Malayalam grammar - Antonyms Malayalam grammar - Antonyms


Malayalam grammar - AntonymsMalayalam grammar - AntonymsClick here to view more Kerala PSC Study notes.

മലയാള വ്യാകരണം - വിപരീതപദങ്ങൾ

 • അച്‌ഛം X അനച്‌ഛം
 • അതിശയോക്തി X ന്യൂനോക്തി
 • അനുലോമം X പ്രതിലോമം
 • അപഗ്രഥനം X ഉദ്ഗ്രഥനം
 • അബദ്ധം X സുബദ്ധം
 • അഭിജ്ഞൻ X അനഭിജ്ഞൻ
 • ആകർഷകം X അനാകർഷകം
 • ആദി X അനാദി
 • ആദിമം X അന്തിമം
 • ആധിക്യം X വൈരള്യം
 • ആധ്യാത്മികം X ഭൗതികം
 • ആന്തരം X ബാഹ്യം
 • ആയാസം X അനായാസം
 • ആരോഹണം X അവരോഹണം
 • ആവരണം X അനാവരണം
 • ആവിർഭാവം X തിരോഭാവം
 • ആശ്രയം X നിരാശ്രയം
 • ആസ്തികൻ X നാസ്തികൻ
 • ഉഗ്രം X ശാന്തം
 • ഉച്ചം X നീചം
 • ഉത്‌കൃഷ്ടം X അപകൃഷ്ടം
 • ഉത്തമം X അധമം
 • ഉന്നതം X നതം
 • ഉന്മീലനം X നിമീലനം
 • ഉപകാരം X അപകാരം
 • ഋജു X വക്രം
 • ഋണം X അനൃണം
 • ഋതം X അനൃതം
 • ഏകം X അനേകം
 • ഐക്യം X അനൈക്യം
 • കനിഷ്ഠൻ X ജ്യേഷ്ഠൻ
 • കൃതജ്ഞത X കൃതഘ്‌നത
 • കൃത്രിമം X നൈസർഗ്ഗികം
 • കൃശം X മേദുരം
 • ക്രയം X വിക്രയം
 • ക്ഷയം X വൃദ്ധി
 • ഖണ്ഡനം X മണ്ഡനം
 • ഖേദം X മോദം
 • ഗൗരവം X ലാഘവം
 • ഗമനം X ആഗമനം
 • ഗാഢം X മൃദു
 • ഗുരുത്വം X ലഘുത്വം
 • തിക്തം X മധുരം
 • ത്യാജ്യം X ഗ്രാഹ്യം
 • ദക്ഷിണം X ഉത്തരം
 • ദീർഘം X ഹ്രസ്വം
 • ദുർഗ്ഗമം X സുഗമം
 • ദുർഗ്രാഹം X സുഗ്രാഹം
 • ദുഷ്കരം X സുകരം
 • ദുഷ്‌കൃതം X സുകൃതം
 • ദുഷ്ടൻ X ശിഷ്ടൻ
 • ദുഷ്‌പേര് X സത്‌പേര്‌
 • ദൃഢം X ശിഥിലം
 • ദൃഷ്ടം X അദൃഷ്ടം
 • ദ്രുതം X മന്ദം
 • ധീരൻ X ഭീരു
 • നവീനം X പുരാതനം
 • നശ്വരം X അനശ്വരം
 • നികൃഷ്ടം X ഉത്‌കൃഷ്ടം
 • നിക്ഷേപം X വിക്ഷേപം
 • നിന്ദ X സ്തുതി
 • നിരക്ഷരത X സാക്ഷരത
 • നിരുപാധികം X സോപാധികം
 • നിർഭയം X സഭയം
 • നിവൃത്തി X പ്രവൃത്തി
 • നിശ്ചലം X ചഞ്ചലം
 • നെടിയ X കുറിയ
 • പരകീയം X സ്വകീയം
 • പരാങ്‌മുഖൻ X ഉന്മുഖൻ
 • പാശ്ചാത്യം X പൗരസ്ത്യം
 • പുരോഗതി X പശ്ചാത്ഗതി
 • പോഷണം X ശോഷണം
 • പ്രഭാതം X പ്രദോഷം
 • പ്രശാന്തം X പ്രക്ഷുബ്ധം
 • ഭൂഷണം X ദൂഷണം
 • മന്ദം X ശീഘ്രം
 • മലിനം X നിർമ്മലം
 • മിഥ്യ X തഥ്യ
 • രക്ഷ X ശിക്ഷ
 • വന്ദിതം X നിന്ദിതം
 • വികാസം X സങ്കോചം
 • വിമുഖം X ഉന്മുഖം
 • വിയോഗം X സംയോഗം
 • വിരക്തി X ആസക്തി
 • വിരളം X സരളം
 • വൈധർമ്യം X സാധർമ്യം
 • വ്യഷ്ടി X സമഷ്ടി
 • ശ്ലാഘനീയം X ഗർഹണീയം
 • സഫലം X വിഫലം
 • സഹിതം X രഹിതം
 • സാർത്ഥകം X നിരർത്ഥകം
 • സുഗ്രഹം X ദുർഗ്രഹം
 • സൂക്ഷ്മം X സ്ഥൂലം
 • സൃഷ്ടി X സംഹാരം
 • സ്ഥാവരം X ജംഗമം
 • സ്വാശ്രയം X പരാശ്രയം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Chemistry Study notes Part 2

Open

Salts Colors .
കപ്രിക് ഓക്ക്സൈഡ് ബ്ലാക്ക് .
കരെയോലൈറ്റ് പാൽ കളർ .
കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് യെല്ലോ .
കാൽസ്യം ഫോസ്‌ഫേറ്റ് പാൽ കളർ .
കോബാൾട് സാൾട്ട് ബ്ലൂ .
നിക്കൽ ക്ലോറൈഡ് ഗ്രീൻ .
ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ .
മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് പർപ്പിൾ .
.

firstResponsiveAdvt Vitamins Chemical Names .
ജീവകം A1 റെറ്റിനോൾ .
ജീവകം A2 ഡി ഹൈഡ്രോ റെറ്റിനോൾ .
ജീവകം B1 തയാമിൻ .
ജീവകം B12 സയനോകൊബാലമി...

Open

Oscar Award 2017.

Open

Best Picture : 'Moonlight' by Adele Romanski, Dede Gardner and Jeremy Kleiner .

Best Actress in a Leading Role : Emma Stone for 'La La Land'.

Best Actor in a Leading Role : Casey Affleck for 'Manchester By The Sea'.

Best Director : Damien Chazelle for 'La La Land'.

Best Adapted Screenplay : Barry Jenkins and Tarell Alvin McCraney for 'Moonlight'.

Best Original Screenplay : Kenneth Lonergan for 'Manchester By The Sea'.

Best Original Song : 'City Of Stars' from 'La La Land' by Justin Hurwitz, Benj Pasek and Justin Paul.

Best Original Score : Justin Hurwitz for 'La La Land'.

Best Cinematography : Linus Sandgren for 'La La Land'.

Best Live Action Short : 'Sing' by Kristof Deak and Anna Udvardy.

Best Documentary Short : 'The White Helmets' by Orlando Von Einsiedel and Joanna Natasegara.
LINE_FE...

Open

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ ( Major airports in India )

Open

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് - ന്യൂഡൽഹി.
കെമ്പഗൗഡ ഇന്റർ നാഷണൽ എയർപോർട്ട് - ബാംഗളൂരു, കർണാടക.
ചത്രപതി ശിവജി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് - മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര.
ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് - ലക്നൗ, ഉത്തർപ്രദേശ്.
ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് - പാറ്റ്ന, ബിഹാർ.
ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്‌കർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് - നാഗ്പുർ, മഹാരാഷ്ട്ര.
ദേവി അഹി...

Open