മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾ


മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾമലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
  • സർഗസംഗീതം
  • മുളങ്കാടുകൾ
  • കൊന്തയും പൂണൂലും
  • ആയിഷ
  • എനിക്കു മരണമില്ല.

code: സർഗസംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന മുളങ്കാടുകളിൽ നിന്നും കൊന്തയും പൂണൂലും വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ആയിഷ പറഞ്ഞു എനിക്കു മരണമില്ല.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
PSC Science Questions In Malayalam 1

Open

DNA – യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതും എന്നാല്‍ RNA യില്‍ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജന്‍ബേസ് ? തൈമിന്‍.
RNA – യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതും എന്നാല്‍ DNA യില്‍ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജന്‍ബേസ് ? യറാസില്‍.
അലക്കുകാരത്തിന്റെ രാസനാമം ? സോഡിയം കാര്‍ബണേറ്റ്.
ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാര് ? മോസ് ലി.
ആന്ത്രാക്സ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ ? സപ്ലീന്‍, ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി.
ഏറ്റവു സാന്ദ്രതയ...

Open

Tricks and Tips for Boat and Stream Questions

Open

Shortcut tricks on boats and streams are one of the most important topics in exams. These are the formulas and examples on Boats and Streams (Cyclist and the wind or Swimmer and stream) questions. These examples will help you to better understand shortcut tricks on boats and streams questions.


There are multiple types of questions asked from these topics. The speed of the boat in still water and the speed of stream will give in questions, You have to find the time taken by boat to go upstream and downstream. .
The speed of the boat in up and down stream will give in question,  you need to find the average speed of the boat.
The speed of boat to go up or down the stream will give in question, you need to find speed of boat in still water and speed of stream.
The time taken by boat to reach a place in up and downstream will given in question, you need to find the distance to the place.

LINE_F...

Open

National Emblems of Various Countries

Open

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ദേശീയ മുദ്രകൾ Countries Emblems .
Australia Kangaroo .
Barbados Head of Trident .
Canada White Lily .
Denmark Beach .
France Lily .
Guyana Canje Pheasant .
India Lioned Capital .
Ireland Shamrock .
Italy White Lily .
Japan Chrysanthemum .
Luxembourg Lion with Crown .
Norway Lion .
Papua New guinea Bird of paradise .
Senegal Bhobab Tree .
Sri Lanka Lion .
Syria Eagle .
U.K. Rose .
Bangladesh Water Lily .
Belgium Lion .
Chile Candor and Huemul .
Dominica Sisserou Parrot .
Germany Corn Flower .
Hong Kong Bauhinia .
Iran Rose .
Israel Candelabrum .
Ivory Coast Elephant .
Lebanon Cedar tree .
Mongolia The Soyombo .
New Zealand So...

Open