പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ. പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ.


പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ.പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ.Click here to other Kerala PSC Study notes.

പരാഗണം 

  • കാറ്റ് : അനിമോ ഫിലി
  • കീടം : എന്റെ മോഫിലി
  • ജന്തുക്കൾ : സൂഫിലി
  • ജലം : ഹൈഡ്രോ ഫിലി
  • വാവൽ : കൈറോപ്റ്റീറോഫിലി


ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ 

  • ഈച്ച : മാഗട്ട്സ്
  • കൊതുക് : റിഗ്ളേഴ്സ്
  • ചിത്രശലഭം : കാറ്റർ പില്ലർ
  • പാറ്റ : നിംഫ്
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Vallathol Award Winners

Open

Vallathol Award is the literary award given by the Vallathol Sahithya Samithi for contribution to Malayalam literature in the name of the late famous Malayalam poet Vallathol Narayana Menon. . The award was instituted in 1991 in memory of Vallathol Narayana Menon, one of the modern triumvirate poets (Adhunika kavithrayam) of Malayalam poetry. The prize includes a cash prize of ₹ 1,11,111 and a plaque.

firstResponsiveAdvt Vallathol Award Winners Here is a complete list of Vallathol Award winners.

Year Recipient .
1991 Pala Narayanan Nair .
1992 Sooranad Kunjan Pillai .
1993 Balamani Amma, Vaikom Muhammad Basheer .
1994 Ponkunnam Varkey .
1995 M. P. Appan .
1996 Thakazhi Sivasankara Pillai .
1997 Akkitham Achuthan Namboothiri .
1998 K. M. George .
1999 S. Guptan Nair .
2000 P. Bhaskaran .
2001 T. Padmanabhan...

Open

Profit and Loss Formulas

Open

Profit and loss is the one of major question section in Competitive exams. These formulas will be helpful for your upcoming Exams like PSC, SSC, IBPS and Other Competitive Exams. .


Cost Price(CP) : The Price at which a particular item purchased, is called its Cost Price.
Selling Price (SP): The price at which a particular item is sold, called its Selling Price.
Profit: If Selling Price of an item is more than Cost Price , then vendor is said to have a Profit.
Loss: if Selling Price of an item is less than Cost Price, the vendor said to have a Loss.


Formulas Profit = SP – CP.
Profit % = Profit/(CP)×100.
SP = ((100+Profit% )/100)×CP.
CP = (100/(100+Profit%))×SP.


Loss = CP – SP.
Loss% = Loss/(CP)×100.
SP = ((100-loss%)/100)×CP.
CP = (100/(100-loss%))×SP.


...

Open

Simple and Compound Interest

Open

P - Principal, the sum of money lent or borrowed. .

R - Rate of interest: Annual interest, often expressed as a percentage. .

T - Time period for which the money is lent or borrowed. .


Simple Interest = Principal * Time * Rate of interest / 100 .

  SI = P * T * R .


For example, Principal is 4000, Rate of Interest is 8% and Time period is 4 years.

SI = 4000× 8% × 4 =  4000× 0.08 × 4.

= 1280. .


In compound interest , the principal amount with interest after the first time period becomes the part of principal for the next time period.


CI =   [P (1 + R/100)^T] – P .

Total amount = [P (1 + R/100)^T] .


If time period is half-yearly, .

 ...

Open