കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾ കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾ


കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾകേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾClick here to other Kerala PSC Study notes.

ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ

  • കണ്ണാടിപ്പുഴ 
  • തൂതപ്പുഴ 
  • ഗായത്രിപ്പുഴ 
  • കൽ പാത്തിപ്പുഴ


Code : കണ്ണാടി നോക്കി തൂത്തു കൊണ്ടിരൂന്ന ഗായത്രി കാൽ വഴുതി ഭാരതപ്പുഴയിൽ വീണു.


പെരിയാറിന്റെ പോഷകനദികൾ

  • കട്ടപ്പനയാറ്
  • മുല്ലയാറ്
  • മുതിരപ്പുഴ
  • ചെറുതോണിയാറ്
  • പെരുന്തുറയാറ്

Code : കട്ടപ്പനയിലെ മൊല്ലാകക്ക് മുതിരയുടെ ചെറുതേ നാണ് പെരുത്തിഷ്ടം.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Chemistry Questions for Kerala PSC Exam

Open

ജലത്തിന്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തു ? ലൈം (കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്).
ജലത്തിന്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണം ? കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ്, മഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ്.
ജലത്തിന്റെ സ്ഥിര കാഠിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തു ? വാഷിങ് സോഡ.
ജലത്തിന്റെ സ്ഥിര കാഠിന്യത്തിന് കാരണം ? കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ സൾഫേറ്റുകളും ക്ലോറൈഡുകളും.
ബേരിയം ജ്വാ...

Open

Major Museums in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന മ്യൂസിയങ്ങൾ A. P. J. Abdul Kalam മ്യൂസിയം പുനലാൽ .
അറയ്ക്കൽ മ്യൂസിയം കണ്ണൂർ .
ആദ്യത്തെ മെഴുക് മ്യൂസിയം ഇടപ്പള്ളി ;കൊച്ചി .
ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം തൃശ്ശൂർ .
ആർട്ട് മ്യൂസിയം തൃശ്ശൂർ .
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോയിൽ മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരം .
ഇൻഡോ പോർച്ചുഗീസ് മ്യൂസിയം ഫോർട്ട് കൊച്ചി .
ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹ...

Open

Combinations and Permutations

Open

Permutation and combination related questions are common in PSC and Bank exams.

Before going to Combinations and Permutations, first lean about factorial. .

If \'n\' is a positive integer then, factorial of n is denoted as n! . .


5! = ( 1 x 2 x 3 x 4 x 5 ) = 120.

4! = (1 x 2 x 3 x 4 ) = 24.


Permutations are for lists of items, whose order matters and combinations are for group of items where order doesn’t matter. in other words, .

When the order of items doesn\'t matter, it is called as Combination.
When the order of items does matter it is called as Permutation.


The number of permutations of n objects taken r at a time is determined by using this formula:.

P(n,r)=n!/(n−r)! .

Permutation : Listing your 3 favourite football team in order, from list of...

Open