Malayalam grammar - Antonyms Malayalam grammar - Antonyms


Malayalam grammar - AntonymsMalayalam grammar - AntonymsClick here to other Kerala PSC Study notes.

മലയാള വ്യാകരണം - വിപരീതപദങ്ങൾ

 • അച്‌ഛം X അനച്‌ഛം
 • അതിശയോക്തി X ന്യൂനോക്തി
 • അനുലോമം X പ്രതിലോമം
 • അപഗ്രഥനം X ഉദ്ഗ്രഥനം
 • അബദ്ധം X സുബദ്ധം
 • അഭിജ്ഞൻ X അനഭിജ്ഞൻ
 • ആകർഷകം X അനാകർഷകം
 • ആദി X അനാദി
 • ആദിമം X അന്തിമം
 • ആധിക്യം X വൈരള്യം
 • ആധ്യാത്മികം X ഭൗതികം
 • ആന്തരം X ബാഹ്യം
 • ആയാസം X അനായാസം
 • ആരോഹണം X അവരോഹണം
 • ആവരണം X അനാവരണം
 • ആവിർഭാവം X തിരോഭാവം
 • ആശ്രയം X നിരാശ്രയം
 • ആസ്തികൻ X നാസ്തികൻ
 • ഉഗ്രം X ശാന്തം
 • ഉച്ചം X നീചം
 • ഉത്‌കൃഷ്ടം X അപകൃഷ്ടം
 • ഉത്തമം X അധമം
 • ഉന്നതം X നതം
 • ഉന്മീലനം X നിമീലനം
 • ഉപകാരം X അപകാരം
 • ഋജു X വക്രം
 • ഋണം X അനൃണം
 • ഋതം X അനൃതം
 • ഏകം X അനേകം
 • ഐക്യം X അനൈക്യം
 • കനിഷ്ഠൻ X ജ്യേഷ്ഠൻ
 • കൃതജ്ഞത X കൃതഘ്‌നത
 • കൃത്രിമം X നൈസർഗ്ഗികം
 • കൃശം X മേദുരം
 • ക്രയം X വിക്രയം
 • ക്ഷയം X വൃദ്ധി
 • ഖണ്ഡനം X മണ്ഡനം
 • ഖേദം X മോദം
 • ഗൗരവം X ലാഘവം
 • ഗമനം X ആഗമനം
 • ഗാഢം X മൃദു
 • ഗുരുത്വം X ലഘുത്വം
 • തിക്തം X മധുരം
 • ത്യാജ്യം X ഗ്രാഹ്യം
 • ദക്ഷിണം X ഉത്തരം
 • ദീർഘം X ഹ്രസ്വം
 • ദുർഗ്ഗമം X സുഗമം
 • ദുർഗ്രാഹം X സുഗ്രാഹം
 • ദുഷ്കരം X സുകരം
 • ദുഷ്‌കൃതം X സുകൃതം
 • ദുഷ്ടൻ X ശിഷ്ടൻ
 • ദുഷ്‌പേര് X സത്‌പേര്‌
 • ദൃഢം X ശിഥിലം
 • ദൃഷ്ടം X അദൃഷ്ടം
 • ദ്രുതം X മന്ദം
 • ധീരൻ X ഭീരു
 • നവീനം X പുരാതനം
 • നശ്വരം X അനശ്വരം
 • നികൃഷ്ടം X ഉത്‌കൃഷ്ടം
 • നിക്ഷേപം X വിക്ഷേപം
 • നിന്ദ X സ്തുതി
 • നിരക്ഷരത X സാക്ഷരത
 • നിരുപാധികം X സോപാധികം
 • നിർഭയം X സഭയം
 • നിവൃത്തി X പ്രവൃത്തി
 • നിശ്ചലം X ചഞ്ചലം
 • നെടിയ X കുറിയ
 • പരകീയം X സ്വകീയം
 • പരാങ്‌മുഖൻ X ഉന്മുഖൻ
 • പാശ്ചാത്യം X പൗരസ്ത്യം
 • പുരോഗതി X പശ്ചാത്ഗതി
 • പോഷണം X ശോഷണം
 • പ്രഭാതം X പ്രദോഷം
 • പ്രശാന്തം X പ്രക്ഷുബ്ധം
 • ഭൂഷണം X ദൂഷണം
 • മന്ദം X ശീഘ്രം
 • മലിനം X നിർമ്മലം
 • മിഥ്യ X തഥ്യ
 • രക്ഷ X ശിക്ഷ
 • വന്ദിതം X നിന്ദിതം
 • വികാസം X സങ്കോചം
 • വിമുഖം X ഉന്മുഖം
 • വിയോഗം X സംയോഗം
 • വിരക്തി X ആസക്തി
 • വിരളം X സരളം
 • വൈധർമ്യം X സാധർമ്യം
 • വ്യഷ്ടി X സമഷ്ടി
 • ശ്ലാഘനീയം X ഗർഹണീയം
 • സഫലം X വിഫലം
 • സഹിതം X രഹിതം
 • സാർത്ഥകം X നിരർത്ഥകം
 • സുഗ്രഹം X ദുർഗ്രഹം
 • സൂക്ഷ്മം X സ്ഥൂലം
 • സൃഷ്ടി X സംഹാരം
 • സ്ഥാവരം X ജംഗമം
 • സ്വാശ്രയം X പരാശ്രയം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Lenses

Open

കോൺവെക്സ് - ദീർഘദൃഷ്ടി.
കോൺകേവ് - ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി .
സിലണ്ട്രിക്കൽ - വിഷമദൃഷ്ടി.


കോഡ്: .

മലയാളത്തിൽ ''കോൺവെക്സ് " എന്നെഴുതുമ്പോൾ മറ്റ് ലെൻസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ദീർഘമുള്ള പേരാണ് ഇത്. അതിനാൽ ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനുപയോഗിക്കുന്നു ' .
മലയാളത്തിലെഴുതുമ്പോൾ "കോൺകേവ് " എന്ന വാക്ക് മറ്റ് ലെൻസുകളുടെ പേരെഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനുപയോ...

Open

Acids in Fruits Vegetables

Open

The pH value tells something is an acid or a base or neutral, pH of 0 indicates a high level of acidity, pH of 7 is neutral and pH of 14 is the most basic, or alkaline. The list of Acids in Fruits Vegetables is given below.

firstResponsiveAdvt Substance Acid .
Orange Citric acid .
Lemon Citric Acid .
Apple Maleic Acid, Ascorbic acid .
Onion Oxalic acid .
Milk Lactic acid .
Grapes Tartaric acid .
Pineapple Tartaric acid .
Potato Tartaric acid .
Carrot Tartaric acid .
Tamarind Tartaric acid .
Rice Phytic acid .
Soya bean Phytic acid .
Coconut Capric acid .
Tapioca Hydrocyanic acid .
Vinegar Acetic acid .
Tea Tannic acid .
Sof...

Open

Major Museums in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന മ്യൂസിയങ്ങൾ A. P. J. Abdul Kalam മ്യൂസിയം പുനലാൽ .
അറയ്ക്കൽ മ്യൂസിയം കണ്ണൂർ .
ആദ്യത്തെ മെഴുക് മ്യൂസിയം ഇടപ്പള്ളി ;കൊച്ചി .
ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം തൃശ്ശൂർ .
ആർട്ട് മ്യൂസിയം തൃശ്ശൂർ .
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോയിൽ മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരം .
ഇൻഡോ പോർച്ചുഗീസ് മ്യൂസിയം ഫോർട്ട് കൊച്ചി .
ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹ...

Open