയ സ്കൂൾ സുരക്ഷാ ദിനം
  • ജൂലൈ 26 - കാർഗിൽ വിജയദിനം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Organizations and Their Mottos

Open

African Union A United and Strong Africa .
Amnesty International It is better to light a candle than to curse the darkness .
Association of South East Nations (ASEAN) One vision, One Identity, One community .
Federation Internationale de Football Association (FIFA) For the Game, For the World. .
International Basketball Federation (FIBA) We are basketball .
International Chamber of Commerce The World Business Organization .
International Committee of the Red Cross (ICRC) Inter Arma Caritas (In War, Charity) .
International Cricket Council (ICC) Great Sport, Great Spirit .
International Hockey Federation (FIH) FairPlay Friendship Forever .
International Olympic Committee Faster, Higher, Stronger (Citius, Altius, Fortius) .
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Advancing Chemistry Worldwide .
Internet Corporation for Assigned Names an...

Open

Dynasties and founders in ancient India

Open

പുരാതന ഇൻഡ്യയിലെ രാജവംശങ്ങളും സ്ഥാപകരും ഇൻഡ്യയിലെ രാജവംശങ്ങളും സ്ഥാപകരും .
അടിമ വംശം കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് .
കണ്വ വംശം വാസുദേവ കണ്വർ .
കുശാന വംശം കജുല കാഡ്ഫിസെസ് .
ഖിൽജി വംശം ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജി .
ഗുപ്ത രാജവംശം ശ്രീഗുപ്തൻ .
ചാലൂക്യ വംശം പുലികേശി I .
ചോള സാമ്രാജ്യം പരാന്തകൻ I .
തുഗ്ലക് വംശം ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക് .
നന്ദവംശം മഹാപത്മനന്ദൻ .
പല്...

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )

Open

അരിപ്പ  =തിരുവനന്തപുരം .
കടലുണ്ടി =മലപ്പുറം .
കുമരകം =കോട്ടയം .
ചൂളന്നൂർ = പാലക്കാട്‌ .
തട്ടേക്കാട്=ഏറണാകുളം .
മംഗളവനം =ഏറണാകുളം .
...

Open