മലയാള സാഹിത്യം - മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മലയാള സാഹിത്യം - മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ


മലയാള സാഹിത്യം - മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെമലയാള സാഹിത്യം - മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെClick here to view more Kerala PSC Study notes.

ആത്മനിഷ്ഠ ഖണ്ഡകാവ്യം - മലയവിലാസം
ഏകാങ്ക നാടകം - മുന്നാട്ടുവീരൻ
ഓഡിയോനോവൽ - ഇതാണെന്റെ പേര്‌
കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ - ഭാസ്കരമേനോൻ
ഖണ്ഡകാവ്യം - വീണപൂവ്
ചമ്പു - ഉണ്ണിയച്ചീചരിതം
ചവിട്ടുനാടകം - കാറൽമാൻ ചരിതം...
ചെറുകഥ - വാസനാവികൃതി
തനതു നാടകം - കലി
തുള്ളൽ കൃതി - കല്യാണസൗഗന്ധികം
നോവൽ - കുന്ദലത
പാട്ടുകൃതി - രാമചരിതം
മിസ്റ്റിക് നോവൽ - എന്റെ ഗീത
യാത്രാവിവരണം - വർത്തമാനപുസ്തകം
രാഷ്ട്രീയ നാടകം - പാട്ടബാക്കി
റിയലിസ്റ്റിക് നോവൽ - ധൂമകേതുവിന്റെ ഉദയം
ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ - ഇന്ദുലേഖ
ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ രചിച്ച ആദ്യമഹാകാവ്യം - കൃഷ്ണഗാഥ
സംസ്കൃത സന്ദേശകാവ്യം - ശുക സന്ദേശം
സന്ദേശകാവ്യം - ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം
സൈബർനോവൽ - നൃത്തം

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Facts about Hormones in humans

Open

The following is a list of hormones found in Homo sapiens.


മാസ്റ്റര്‍ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പപെടുന്നത്‌ പീയുഷ ഗ്രന്ഥി.
യുവത്വ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ തൈമസ്‌. തൈമോസിനാണ്‌ യുവത്വഹോര്‍മോണ്‍.
ഐലറ്റ്‌സ്‌ ഓഫ്‌ ലാ൯ഗര്‍ഹാന്‍സ്‌ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണുകളാണ്‌ ഇന്‍സുലിന്‍, ഗ്ലൂക്കഗോണ്‍ എന്നിവ. രക്തത്തില്‍ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ്‌ സ്ഥിരമായി നിലനിര്‍ത്തുന്നത്‌ ഈ ഹോര്‍മോണുകളാണ്‌.
അ...

Open

മലയാളം ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ

Open

മലയാളം ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ .

അധുനാതനം-ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് .
അനിയന്ത്രിതം-നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
അഭിമുഖം-മുഖത്തിനു നേരെ.
അവിഭാജ്യം - വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത് .
ആത്മീയം - ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചത് .
ആനുകാലികം - കാലം അനുസരിച്ചുള്ളത് .
ആബാലവൃദ്ധം - ബാലൻ മുതൽ വൃദ്ധൻ വരെ .
ആമൂലാഗ്രം - വേരുമുതൽ തലപ്പുവരെ .
ആവാദചൂഡം - പാദം മുതൽ ശിരസ്സുവരെ .
ആർഷം - ഋഷ...

Open

English Grammar : Phrasal Verbs

Open

Account for : Explain, Give a reason .
Agree with : Have the same opinion as others.
Blow up : To destroy by an explosion, Inflate with air or gas.
Break down : Lose control.
Break into\in : Enter by force.
Break out : Start suddenly.
Break up : Come to an end.
Bring back : Return.
Bring down : Reduce.
Bring in : Introduce, yield\earn.
Bring out : To appear, publish, produce.
Call at : Visit a place.
Call for : Demand (LDC Thrissur, Kasaracode, Kollam, 2017).
Call in : Send for.
Call off : Cancel.
Call on : Visit a person.
Call upon : Appeal.
Carry on : Continue.
Carry out : Do and complete a task.
Carry through : To help, complete, fulfill.
Come across : Find by chance.
Come down : Collapse, humiliation.
Come out : Be published, become known, To appear.
Cut...

Open