കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾ കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾ


കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾകേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.

ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ

  • കണ്ണാടിപ്പുഴ 
  • തൂതപ്പുഴ 
  • ഗായത്രിപ്പുഴ 
  • കൽ പാത്തിപ്പുഴ


Code : കണ്ണാടി നോക്കി തൂത്തു കൊണ്ടിരൂന്ന ഗായത്രി കാൽ വഴുതി ഭാരതപ്പുഴയിൽ വീണു.


പെരിയാറിന്റെ പോഷകനദികൾ

  • കട്ടപ്പനയാറ്
  • മുല്ലയാറ്
  • മുതിരപ്പുഴ
  • ചെറുതോണിയാറ്
  • പെരുന്തുറയാറ്

Code : കട്ടപ്പനയിലെ മൊല്ലാകക്ക് മുതിരയുടെ ചെറുതേ നാണ് പെരുത്തിഷ്ടം.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Jathas and leaders

Open

Jatha Place Leader .
ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ മാർച്ച്‌ പാലക്കാട്‌ - പയ്യന്നൂർ ടി ആർ കൃഷ്ണ സ്വാമി അയ്യർ .
കർഷക മാർച്ച്‌ കാസർഗോഡ് - തിരുവനന്തപുരം AK ഗോപാലൻ (1960) .
കർഷക മാർച്ച്‌ പാലക്കാട്‌ - സബർമതി ആനന്ദ തീർത്തൻ .
ജീവശിഖാ മാർച്ച്‌ അങ്കമാലി - തിരുവനന്തപുരം മന്നത് പദ്മനാഭൻ 1959 .
ടെംപിൾ ജാഥ കണ്ണൂർ - ഗുരുവായൂർ AK ഗോപാലൻ .
പട്ടിണി ജാഥ കണ്ണൂർ - മദ്രാസ് എ.കെ ഗോപാലൻ (1936) .
മലബാർ ജാഥ കോഴ...

Open

Minerals And Producing States In India

Open

Minerals .

Antimony : Punjab, Karnataka.
Bauxite : Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra, Bihar.
Chromite : Orissa, Maharashtra.
Coal : Jharkhand, West Bengal.
Copper : Jharkhand, Rajasthan, Madhya Pradesh.
Diaspora : Uttar Pradesh, Madhya Pradesh.
Gold : Karnataka, Andhra Pradesh.
Iron: Goa, Madhya Pradesh, Jharkhand, Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu.
Lead : Rajasthan, Andhra Pradesh.
Lignite : Tamil Nadu, Gujarat.
Manganese : Orissa, Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra.
Natural Gas : Assam, Gujarat, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu.
Nickel : Orissa.
Petroleum : Assam, Gujarat.
Silver : Rajasthan, Bihar, Karnataka.
Tin : Bihar Tungsten : Rajasthan, West Bengal.
Uranium : Kerala, Jharkhand, Rajasthan.
Zinc : Rajasthan.
Non-Metallic Minerals .

Asbestos : And...

Open

Diseases and the way diseases are distributed )

Open

​വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ​ ക്ഷയം.
വസൂരി.
ചിക്കന്പോക്സ്.
അഞ്ചാംപനി(മീസില്സ്).
ആന്ത്രാക്സ്.
ഇൻഫ്ളുവൻസ.
സാർസ്.
ജലദോഷം.
മുണ്ടുനീര്.
ഡിഫ്ത്തീരിയ.
വില്ലൻചുമ.
Code: ചിക്കൻ കഴിച്ച് ഡിഫ്തീരിയ വന്ന ആന്ത്രയിലെ സാറിന് ചുമലിൽ അഞ്ച് ഇൻജക്ഷനുമുണ്ട്.

​ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ​ .

കോളറ.
ടൈഫോയിഡ്.
എലിപ്പനി.
ഹൈപ്പറ്റൈറ്റിസ...

Open