ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ


ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.

1. എത്ര മലയാളികൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിട്ടുണ്ട്?

2. കേരളം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട്?

3. എത്ര ട്ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരുടേബ്ൾ സ്പൂൺ?

4. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രയാണുളളത്?

5. ഗാന്ധിജി എത്ര പ്രാവശ്യം കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്?

6. ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ രാജ്യങ്ങൾ എത്ര?

7. ജലത്തിൻറെ പി.എച്ച്.മൂല്യം എത്ര?

8. സൗരയൂഥത്തിൽ എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്?

9. കേരളത്തിലെ എത്ര ജില്ലകൾക്ക് കടൽതീരമുണ്ട്?

10. ഒരു സെൻറീമീറ്റർ എത്ര മില്ലീമീറ്ററാണ്?

11. ഒരുഫുട്ബോൾ ട്ടീമിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര?

12. ഒരു അടി എത്രഇഞ്ചാണ്?

14. കേരളത്തിലെ ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?

15. വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റതവണ നികുതി അടക്കുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്ക്?

16. ഒരു ഷട്ടിൽ കോക്കിൽ എത്ര തൂവലുകളാണ് ഉളളത്?

17. ഇന്ത്യൻ കറൻസികളിൽ ആകെ എത്ര ഭാഷകളിൽ മൂല്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്?

18. മഹാഭാരതത്തിന് എത്ര പർവ്വങ്ങളുണ്ട്?

19. എത്രാമത് കോമൺ വെൽത്ത് ഗെയിംസാണ് 2010-ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്?

20. റ്റ്വൻറിറ്റ്വൻറി ക്രിക്കറ്റിൽ എത്ര ഓവറുകളാണ് ഉളളത്?

21. മഹാത്മാഗാന്ധി എത്ര വർഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ചിലവഴിച്ചു?

22. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിപ്പത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻറെ സ്ഥാനമെത്ര?

23. മനുഷ്യനിൽ എത്ര ജോഡി ക്രോമസോമുകളുണ്ട്?

24. ദേശീയപതാകയിലുളള ചക്രത്തിൽ എത്ര അരക്കാലുകളുണ്ട്?

25. എം.എൽ.എ ആകാൻ എത്ര വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം?

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Important Trophies Related To Cricket

Open

A ഏഷ്യാകപ്പ് .
B ബെൻസൺ ആന്റ് ഹെഡ്ജ്സ് ട്രോഫി .
C ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി .
D ദുലീപ് ട്രോഫി .
S സഹാറാ കപ്പ് .
I ഇറാനി ട്രോഫി .
R രഞ്ജി ട്രോഫി .
.

Code:  ABCD SIR.

Important questions related to cricket Which country won the first Cricket World Cup in 1975? West Indies.
Which king declared cricket illegal in 1477? Edward IV.
Who was the captain of the Indian team during the first World Cup in England in 1975? Venkataraghavan.
Who was the highest wicket-taker for India during the historic 1993 Prudential World Cup held in England? Roger Binny.
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 30,000 റൺസ് ...

Open

First in World, India.

Open

At which one place did Mahatma Gandhi first start his Satyagraha in India : Champaran .
'Holding a Bandh' was declared illegal for the first time in India by which High Courts : Kerala High Court .
By which ruler was the practice of military governorship first introduced in India : Greeks .
By whom was Artificial gene synthesis first done in laboratory : Hargovind Khurana .
By whom was Gene first isolated : Hargobind Khurana .
By whom was Swaraj as a national demand first 'made : Dadabhai Naoroji .
By whom was first successful vaccine against virul disease of small pox discovered : Edward Jenner .
By whom was first women's university in India was founded : Dhondo Keshave Karve .
By whom was the Bhakti Movement first organised : Ramananda .
By whom was the calculation of electronegativities first done : Pauling .
By whom was the first Mus...

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )

Open

അരിപ്പ  =തിരുവനന്തപുരം .
കടലുണ്ടി =മലപ്പുറം .
കുമരകം =കോട്ടയം .
ചൂളന്നൂർ = പാലക്കാട്‌ .
തട്ടേക്കാട്=ഏറണാകുളം .
മംഗളവനം =ഏറണാകുളം .
...

Open