മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾ


മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾമലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
  • സർഗസംഗീതം
  • മുളങ്കാടുകൾ
  • കൊന്തയും പൂണൂലും
  • ആയിഷ
  • എനിക്കു മരണമില്ല.

code: സർഗസംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന മുളങ്കാടുകളിൽ നിന്നും കൊന്തയും പൂണൂലും വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ആയിഷ പറഞ്ഞു എനിക്കു മരണമില്ല.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Cities And Their Nicknames

Open

Cities And Their Nicknames are given below.

അഞ്ചു നദികളുടെ നാട് പഞ്ചാബ് .
അറബിക്കടലിന്റെ റാണി കൊച്ചി .
ആപ്പിൾ സംസ്ഥാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് .
ഇന്ത്യയിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് പൂനെ .
ഇന്ത്യയുടെ കവാടം മുംബെ .
ഇന്ത്യയുടെ കോഹിനൂർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് .
ഇന്ത്യയുടെ തേയിലത്തോട്ടം അസ്സം .
ഇന്ത്യയുടെ പാൽത്തൊട്ടി ഹരിയാന .
ഇന്ത്യയുടെ പൂന്തോട്ടം ബംഗളൂരു .
ഇന്ത്യയുടെ മുന്തിരി നഗരം നാസ...

Open

Important laws of physics ( ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന നിയമങ്ങൾ )

Open

Archimedes\' Principle ( ആർക്കിമെഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ )    .

A body that is submerged in a fluid is buoyed up by a force equal in magnitude to the weight of the fluid that is displaced and directed upward along a line through the center of gravity of the displaced fluid.


Avogadro\'s Hypothesis ( അവഗാഡ്രോ സിദ്ധാന്തം ) .

Equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal numbers of molecules. It is, in fact, only true for ideal gases.


Bernoulli\'s Equation ( ബെർണോളി സമവാക്യം ) .

In an irrotational fluid, the sum of the static pressure, the weight of the fluid per unit mass times the height, and half the density times the velocity squared is constant throughout the fluid.

...

Open

Indian constitution borrowed from

Open

Britain .

Parliamentary government.
Rule of Law.
Legislative procedure.
Single citizenship.
Cabinet system.
Prerogative writs.
Parliamentary privileges .
Bicameralism.
Ireland .

Directive Principles of State Policy.
Nomination of members to RajyaSabha .
Method of election of president.
Unites States of America .

Impeachment of the president.
Functions of president and vice-president.
Removal of Supreme Court and High court judges.
Fundamental Rights.
Judicial review.
Independence of judiciary.
Preamble of the constitution.
Canada .

Federation with a strong Centre.
Vesting of residuary powers in the Centre .
Appointment of state governors by the Centre.
Advisory jurisdiction of the Supreme...

Open