പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ. പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ.


പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ.പരാഗണം. ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ.Click here to view more Kerala PSC Study notes.

പരാഗണം 

  • കാറ്റ് : അനിമോ ഫിലി
  • കീടം : എന്റെ മോഫിലി
  • ജന്തുക്കൾ : സൂഫിലി
  • ജലം : ഹൈഡ്രോ ഫിലി
  • വാവൽ : കൈറോപ്റ്റീറോഫിലി


ഷഡ്പദം - ലാർവകൾ 

  • ഈച്ച : മാഗട്ട്സ്
  • കൊതുക് : റിഗ്ളേഴ്സ്
  • ചിത്രശലഭം : കാറ്റർ പില്ലർ
  • പാറ്റ : നിംഫ്
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
List of Nobel Prize Winners 2019

Open

The Nobel Prizes are awarded annually from a fund bequeathed for that purpose by the Swedish inventor and industrialist Alfred Bernhard Nobel. They are widely regarded as the most prestigious awards given for intellectual achievement in the world and are conferred in six categories: physics, chemistry, physiology or medicine, literature, peace, and economics.


.

Subject Nobel Laureates Research Work .
Medicine William Kaelin and Gregg Semenza of the US and Britain’s Peter Ratcliffe Awarded for Discoveries on how cells sense and adapt to oxygen availability, paving the way for new cancer treatments. .
Chemistry John B Goodenough, Stanley Whittingham, and Akira Yoshino Awarded for developing the lithium-ion batteries. These batteries are today used in everyday items; from mobile phones to remote controls and even electric vehicles. .
Physics...

Open

Kerala Renaissance Study Material Part 1

Open

നവോഥാന നായകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ .


തയ്‌ക്കാട്‌ അയ്യാ .

ഉജ്ജയിനി മഹാകാളി .
എന്റെ കാശിയാത്ര .
പഴനിദൈവം .
ബ്രഹ്മോത്തരകാണ്ഡം .
രാമായണംപാട്ടു .
ഹനുമാൻ പാമലൈ .


ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി  .

ആനന്ദകുമ്മി .
ആനന്ദദർശനം .
ജ്ഞാനകുമ്മി .
മോക്ഷപ്രദീപം .
ശിവയോഗരഹസ്യം .
സിദാനുഭൂതി .
സ്ത്രീവിദ്യ പോഷ...

Open

Pen names of Malayalam writers

Open

Pen Names of Malayalam Writers The below section contains the Pen names of famous Malayalam writers. This help in preparation for upcoming PSC exams.

RectAdvt Pen Name Writer .
A.T. Kovoor (കോവൂർ) Abraham Thomas .
Abhayadev ( അഭയദേവ്) Ayyappan Pillai .
Akkitham (അക്കിത്തം) Achuthan Nampoothiri .
Anand (ആനന്ദ്) P. Sachidanandan .
Asha menon (ആശാ മേനോൻ) K. Sreekumar .
Attoor (ആറ്റൂര്‍) Krishna Pisharody .
Ayyaneth (അയ്യനേത്ത്) A.P. Pathrose .
Batton Bose (ബാറ്റണ്‍ ബോസ്) K.M.Chacko .
C.V. C.V. Ramanpillai .
Cherukaadu (ചെറുകാട് ) Govinda Pisharadi .
Cynic (സിനിക്) M. Vasudevan Nair .
D.C. Kizhakemuri (ഡി.സി. കിഴക്കെമുറി) Domi...

Open