പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ. പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ.


പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ.പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ.Click here to view more Kerala PSC Study notes.

പരാഗണം 

  • കാറ്റ് : അനിമോ ഫിലി
  • കീടം : എന്റെ മോഫിലി
  • ജന്തുക്കൾ : സൂഫിലി
  • ജലം : ഹൈഡ്രോ ഫിലി
  • വാവൽ : കൈറോപ്റ്റീറോഫിലി


ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ 

  • ഈച്ച : മാഗട്ട്സ്
  • കൊതുക് : റിഗ്ളേഴ്സ്
  • ചിത്രശലഭം : കാറ്റർ പില്ലർ
  • പാറ്റ : നിംഫ്
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Who led the revolt against the British

Open

ഔധ് രാജാ ചെയ്ത്ത് സിംഗ് .
കൊച്ചി പാലിയത്തച്ചൻ .
കർണാടക കിട്ടൂർ ചിന്നമ്മ .
തിരുനെൽവേലി വീരപാണ്ഡ്യകട്ടബൊമ്മൻ .
തിരുവിതാംകൂർ വേലുത്തമ്പി ദളവ .
മലബാർ പഴശ്ശിരാജ .
ശിവഗംഗ മരുതു പാണ്ഡ്യൻ .
.

...

Open

List Of National Birds Of Different Countries

Open

Afghanistan Eagle .
Argentina Rufous Hornero .
Australia Emu .
Austria Barn Swallow .
Bangladesh Oriental Magpie Robin .
Barbados Brown Pelican .
Belgium Common Kestrel .
Bermuda Bermuda petrel .
Bhutan Common Raven .
Bolivia Andean Condor .
Brazil Rufous-bellied thrush (sabia) .
Chile Condor .
China Red Crowned Crane .
Colombia Andean Condor .
Cuba Cuban Trogon .
Denmark Mute Swan .
England European Robin .
Finland Whooper Swan .
France Gallic Rooster .
Germany Golden Eagle .
Hungary Saker Falcon .
India Peacock .
Indonesia Javan Hawk Eagle .
Iraq Chukar Partridge .
Ireland Lapwing .
Israel Hoopoe .
Japan Green Pheasant .
Jordan Sinai Rosefinch .
Mala...

Open

മേഖലകളും അവാർഡുകളും

Open

മേഖല അവാർഡുകൾ .
ശാസ്ത്രം കലിംഗ പുരസ്കാരം .
സംഗീതം ഗ്രാമി പുരസ്കാരം .
മതം ടെമ്പിൾടണ്‍ പുരസ്കാരം .
സംഗീതം താൻസെൻ പുരസ്കാരം .
വൈദ്യ ശാസ്ത്രം ധന്വന്തരി പുരസ്കാരം .
പത്രപ്രവർത്തനം പുലിസ്റ്റർ പുരസ്കാരം .
പത്രപ്രവർത്തനം ഫിറോസ്‌ ഗാന്ധി പുരസ്കാരം .
കാർഷിക മേഖല ബൊർലൊഗ് പുരസ്കാരം .
ശാസ്ത്രം ഭാട്നാഗർ പുരസ്കാരം .
കായികരംഗം ലോറൻസ് പുരസ്കാരം...

Open