മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾ


മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾമലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
  • സർഗസംഗീതം
  • മുളങ്കാടുകൾ
  • കൊന്തയും പൂണൂലും
  • ആയിഷ
  • എനിക്കു മരണമില്ല.

code: സർഗസംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന മുളങ്കാടുകളിൽ നിന്നും കൊന്തയും പൂണൂലും വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ആയിഷ പറഞ്ഞു എനിക്കു മരണമില്ല.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Nobel Prize Award 2017

Open

The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young for their discoveries of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm. The announcement marked the start of this year’s Nobel season. It is the 108th time the prize has been awarded.


The medicine prize will be followed by the physics prize announcement on Tuesday. The honour could also go to the discovery of exoplanets by Swiss astrophysicians Michel Mayor and Didier Queloz .


The 2017 Nobel prize in physics has been awarded to three US scientists for the detection of gravitational waves. The coveted award has been conferred jointly upon Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne for their “decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves.” Predicted by Albert Einstein a century ago as part of his theory of general relativity but o...

Open

List of famous awards

Open

Award Name Award Area .
Abel Maths .
Arjuna Sports .
Ashok Chakra Civilians .
Avicenna Prize Ethics in Science .
Bharat Ratna Art, Science, Public Service, Sports .
Bhatnagar Science .
Bihari Award Literature .
Bowelay Agriculture .
Dada Sahib Phalke Film .
Dhanwantri Medical Science .
Dronacharya Award Sports Coaches .
Grammy Music .
Heinz Award Arts & Humanities, Environment,Human Condition,Public Policy,Technology, Economy and Employment .
Jnanpith Literature .
Juliet Curie Award Peace .
Kalidas Samman Classical Music, Classical Dance and Arts .
Kalinga Science .
Man Booker Literature .
Merlin Magic .
Nobel Prize Peace, Literature, Economics, Physics, Chemistry, Medical Science .
Norman Borlaug Award Field Research & Application ....

Open

National Emblems of Various Countries

Open

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ദേശീയ മുദ്രകൾ Countries Emblems .
Australia Kangaroo .
Barbados Head of Trident .
Canada White Lily .
Denmark Beach .
France Lily .
Guyana Canje Pheasant .
India Lioned Capital .
Ireland Shamrock .
Italy White Lily .
Japan Chrysanthemum .
Luxembourg Lion with Crown .
Norway Lion .
Papua New guinea Bird of paradise .
Senegal Bhobab Tree .
Sri Lanka Lion .
Syria Eagle .
U.K. Rose .
Bangladesh Water Lily .
Belgium Lion .
Chile Candor and Huemul .
Dominica Sisserou Parrot .
Germany Corn Flower .
Hong Kong Bauhinia .
Iran Rose .
Israel Candelabrum .
Ivory Coast Elephant .
Lebanon Cedar tree .
Mongolia The Soyombo .
New Zealand So...

Open