ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ


ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.

1. എത്ര മലയാളികൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിട്ടുണ്ട്?

2. കേരളം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട്?

3. എത്ര ട്ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരുടേബ്ൾ സ്പൂൺ?

4. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രയാണുളളത്?

5. ഗാന്ധിജി എത്ര പ്രാവശ്യം കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്?

6. ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ രാജ്യങ്ങൾ എത്ര?

7. ജലത്തിൻറെ പി.എച്ച്.മൂല്യം എത്ര?

8. സൗരയൂഥത്തിൽ എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്?

9. കേരളത്തിലെ എത്ര ജില്ലകൾക്ക് കടൽതീരമുണ്ട്?

10. ഒരു സെൻറീമീറ്റർ എത്ര മില്ലീമീറ്ററാണ്?

11. ഒരുഫുട്ബോൾ ട്ടീമിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര?

12. ഒരു അടി എത്രഇഞ്ചാണ്?

14. കേരളത്തിലെ ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?

15. വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റതവണ നികുതി അടക്കുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്ക്?

16. ഒരു ഷട്ടിൽ കോക്കിൽ എത്ര തൂവലുകളാണ് ഉളളത്?

17. ഇന്ത്യൻ കറൻസികളിൽ ആകെ എത്ര ഭാഷകളിൽ മൂല്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്?

18. മഹാഭാരതത്തിന് എത്ര പർവ്വങ്ങളുണ്ട്?

19. എത്രാമത് കോമൺ വെൽത്ത് ഗെയിംസാണ് 2010-ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്?

20. റ്റ്വൻറിറ്റ്വൻറി ക്രിക്കറ്റിൽ എത്ര ഓവറുകളാണ് ഉളളത്?

21. മഹാത്മാഗാന്ധി എത്ര വർഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ചിലവഴിച്ചു?

22. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിപ്പത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻറെ സ്ഥാനമെത്ര?

23. മനുഷ്യനിൽ എത്ര ജോഡി ക്രോമസോമുകളുണ്ട്?

24. ദേശീയപതാകയിലുളള ചക്രത്തിൽ എത്ര അരക്കാലുകളുണ്ട്?

25. എം.എൽ.എ ആകാൻ എത്ര വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം?

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Revolutions in Agriculture

Open

Agriculture Revolutions in India is given below. Black Revolution Petroleum Production .
Blue Revolution Fish Production .
Brown Revolution non-conventional .
Evergreen Revolution Overall development of Agriculture .
Golden Fibre Revolution Jute Production .
Golden Revolution Honey Production/Overall Horticulture development .
Green Revolution Foodgrains .
Grey Revolution Fertilizer .
Pink Revolution Pharmaceutical .
Red Revolution Tomato Production .
Round Revolution Potato .
Silver Fiber Revolution Cotton .
Silver Revolution Egg/Poultry Production .
White Revolution Milk Production .
Yellow Revolution Oil Seeds production .
.

...

Open

People and Nick names

Open

Andhra Kesari – T. Prakasam.
Banga bandhu – Sheikh Mujibur Rahman.
Bard of Avon – William Shakespeare.
Deenabandhu – C.F. Andrews.
Father of Biology – Aristotle.
Father of History – Herodotus.
Father of Indian Industry – Jamshedji Tata.
Father of Indian Renaissance – Raja Ram Mohan Roy.
Father of Medicine – Hippocrates.
Father of Modern Chemistry – Joseph Priestley.
Grand Old Man of India – Dadabhai Naoroji.
Guruji – M.S. Golwalkar.
Indian Napoleon – Samudragupta.
Kerala Simham – Pazhassy Raja.
Lady with the Lamp – Florence Nightingale.
Lok Nayak – Jayaprakash Narayan.
Lokmanya – Bal Gangadhar Tilak.
Maid of Orleans – Joan of Arc.
Man of Blood and Iron – Bismarck.
Man of Destiny – Napoleon Bonaparte.
Nightingale of India – Sarojini Naidu. LINE_FEE...

Open

Parliaments of Different Countries

Open

Please find te parliaments of different countries Afghanistan - Shora.
Albania - People’s Assembly.
Algeria - National People’s Assembly.
Andorra - General Council.
Angola - National People’s Assembly.
Argentina - National Congress.
Australia - Federal Parliament.
Austria - National Assembly.
Azerbaijan - Melli Majlis.
Bahamas - General Assembly.
Bahrain - Consultative Council.
Bangladesh - Jatia Parliament.
Belize - National Assembly.
Bhutan - Tsogdu.
Bolivia - National Congress.
Botswana - National Assembly.
Brazil - National Congress.
Britain - Parliment (House Of Common’s And House Of Lords).
Brunei - National Assembly.
Bulgaria - Narodno Subranie.
Cambodia - National Assembly.
Canada - Parliament.
China - National People’s Assembly.
Colombi...

Open