ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾ


ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
  • അഗ്മാർക് : കാർഷിക ഉത്പന്നം
  • എഗ്മാർക് : പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന മുദ്ര
  • റഗ്മാർക് : ബാലവേല നിരോധിത ഉലപന്നങ്ങളുടെ മുദ്ര
  • BIS ഹാൾമാർക്ക്‌ : സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അംഗീകരിക്കുന്ന മുദ്ര
  • ISO : സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
  • FPO : പഴ വർഗ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
  • ISI : ഇന്ത്യയിൽ വ്യാവസായിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് നല്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
States in India through which standard meridians pass.

Open

The standard meridian is the longitude or meridian used for reckoning the standard time of a country.   India has chosen 82.5 degrees east as its standard meridian. This gives Indian Standard Time (IST) to be 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich Meridian Time (GMT).

23.5° കടന്നു പോകുന്ന  സംസ്ഥാനങ്ങൾ?.

മിസോറം ,.
ത്രിപുര,.
ഗുജറാത്ത്,.
രാജസ്ഥാൻ,.
മധ്യപ്രദേശ്.
ഛതിസ്ഗഡ്‌,.
ജാർഖണ്ഡ്,.
പശ്ചിമബംഗാൾ.
Code : മി ത്ര ഗു രാ മ ഛ ജ പം .


82.5°കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ?.

ആന്ധ്രപ്രദേശ്.
ഉത്തർപ്രദേ...

Open

Animals and Scientific Names

Open

Animals and Scientific Name ( ജീവികളും ശാസ്ത്ര നാമവും ).

Animal Scientific names .
അണലി വൈപ്പെറ റസേലി .
ആന എലിഫന്റസ്‌ മാക്സിമസ്‌ .
ഈച്ച മസ്ക്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക .
ഒട്ടകപക്ഷി സ്‌ട്രുതിയോ കാമെലസ്‌ .
കടുവ പാന്തെറ ടൈഗ്രിസ്‌ .
കട്ടുപോത്ത്‌ ബോസ്‌ ഗാറസ്‌ .
കരിമീൻ എട്രോപ്ലസ്‌ സുരാറ്റൻസിസ്‌ .
കുതിര എക്വസ്‌ ഫെറസ്‌ കബല്ലസ്‌ .
തവള റാണ ഹെക്സാഡക്റ്റെയില .
തേനീച്ച ഏപ്പിസ്‌ ഇൻ...

Open

Facts about light ( വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ )

Open

ആകാശഗോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകമാണ് പ്രകാശവർഷം.
ആദ്യമായി പ്രകാശത്തിൻറെ വേഗത കണക്കാക്കിയത് റോമക്കാരാണ്.
ഒരു തരം വികിരണോർജ്ജമാണ് പ്രകാശം.
ഒരു പ്രകാശവർഷം 9.46 X 10 12 കിലോമീറ്റർ ആണ്.
ചന്ദ്രൻറെ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം 1.3 സെക്കൻറ് ആണ്.
ടാക്കിയോണുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇ.സി.ജി.സുദർശൻ.
പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ വസ...

Open