ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ


ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.

1. എത്ര മലയാളികൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിട്ടുണ്ട്?

2. കേരളം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട്?

3. എത്ര ട്ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരുടേബ്ൾ സ്പൂൺ?

4. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രയാണുളളത്?

5. ഗാന്ധിജി എത്ര പ്രാവശ്യം കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്?

6. ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ രാജ്യങ്ങൾ എത്ര?

7. ജലത്തിൻറെ പി.എച്ച്.മൂല്യം എത്ര?

8. സൗരയൂഥത്തിൽ എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്?

9. കേരളത്തിലെ എത്ര ജില്ലകൾക്ക് കടൽതീരമുണ്ട്?

10. ഒരു സെൻറീമീറ്റർ എത്ര മില്ലീമീറ്ററാണ്?

11. ഒരുഫുട്ബോൾ ട്ടീമിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര?

12. ഒരു അടി എത്രഇഞ്ചാണ്?

14. കേരളത്തിലെ ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?

15. വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റതവണ നികുതി അടക്കുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്ക്?

16. ഒരു ഷട്ടിൽ കോക്കിൽ എത്ര തൂവലുകളാണ് ഉളളത്?

17. ഇന്ത്യൻ കറൻസികളിൽ ആകെ എത്ര ഭാഷകളിൽ മൂല്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്?

18. മഹാഭാരതത്തിന് എത്ര പർവ്വങ്ങളുണ്ട്?

19. എത്രാമത് കോമൺ വെൽത്ത് ഗെയിംസാണ് 2010-ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്?

20. റ്റ്വൻറിറ്റ്വൻറി ക്രിക്കറ്റിൽ എത്ര ഓവറുകളാണ് ഉളളത്?

21. മഹാത്മാഗാന്ധി എത്ര വർഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ചിലവഴിച്ചു?

22. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിപ്പത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻറെ സ്ഥാനമെത്ര?

23. മനുഷ്യനിൽ എത്ര ജോഡി ക്രോമസോമുകളുണ്ട്?

24. ദേശീയപതാകയിലുളള ചക്രത്തിൽ എത്ര അരക്കാലുകളുണ്ട്?

25. എം.എൽ.എ ആകാൻ എത്ര വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം?

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Eclipse

Open

A solar eclipse occurs when a portion of the Earth is engulfed in a shadow cast by the Moon which fully or partially blocks sunlight. This occurs when the Sun, Moon and Earth are aligned. In a total eclipse, the Sun is fully obscured by the Moon. In partial and annular eclipses, only part of the Sun is obscured. A lunar eclipse occurs when the Moon moves into the Earth's shadow. This can occur only when the Sun, Earth, and Moon are exactly or very closely aligned , with Earth between the other two. A lunar eclipse can occur only on the night of a full moon.


സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്, ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം ചന്ദ്രൻ എറിഞ്ഞ നിഴലിൽ മുഴുകുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തടയുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്ര...

Open

Places and Another name

Open

അപരനാമങ്ങൾ Following list contains places and another names.

അറബിക്കടലിന്റെ റാണി - കൊച്ചി.
കാവ്യസന്ദേശങ്ങൾ പാടിയ നാട്‌ - കൊല്ലം.
കേര ഗ്രാമം - കുമ്പളങ്ങി.
കേരളത്തിന്റെ ചിറാപുഞ്ചി - ലക്കിടി.
കേരളത്തിന്റെ നെയ്ത്തുപാടം - ബാലരാമപുരം.
കേരളത്തിന്റെ മക്ക - പൊന്നാനി .
കേരളത്തിന്റെ മൈസൂർ - മറയൂർ.
കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര തലസ്താനം - കൊച്ചി.
കേരളത്തിന്റെ വൃന്ദാവനം - മലമ്പുഴ.
ക...

Open

കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )

Open

ബിറ്റ് = ബൈനറി അക്കം.
4 ബിറ്റ് = 1 നിബിൾ.
8 ബിറ്റുകൾ = 1 ബൈറ്റ്.
1024 ബൈറ്റ്സ് = 1 കെബി (കിലോ ബൈറ്റ്).
1024 KB = 1 MB (മെഗാ ബൈറ്റ്).
1024 MB = 1 GB (ജിഗാ ബൈറ്റ്).
1024 GB = 1 TB (ടെറ ബൈറ്റ്).
1024 TB = 1 PB (പീറ്റ ബൈറ്റ്).
1024 PB = 1 EB (എക്സാ  ബൈറ്റ്).
1024 EB = 1 ZB (സെറ്റ ബൈറ്റ്).
1024 ZB = 1 YB (യോട്ട ബൈറ്റ്).
1024 YB = 1 (ബ്രോൺടോ ബെയ്റ്റ്).
1024 ബ്രോൻട്ടോബൈറ്റ് = 1 (ജിയോപ് ബെയ്റ്റ്).


Bit = Binary Digit.
4bit = 1 nibble.
8 Bits = 1 B...

Open