Malayalam grammar - Antonyms Malayalam grammar - Antonyms


Malayalam grammar - AntonymsMalayalam grammar - AntonymsClick here to view more Kerala PSC Study notes.

മലയാള വ്യാകരണം - വിപരീതപദങ്ങൾ

 • അച്‌ഛം X അനച്‌ഛം
 • അതിശയോക്തി X ന്യൂനോക്തി
 • അനുലോമം X പ്രതിലോമം
 • അപഗ്രഥനം X ഉദ്ഗ്രഥനം
 • അബദ്ധം X സുബദ്ധം
 • അഭിജ്ഞൻ X അനഭിജ്ഞൻ
 • ആകർഷകം X അനാകർഷകം
 • ആദി X അനാദി
 • ആദിമം X അന്തിമം
 • ആധിക്യം X വൈരള്യം
 • ആധ്യാത്മികം X ഭൗതികം
 • ആന്തരം X ബാഹ്യം
 • ആയാസം X അനായാസം
 • ആരോഹണം X അവരോഹണം
 • ആവരണം X അനാവരണം
 • ആവിർഭാവം X തിരോഭാവം
 • ആശ്രയം X നിരാശ്രയം
 • ആസ്തികൻ X നാസ്തികൻ
 • ഉഗ്രം X ശാന്തം
 • ഉച്ചം X നീചം
 • ഉത്‌കൃഷ്ടം X അപകൃഷ്ടം
 • ഉത്തമം X അധമം
 • ഉന്നതം X നതം
 • ഉന്മീലനം X നിമീലനം
 • ഉപകാരം X അപകാരം
 • ഋജു X വക്രം
 • ഋണം X അനൃണം
 • ഋതം X അനൃതം
 • ഏകം X അനേകം
 • ഐക്യം X അനൈക്യം
 • കനിഷ്ഠൻ X ജ്യേഷ്ഠൻ
 • കൃതജ്ഞത X കൃതഘ്‌നത
 • കൃത്രിമം X നൈസർഗ്ഗികം
 • കൃശം X മേദുരം
 • ക്രയം X വിക്രയം
 • ക്ഷയം X വൃദ്ധി
 • ഖണ്ഡനം X മണ്ഡനം
 • ഖേദം X മോദം
 • ഗൗരവം X ലാഘവം
 • ഗമനം X ആഗമനം
 • ഗാഢം X മൃദു
 • ഗുരുത്വം X ലഘുത്വം
 • തിക്തം X മധുരം
 • ത്യാജ്യം X ഗ്രാഹ്യം
 • ദക്ഷിണം X ഉത്തരം
 • ദീർഘം X ഹ്രസ്വം
 • ദുർഗ്ഗമം X സുഗമം
 • ദുർഗ്രാഹം X സുഗ്രാഹം
 • ദുഷ്കരം X സുകരം
 • ദുഷ്‌കൃതം X സുകൃതം
 • ദുഷ്ടൻ X ശിഷ്ടൻ
 • ദുഷ്‌പേര് X സത്‌പേര്‌
 • ദൃഢം X ശിഥിലം
 • ദൃഷ്ടം X അദൃഷ്ടം
 • ദ്രുതം X മന്ദം
 • ധീരൻ X ഭീരു
 • നവീനം X പുരാതനം
 • നശ്വരം X അനശ്വരം
 • നികൃഷ്ടം X ഉത്‌കൃഷ്ടം
 • നിക്ഷേപം X വിക്ഷേപം
 • നിന്ദ X സ്തുതി
 • നിരക്ഷരത X സാക്ഷരത
 • നിരുപാധികം X സോപാധികം
 • നിർഭയം X സഭയം
 • നിവൃത്തി X പ്രവൃത്തി
 • നിശ്ചലം X ചഞ്ചലം
 • നെടിയ X കുറിയ
 • പരകീയം X സ്വകീയം
 • പരാങ്‌മുഖൻ X ഉന്മുഖൻ
 • പാശ്ചാത്യം X പൗരസ്ത്യം
 • പുരോഗതി X പശ്ചാത്ഗതി
 • പോഷണം X ശോഷണം
 • പ്രഭാതം X പ്രദോഷം
 • പ്രശാന്തം X പ്രക്ഷുബ്ധം
 • ഭൂഷണം X ദൂഷണം
 • മന്ദം X ശീഘ്രം
 • മലിനം X നിർമ്മലം
 • മിഥ്യ X തഥ്യ
 • രക്ഷ X ശിക്ഷ
 • വന്ദിതം X നിന്ദിതം
 • വികാസം X സങ്കോചം
 • വിമുഖം X ഉന്മുഖം
 • വിയോഗം X സംയോഗം
 • വിരക്തി X ആസക്തി
 • വിരളം X സരളം
 • വൈധർമ്യം X സാധർമ്യം
 • വ്യഷ്ടി X സമഷ്ടി
 • ശ്ലാഘനീയം X ഗർഹണീയം
 • സഫലം X വിഫലം
 • സഹിതം X രഹിതം
 • സാർത്ഥകം X നിരർത്ഥകം
 • സുഗ്രഹം X ദുർഗ്രഹം
 • സൂക്ഷ്മം X സ്ഥൂലം
 • സൃഷ്ടി X സംഹാരം
 • സ്ഥാവരം X ജംഗമം
 • സ്വാശ്രയം X പരാശ്രയം
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
First In World Female

Open

ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ്‌ മരിയ ഇസബെൽ പെറോൺ .
ആദ്യ വനിതാ പ്രധാന മന്ത്രി സിരിമാവോ ബന്ദാര നായകെ .
ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാന മന്ത്രി ബേനസീർ ഭൂട്ടോ .
എവറസ്റ്റു കീഴടക്കിയ ആദ്യ വനിത ജൂങ്കോ താബി .
ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വാലന്റീന തെരഷ്കോവ .
ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ മുസ്ലിം വനിത അനുഷേ അൻസാരി .
ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ വിനോദ സഞ്ചാരി    അനൗഷേ അ...

Open

Longest or Largest or Highest in India

Open

Largest Cave : Amarnath (J & K) .
The Biggest River Island : Majuli Bramhaputra river, (Assam).
The Highest Airports : Leh Airport (Ladakh).
The Highest Batttle field and the Longest Glacier : Siachen Glacier.
The Highest Road : Road at Khardungla, (in Leh-Manali Sector).
The Largest Artificial Lake : Govind Sagar ( Bhakhra Nangal.
The Largest Dam : Bhakra Dam, on Sutlej river (Punjab).
The Largest Delta : Sunderbans (W. Bengar).
The Largest Desert : Thar (Rajasthan).
The Largest Fresh Water Lake : Kolleru Lake (Andhra Pradesh).
The Largest Lake : Wular Lake (J & K).
The Largest Museum : Indian Museum, Kolkata.
The Largest Planetarium : Birla Planetorium (Kolkata).
The Largest cave temple : Kailash Temple ( Ellora, Maharastra).
The Largest mosque : Jama Masjid (Delhi.
The Longest Canal : Indira Gandhi Canal or Rajasthan Canal (Ra...

Open

The solar system

Open

The solar system ( സൗരയൂഥം ) firstRectAdvt സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ Mercury ( ബുധൻ ).
Venus ( ശുക്രൻ ).
Earth ( ഭൂമി ).
Mars ( ചൊവ്വ ).
Jupiter ( വ്യാഴം ).
Saturn ( ശനി ).
Uranus ( യുറാനസ് ).
Neptune ( നെപ്റ്റ്യൂൺ ).
സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ (By Size) വ്യാഴം.
ശനി.
യുറാനസ്.
നെപ്ട്യൂൺ.
ഭൂമി.
ശുക്രൻ,.
ചൊവ്വ.
ബുധൻ.
.

Questions related to Solar system സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകം : ജൂനോ....

Open