ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും


ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളുംഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളുംClick here to view more Kerala PSC Study notes.

ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ

 • ക്രെട്ടിനിസം : തൈറോക്സിൻ
 • ടെറ്റനി : പാരാതെർമോൺ
 • ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് : ADH
 • ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് : ഇൻസുലിൽ
 • സിംപ്ൾ ഗോയിറ്റർ : തൈറോക്സിൻ


ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും 

 • അനിമൽഫാം : ജോർജ് ഓർവൽ
 • ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം : സാലിം അലി
 • ഒറിജിനൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് : ചാൾസ് ഡാർവിൻ
 • കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ : ഇന്ദുചൂഡൻ
 • ബേഡ്സ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ആൻഡ് കൊച്ചിൻ : സാലിം അലി
 • ഹിസ്റ്ററികാഫ് അനിമൽസ് : അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
cities on banks of rivers in india

Open

The following is a list of the cities in India through which major rivers flow.

City River State .
Agra Yamuna Uttar Pradesh .
Ahmedabad Sabarmati Gujarat .
Allahabad At the confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati Uttar Pradesh .
Ayodhya Saryu Uttar Pradesh .
Badrinath Alaknanda Uttarakhand .
Banki Mahanadi Odisha .
Brahmapur Rushikulya Odisha .
Chhatrapur Rushikulya Odisha .
Bhagalpur Ganges Bihar .
Kolkata Hugli West Bengal .
Cuttack Mahanadi Odisha .
New Delhi Yamuna Delhi .
Dibrugarh Brahmaputra Assam .
Ferozpur Sutlej Punjab .
Guwahati Brahmaputra Assam .
Haridwar Ganges Uttarakhand .
Hyderabad Musi Telangana .
Jabalpur Narmada Madhya Pradesh .
Kanpur Ganges Uttar Pradesh .
Kota Chambal Rajasthan .
Kottayam Meenachil Kera...

Open

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).

Open

Amarnath Temple : Jammu & Kashmir .
Badrinath Temple : Uttarakhand.
Birla Mandir : Jaipur.
Brihadeeswarar Temple : Tamil Nadu.
Dhari Devi : Uttarakhand.
Gnana Saraswati Temple : Basar, Telangana.
Golden temple : Amritsar, Punjab.
Gomateshwra Temple : Karnataka.
Jagannath Temple : Puri, Odisha.
Kamakhya Temple : Guwahati, Assam.
Kanchipuram Temple : Tamil Nadu.
Kashi Vishwanath Temple : Varanasi, Uttar Pradesh.
Kedarnath Temple : Uttarakhand.
Konark Sun Temple : Odisha.
Mahabalipuram Temple : Tamil Nadu.
Mahabodhi Temple : Gaya, Bihar.
Mahakaleshwar Temple : Ujjain, Madhya Pradesh.
Markandeshwar Temple : Haryana.
Markandeshwar Temple : Odisha.
Meenakshi temple : Madurai, Tamil Nadu.
Shabarimala ayyappa temple : Kerala.
Siddhivinayak Temple : Maharashtra.
Somnath tem...

Open

Important Boundary lines

Open

.

17th Parallel North Vietnam and South Vietnam .
24th Parallel The border, which Pakistan claims for demarcation between India and Pakistan. .
26th Parallel A circle of latitude which crosses through Africa, Australia and South America. .
38th Parallel The parallel of latitude which separates North Korea and South Korea. .
49th Parallel USA and Canada. .
Durand Line Pakistan and Afghanistan .
Hindenburg Line Germany and Poland .
Macmahon Line India and China .
Marginal Line Russia and Finland .
Mason-Dixon Line Demarcation between four states in the United State. .
Medicine Line Canada and United States. .
Order-Neisse Line Poland and Germany .
Radcliffe Line India and Pakistan. .
.


...

Open