മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾ


മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾമലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
  • സർഗസംഗീതം
  • മുളങ്കാടുകൾ
  • കൊന്തയും പൂണൂലും
  • ആയിഷ
  • എനിക്കു മരണമില്ല.

code: സർഗസംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന മുളങ്കാടുകളിൽ നിന്നും കൊന്തയും പൂണൂലും വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ആയിഷ പറഞ്ഞു എനിക്കു മരണമില്ല.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Jallianwala Bagh Massacre

Open

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും രക്തരൂഷിതമായ സംഭവമാണ്‌ 1919 ഏപ്രിൽ 13ലെ ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല. ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ റെജിനാൾഡ്.ഇ.എച്ച്.ഡയർ ആണ് ഈ കൂട്ടക്കൊലക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയത്. 13 ഏപ്രിൽ 1919 ന് ഒരു കലാപത്തെക്കുറിച്ച് സൂചനകിട്ടിയ ജനറൽ ഡയർ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളും നിരോധിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിനടുത്തു വര...

Open

People and Nick names

Open

Andhra Kesari – T. Prakasam.
Banga bandhu – Sheikh Mujibur Rahman.
Bard of Avon – William Shakespeare.
Deenabandhu – C.F. Andrews.
Father of Biology – Aristotle.
Father of History – Herodotus.
Father of Indian Industry – Jamshedji Tata.
Father of Indian Renaissance – Raja Ram Mohan Roy.
Father of Medicine – Hippocrates.
Father of Modern Chemistry – Joseph Priestley.
Grand Old Man of India – Dadabhai Naoroji.
Guruji – M.S. Golwalkar.
Indian Napoleon – Samudragupta.
Kerala Simham – Pazhassy Raja.
Lady with the Lamp – Florence Nightingale.
Lok Nayak – Jayaprakash Narayan.
Lokmanya – Bal Gangadhar Tilak.
Maid of Orleans – Joan of Arc.
Man of Blood and Iron – Bismarck.
Man of Destiny – Napoleon Bonaparte.
Nightingale of India – Sarojini Naidu. LINE_FEE...

Open

Profit and Loss Formulas

Open

Profit and loss is the one of major question section in Competitive exams. These formulas will be helpful for your upcoming Exams like PSC, SSC, IBPS and Other Competitive Exams. .


Cost Price(CP) : The Price at which a particular item purchased, is called its Cost Price.
Selling Price (SP): The price at which a particular item is sold, called its Selling Price.
Profit: If Selling Price of an item is more than Cost Price , then vendor is said to have a Profit.
Loss: if Selling Price of an item is less than Cost Price, the vendor said to have a Loss.


Formulas Profit = SP – CP.
Profit % = Profit/(CP)×100.
SP = ((100+Profit% )/100)×CP.
CP = (100/(100+Profit%))×SP.


Loss = CP – SP.
Loss% = Loss/(CP)×100.
SP = ((100-loss%)/100)×CP.
CP = (100/(100-loss%))×SP.


...

Open