ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾ


ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
  • അഗ്മാർക് : കാർഷിക ഉത്പന്നം
  • എഗ്മാർക് : പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന മുദ്ര
  • റഗ്മാർക് : ബാലവേല നിരോധിത ഉലപന്നങ്ങളുടെ മുദ്ര
  • BIS ഹാൾമാർക്ക്‌ : സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അംഗീകരിക്കുന്ന മുദ്ര
  • ISO : സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
  • FPO : പഴ വർഗ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
  • ISI : ഇന്ത്യയിൽ വ്യാവസായിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് നല്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Attingal Outbreak

Open

ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരേ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ സായുധകലാപം. 1721ലെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്ക് എതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭമായി കണക്കാക്കുന്നു. ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയുടെ അനുവാദത്തോടെ അഞ്ചുതെങ്ങിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച കോട്ടയിൽ മേധാവിയായി എത്തിയ ഗിഫോർട്ടിന്റെ ധാർഷ്ട്യമാണ് കലാപത്തിന് കാരണമായി പറയുന്നത്. എന്നാൽ റാണ...

Open

Vitamins and Chemicals

Open

പ്രധാനമായും 13 ജീവകങ്ങളാണ് മനുഷ്യശരീരത്തിന് ആവശ്യമായുള്ളവ. എ, ബി, സി, ഡി, ഇ, കെ എന്നിവയും എട്ട് ബി കോംബ്ലസ് വിറ്റാമിനുകളുമാണവ. ഇതില്‍ ബി, സി എന്നിവയെ ജലത്തില്‍ ലയിക്കുന്നവയെന്നും, എ, ഡി, ഇ, കെ, എന്നിവയെ കൊഴുപ്പില്‍ ലയിക്കുന്നവയെന്നും രണ്ടായ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കെഎന്‍സൈം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഹാര പദഅര്‍ത്ഥമാണ് വൈറ്റമിന്‍സ്. കാസിമര്‍ ഫങ്ക് എന്ന പോളണ്ടുകാരനായ ശാസ്ത്രജ്ഞന...

Open

Countries and their meanings

Open

Algeria - Land of Algiers .
Argentina - Silvery Land .
Australia - Southern Land.
Austria - Eastern March.
Bahamas - The Shallows .
Bahrain - The Two Seas.
Belarus - White Russia.
Burkina Faso - Land of Honest Men.
Cameroon - Shrimp River.
Cape Verde - Green Cape .
Colombia - Land of Columbus .
Comoros - Moons.
Costa Rica - Rich Coast.
Dominica - Sunday Island .
Ecuador - Equator .
Eritrea - Land of the Red Sea .
Ethiopia - Land of the Blacks.
Guatemala - Place of Many Trees .
Guyana - Land of Many Waters .
Haiti - mountainous land .
India - Land of the Indus River .
Indonesia - Indian Islands .
Iran - Land of the Aryans .
Japan - Land of the Rising Sun .
Jordan - river Jorda...

Open