ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും


ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളുംഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ. ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളുംClick here to view more Kerala PSC Study notes.

ഹോർമോൺ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ

 • ക്രെട്ടിനിസം : തൈറോക്സിൻ
 • ടെറ്റനി : പാരാതെർമോൺ
 • ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് : ADH
 • ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് : ഇൻസുലിൽ
 • സിംപ്ൾ ഗോയിറ്റർ : തൈറോക്സിൻ


ജന്തുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും 

 • അനിമൽഫാം : ജോർജ് ഓർവൽ
 • ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം : സാലിം അലി
 • ഒറിജിനൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് : ചാൾസ് ഡാർവിൻ
 • കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ : ഇന്ദുചൂഡൻ
 • ബേഡ്സ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ആൻഡ് കൊച്ചിൻ : സാലിം അലി
 • ഹിസ്റ്ററികാഫ് അനിമൽസ് : അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
PSC Questions of the Poor

Open

പാവങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ .

പാവങ്ങളുടെ അമ്മ ? മദർ തെരേസ.
പാവങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ ? തക്കാളി.
പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി ? നെല്ലിയാമ്പതി.
പാവങ്ങളുടെ ഓറഞ്ച് ? പേരയ്ക്ക.
പാവങ്ങളുടെ കഥകളി ? ഓട്ടം തുള്ളൽ.
പാവങ്ങളുടെ തടി ? മുള.
പാവങ്ങളുടെ താജ് മഹൽ ? ബീബി കാ മക്ബറ.
പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ ? എ.കെ.ജി.
പാവങ്ങളുടെ പടയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? അയ്യങ്കാളി.
പാവങ്ങളുടെ പശു ? ആട്.
...

Open

Colors used in the Maps.

Open

Map coloring is the act of assigning different colors to different features on a map.  Color use is always consistent on a single map. The colors used on maps have a relationship to an object or feature on the ground. blue is almost always the color chosen for water.

The Survey of India used seven standard colors to depict the distributional pattern of land use.

Black : For lettering boundaries and railways.
Blue : For water bodies.
Brown : For contours.
Green : For forests.
Grey : For hill shading.
Red : For buildings and roads.
Yeliow : For cultivated area.
...

Open

First In India PSC Questions

Open

First In India PSC Questions are .

Akodara village (Gujarat) – the first digital village in India.
Asia's biggest Jungle Safari – Naya Raipur, Chhattisgarh.
Asia's first longest cycle highway – Uttar Pradesh.
Chhattisgarh has become the first state to adopt a resolution welcoming the demonetization of high-value currency notes.
First Children's Court inaugurated in Hyderabad.
First Happiness Junction of India – Sonepur (Bihar).
First LCD panel plant – Maharashtra.
First cash giving app – CASHe.
First children's court – Hyderabad.
First civil aviation park – Gujarat.
First defense park – Ottapalam, Kerala.
First digital state – Kerala.
First ever gender park – Kerala.
First island district – Majuli, Assam.
First online interactive heritage portal – Sahapedia.
First rail auto transportation...

Open