കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾ കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾ


കേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾകേരളത്തിലെ നദികൾ - പോഷകനദികൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.

ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ

  • കണ്ണാടിപ്പുഴ 
  • തൂതപ്പുഴ 
  • ഗായത്രിപ്പുഴ 
  • കൽ പാത്തിപ്പുഴ


Code : കണ്ണാടി നോക്കി തൂത്തു കൊണ്ടിരൂന്ന ഗായത്രി കാൽ വഴുതി ഭാരതപ്പുഴയിൽ വീണു.


പെരിയാറിന്റെ പോഷകനദികൾ

  • കട്ടപ്പനയാറ്
  • മുല്ലയാറ്
  • മുതിരപ്പുഴ
  • ചെറുതോണിയാറ്
  • പെരുന്തുറയാറ്

Code : കട്ടപ്പനയിലെ മൊല്ലാകക്ക് മുതിരയുടെ ചെറുതേ നാണ് പെരുത്തിഷ്ടം.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Women as President of Indian National Congress

Open

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായ വനിതകൾ .

CODE: ASINS .

A- ANNIE BESANT(1917) .
S- SAROJINI NAIDU(1925).
I- INDIRA GANDHI(1959).
N- NELLI SENGUPTA(1933).
S- SONIA GANDHI(1998).
...

Open

People and Nick names

Open

Andhra Kesari – T. Prakasam.
Banga bandhu – Sheikh Mujibur Rahman.
Bard of Avon – William Shakespeare.
Deenabandhu – C.F. Andrews.
Father of Biology – Aristotle.
Father of History – Herodotus.
Father of Indian Industry – Jamshedji Tata.
Father of Indian Renaissance – Raja Ram Mohan Roy.
Father of Medicine – Hippocrates.
Father of Modern Chemistry – Joseph Priestley.
Grand Old Man of India – Dadabhai Naoroji.
Guruji – M.S. Golwalkar.
Indian Napoleon – Samudragupta.
Kerala Simham – Pazhassy Raja.
Lady with the Lamp – Florence Nightingale.
Lok Nayak – Jayaprakash Narayan.
Lokmanya – Bal Gangadhar Tilak.
Maid of Orleans – Joan of Arc.
Man of Blood and Iron – Bismarck.
Man of Destiny – Napoleon Bonaparte.
Nightingale of India – Sarojini Naidu. LINE_FEE...

Open

Oscar Award 2017.

Open

Best Picture : 'Moonlight' by Adele Romanski, Dede Gardner and Jeremy Kleiner .

Best Actress in a Leading Role : Emma Stone for 'La La Land'.

Best Actor in a Leading Role : Casey Affleck for 'Manchester By The Sea'.

Best Director : Damien Chazelle for 'La La Land'.

Best Adapted Screenplay : Barry Jenkins and Tarell Alvin McCraney for 'Moonlight'.

Best Original Screenplay : Kenneth Lonergan for 'Manchester By The Sea'.

Best Original Song : 'City Of Stars' from 'La La Land' by Justin Hurwitz, Benj Pasek and Justin Paul.

Best Original Score : Justin Hurwitz for 'La La Land'.

Best Cinematography : Linus Sandgren for 'La La Land'.

Best Live Action Short : 'Sing' by Kristof Deak and Anna Udvardy.

Best Documentary Short : 'The White Helmets' by Orlando Von Einsiedel and Joanna Natasegara.
LINE_FE...

Open