ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾ


ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
  • അഗ്മാർക് : കാർഷിക ഉത്പന്നം
  • എഗ്മാർക് : പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന മുദ്ര
  • റഗ്മാർക് : ബാലവേല നിരോധിത ഉലപന്നങ്ങളുടെ മുദ്ര
  • BIS ഹാൾമാർക്ക്‌ : സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അംഗീകരിക്കുന്ന മുദ്ര
  • ISO : സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
  • FPO : പഴ വർഗ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
  • ISI : ഇന്ത്യയിൽ വ്യാവസായിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് നല്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
indian history psc questions and answers in malayalam

Open

Indian history questions and answers in Malayalam for Kerala PSC Exams are given below. .

1. അറബികളുടെ സിന്ധാക്രമണം നടന്ന വര്‍ഷം .

A) എ.ഡി. 622 .

B) എ.ഡി. 714 .

C) എ.ഡി. 712 .

D) എ.ഡി. 620 .

Correct Option : C .

  .


  .

2. പേര്‍ഷ്യന്‍ ഹോമര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് .

A) അല്‍ബറൂണി .

B) അബുള്‍ ഫസല്‍ .

C) അബുള്‍ ഫൈസി .

D) ഫിര്‍ദൗസി .

Correct Option : D .

  .


  .

3. ഗു...

Open

English Grammar: Idioms Part 2

Open

A bolt from the blue : Unexpected incident .
A chip on your shoulder : Being upset for something that happened in past.
A slap on the wrist : Very mild punishment.
A stone through : Short distance.
A wolf in sheep clothing : A person who cannot be trusted.
Add fuel to the fire : To worsen a situation.
Against the clock : As fast as possible before a deadline.
All Greek to me : Something which cannot be understood.
An arm and a leg : Very expensive.
An axe to grind : To have dispute with someone.
At one's wit's end : Not knowing what to do.
At sixes and sevens : In utter disorder.
At the drop a hat : Showing readiness.
At the eleventh hour : At the last moment.
Baker's dozen : Thirteen.
Beat a dead horse : To force an issue that has already ended.
Beating around the bush : Avoiding the main topic.
Bite your tongue : To...

Open

ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾ

Open

ലോക വ്യാപാര സംഘടന (W T O).
ലോക തൊഴിലാളി സംഘടന (I L O) .
ലോക അഭയാർത്ഥി സംഘടന (U N H C R) .
ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന (W H O) .
ഭുമി ശാസ്ത്ര പഠന സംഘടന (W M O) .
അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താവിനിമയ യൂണിയൻ ( I T U) .


Code: Trade യൂണിയനിലെ തൊഴിലാളികൾ അഭയാർത്ഥികളാവുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഭൂമി ശാസ്ത്ര പരമായ വിവരങ്ങൾ വാർത്താവിനിമയങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കു കൊടുക്കും.

...

Open