ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾ


ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
  • അഗ്മാർക് : കാർഷിക ഉത്പന്നം
  • എഗ്മാർക് : പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന മുദ്ര
  • റഗ്മാർക് : ബാലവേല നിരോധിത ഉലപന്നങ്ങളുടെ മുദ്ര
  • BIS ഹാൾമാർക്ക്‌ : സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അംഗീകരിക്കുന്ന മുദ്ര
  • ISO : സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
  • FPO : പഴ വർഗ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
  • ISI : ഇന്ത്യയിൽ വ്യാവസായിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് നല്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Questions Related To Human Body

Open

Please find below table for PSC repeated Questions Related To Human Body.

അന്നനാളത്തിന്റെ ശരാശരി നീളം 25 സെ.മീ .
അമിത മദ്യപാനം മൂലം പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമല്ലാതാകുന്ന അവയവം കരള്‍ (Liver) .
അരുണരക്താണുക്കളുടെ ശരാശരി ആയുസ് 120 ദിവസം .
അരുണരക്താണുക്കള്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അസ്ഥിമജ്ജയില്‍ .
അശുദ്ധരക്തം പ്രവഹിക്കുന്ന കുഴലുകള്‍ സിരകള്‍ (Veins) .
ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളിന്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍ 120/80 മി.മി.മെര്‍ക്കുറി .
ആരോ...

Open

Major Indian Authors and Languages

Open

Urdu : Ali Sardar Jafri, Asadullah Khan 'Ghalib', Mohammed Iqbal, Mir Taqi Mir, Raghupati Sahai 'Firaq Gorakhpuri', Kanwar Mohinder Singh Bedi, Faiz Ahmed 'Faiz', Krishan Chander, Rajinder Singh Bedi, Upendra Nath Ashq, Qurrtulain Haider.
Telugu : Ajanta, Lakshrni Narasimhan, Triputi, V. Satyanarayana. .
Tamil : P. V. Akilan, Subramania Bharati, Ramalingam, D. Jayakanthan. .
Sindhi : Ishwar Anchal, Hari Motwani, Mohan Kalpana. .
Sanskrit : Maharishi Valmiki, Maharishi Ved Vyas, Harsha, Ashvaghosh, Shudrak, Bhasa, Bharvi, Jaidev, Bhartrihari, Kalidas, Dandi, Banabhatta, Bhavabhuti, Shyam Dev Prashar, Kamlesh Dutta Tripathi, Ram Karan Sharma. .
Punjabi : Bhai Veer Singh, Dhani Ram Chatrik, Amrita Pritam, Jaswant Singh Kanwal, Nanak Singh, Balwant Gargi, Waris Shah, Bulle Shah, Sheikh Farid. .
Odia : Gopabandhu Das, Gopi Nath Mohanty, Pandit Dukhisyama Pattanayak, Radha Nath Ray, Satchidanand Routray, Si...

Open

maths formulas

Open

Sum of first "n" Natural numbers =n❲ n+1 ∕ 2 ❳.
Sum of first "n" Odd numbers =n².
Sum of first "n" even numbers =n(n+1).
1²+2²+3²+....n(n+1)(2n+1)/6.
1³+2³+3³+....[n(n+1)/2].
The product of two numbers=Product of their HCF and LCM .
ആദ്യത്തെ 'n' എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക = n(n+1) /2.
ആദ്യത്തെ 'n' ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക = n².
ആദ്യത്തെ 'n' ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക = n(n+1).
ആദ്യത്തെ 'n' എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ തുക = n(n+1)(2n+1) / 6.
ആദ്യത്തെ 'n' എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക = [n(n+1) / 2]².
ആദ്യ പദം 'a', പൊതു വ്യത്യാസം 'd' ആ...

Open