Malayalam grammar - Antonyms Malayalam grammar - Antonyms


Malayalam grammar - AntonymsMalayalam grammar - AntonymsClick here to view more Kerala PSC Study notes.

മലയാള വ്യാകരണം - വിപരീതപദങ്ങൾ

 • അച്‌ഛം X അനച്‌ഛം
 • അതിശയോക്തി X ന്യൂനോക്തി
 • അനുലോമം X പ്രതിലോമം
 • അപഗ്രഥനം X ഉദ്ഗ്രഥനം
 • അബദ്ധം X സുബദ്ധം
 • അഭിജ്ഞൻ X അനഭിജ്ഞൻ
 • ആകർഷകം X അനാകർഷകം
 • ആദി X അനാദി
 • ആദിമം X അന്തിമം
 • ആധിക്യം X വൈരള്യം
 • ആധ്യാത്മികം X ഭൗതികം
 • ആന്തരം X ബാഹ്യം
 • ആയാസം X അനായാസം
 • ആരോഹണം X അവരോഹണം
 • ആവരണം X അനാവരണം
 • ആവിർഭാവം X തിരോഭാവം
 • ആശ്രയം X നിരാശ്രയം
 • ആസ്തികൻ X നാസ്തികൻ
 • ഉഗ്രം X ശാന്തം
 • ഉച്ചം X നീചം
 • ഉത്‌കൃഷ്ടം X അപകൃഷ്ടം
 • ഉത്തമം X അധമം
 • ഉന്നതം X നതം
 • ഉന്മീലനം X നിമീലനം
 • ഉപകാരം X അപകാരം
 • ഋജു X വക്രം
 • ഋണം X അനൃണം
 • ഋതം X അനൃതം
 • ഏകം X അനേകം
 • ഐക്യം X അനൈക്യം
 • കനിഷ്ഠൻ X ജ്യേഷ്ഠൻ
 • കൃതജ്ഞത X കൃതഘ്‌നത
 • കൃത്രിമം X നൈസർഗ്ഗികം
 • കൃശം X മേദുരം
 • ക്രയം X വിക്രയം
 • ക്ഷയം X വൃദ്ധി
 • ഖണ്ഡനം X മണ്ഡനം
 • ഖേദം X മോദം
 • ഗൗരവം X ലാഘവം
 • ഗമനം X ആഗമനം
 • ഗാഢം X മൃദു
 • ഗുരുത്വം X ലഘുത്വം
 • തിക്തം X മധുരം
 • ത്യാജ്യം X ഗ്രാഹ്യം
 • ദക്ഷിണം X ഉത്തരം
 • ദീർഘം X ഹ്രസ്വം
 • ദുർഗ്ഗമം X സുഗമം
 • ദുർഗ്രാഹം X സുഗ്രാഹം
 • ദുഷ്കരം X സുകരം
 • ദുഷ്‌കൃതം X സുകൃതം
 • ദുഷ്ടൻ X ശിഷ്ടൻ
 • ദുഷ്‌പേര് X സത്‌പേര്‌
 • ദൃഢം X ശിഥിലം
 • ദൃഷ്ടം X അദൃഷ്ടം
 • ദ്രുതം X മന്ദം
 • ധീരൻ X ഭീരു
 • നവീനം X പുരാതനം
 • നശ്വരം X അനശ്വരം
 • നികൃഷ്ടം X ഉത്‌കൃഷ്ടം
 • നിക്ഷേപം X വിക്ഷേപം
 • നിന്ദ X സ്തുതി
 • നിരക്ഷരത X സാക്ഷരത
 • നിരുപാധികം X സോപാധികം
 • നിർഭയം X സഭയം
 • നിവൃത്തി X പ്രവൃത്തി
 • നിശ്ചലം X ചഞ്ചലം
 • നെടിയ X കുറിയ
 • പരകീയം X സ്വകീയം
 • പരാങ്‌മുഖൻ X ഉന്മുഖൻ
 • പാശ്ചാത്യം X പൗരസ്ത്യം
 • പുരോഗതി X പശ്ചാത്ഗതി
 • പോഷണം X ശോഷണം
 • പ്രഭാതം X പ്രദോഷം
 • പ്രശാന്തം X പ്രക്ഷുബ്ധം
 • ഭൂഷണം X ദൂഷണം
 • മന്ദം X ശീഘ്രം
 • മലിനം X നിർമ്മലം
 • മിഥ്യ X തഥ്യ
 • രക്ഷ X ശിക്ഷ
 • വന്ദിതം X നിന്ദിതം
 • വികാസം X സങ്കോചം
 • വിമുഖം X ഉന്മുഖം
 • വിയോഗം X സംയോഗം
 • വിരക്തി X ആസക്തി
 • വിരളം X സരളം
 • വൈധർമ്യം X സാധർമ്യം
 • വ്യഷ്ടി X സമഷ്ടി
 • ശ്ലാഘനീയം X ഗർഹണീയം
 • സഫലം X വിഫലം
 • സഹിതം X രഹിതം
 • സാർത്ഥകം X നിരർത്ഥകം
 • സുഗ്രഹം X ദുർഗ്രഹം
 • സൂക്ഷ്മം X സ്ഥൂലം
 • സൃഷ്ടി X സംഹാരം
 • സ്ഥാവരം X ജംഗമം
 • സ്വാശ്രയം X പരാശ്രയം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Parts of Indian Constitution

Open

Part Subject Articles .
Part I The Union and its territory Article. 1 to 4 .
Part II Citizenship Article. 5 to 11 .
Part III Fundamental Rights Article. 12 to 35 .
Part IV Directive Principles Article. 36 to 51 .
Part IVA Fundamental Duties Article. 51A .
Part V The Union Article. 52 to 151 .
Part VI The States Article. 152 to 237 .
Part VII Repealed by Const. (7th Amendment) Act, 1956 .
Part VIII The Union Territories Article. 239 to 242 .
Part IX The Panchayats Article. 243 to 243O .
Part IXA The Muncipalities Article. 243P to 243ZG .
Part IXB The Co-operative Societies Article. 243ZH to 243ZT .
Part X The Scheduled and Tribal Areas Article. 244 to 244A .
...

Open

Famous slogans in indian independence

Open

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ .

ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ആദ്യമായി മുഴക്കിയത് ഭഗത്സിംഗ്. .
പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഗാന്ധിജി .
ജയ്ഹിന്ദ്. ചലോ ദില്ലി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് .
സ്വരാജ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് .
സത്യവും അഹിംസയുമാണ് എന്റെ ദൈവങ്ങൾ ഗാന്...

Open

ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN Code

Open

     Postal Index Number (PIN) / PIN Code is a 6 digit code of Post Office numbering used by India Post. The PIN Code system in India was introduced on 15 August 1972 by Shriram Bhikaji Velankar. The system was introduced to simplify the manual sorting and delivery of mail by eliminating confusion over incorrect addresses, similar place names and different languages. .

    There are 9 PIN regions in the country. The first 8 are geographical regions and the digit 9 is reserved for the Army Postal Service. The first digit indicates one of the regions. The first 2 digits together indicate the sub region or one of the postal circles. The first 3 digits together indicate a sorting district. The last 3 digits refer to the delivery Post Office. .

PIN zones cover the Indian states and union territories: .

1 - Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Chandigarh.
2...

Open