മലയാള സാഹിത്യം - മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മലയാള സാഹിത്യം - മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ


മലയാള സാഹിത്യം - മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെമലയാള സാഹിത്യം - മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെClick here to view more Kerala PSC Study notes.

ആത്മനിഷ്ഠ ഖണ്ഡകാവ്യം - മലയവിലാസം
ഏകാങ്ക നാടകം - മുന്നാട്ടുവീരൻ
ഓഡിയോനോവൽ - ഇതാണെന്റെ പേര്‌
കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ - ഭാസ്കരമേനോൻ
ഖണ്ഡകാവ്യം - വീണപൂവ്
ചമ്പു - ഉണ്ണിയച്ചീചരിതം
ചവിട്ടുനാടകം - കാറൽമാൻ ചരിതം...
ചെറുകഥ - വാസനാവികൃതി
തനതു നാടകം - കലി
തുള്ളൽ കൃതി - കല്യാണസൗഗന്ധികം
നോവൽ - കുന്ദലത
പാട്ടുകൃതി - രാമചരിതം
മിസ്റ്റിക് നോവൽ - എന്റെ ഗീത
യാത്രാവിവരണം - വർത്തമാനപുസ്തകം
രാഷ്ട്രീയ നാടകം - പാട്ടബാക്കി
റിയലിസ്റ്റിക് നോവൽ - ധൂമകേതുവിന്റെ ഉദയം
ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ - ഇന്ദുലേഖ
ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ രചിച്ച ആദ്യമഹാകാവ്യം - കൃഷ്ണഗാഥ
സംസ്കൃത സന്ദേശകാവ്യം - ശുക സന്ദേശം
സന്ദേശകാവ്യം - ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം
സൈബർനോവൽ - നൃത്തം

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Confusing facts for PSC Exams Part 2

Open

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആന്റിസെപ്റ്റിക്? ഫിനോൾ.
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക്? പെനിസെലിൻ.
നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകനാര്? കുമാര ഗുപ്തൻ.
വിക്രംശിലയുടെ സ്ഥാപകനാര്? ധർമപാലൻ(പാലവംശം).
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല? മലപ്പുറം.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല? തിരുവനന്തപുരം.
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള കേരളത്തിലെ ജ...

Open

Biosphere Reserves in Kerala

Open

Biosphere Reserves in Kerala.

അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്.
കേരളത്തിലെ കടുവാ സങ്കേതങ്ങൾ.
നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് .
പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവ്.
പെരിയാറിനെ ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം : 1978 .
പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്.
National Parks in Kerala.

ആനമുടിചോല (2003 - ഇടുക്കി).
ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് : 1978.
ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് (1978 - ഇടുക്കി).
കേരളത്തിലെ ആദ്യ...

Open

Indian constitution borrowed from

Open

അടിയന്തരാവസ്ഥ   : ജർമനി.

കണ്‍കറന്റു ലിസ്റ്റ്   : ആസ്ത്രേലിയ.

ജുഡിഷ്യൽ റീവ്വൂ   : യു എസ്എ.

പാർലമേന്റരി ജനാധിപത്വം : ബ്രിട്ടണ്‍.

മാർഗനിർദേശ തത്വം  : അയർലാന്റ്.

മൌലിക അവകാശങ്ങൾ : യു എസ് എ.

...

Open