നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും. സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും. സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും


നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും. സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവുംനിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും. സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവുംClick here to view more Kerala PSC Study notes.
നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും


 • തക്കാളി : ലൈക്കോപ്പിൻ
 • കുങ്കുമം : ബിക് സിൻ
 • പുഷ്പം : ആന്തോസയാനിൻ
 • ഇലകൾ : ക്ലോറോഫിൽ
 • മഞ്ഞൾ : കുരക്കുമിൻ
 • കാരറ്റ് : കരോട്ടിൻ
 • ഇലകളിലെ മഞ്ഞനിറം : സാന്തോഫിൽ


സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും 

 • ചുവന്നുള്ളി : അല്ലിയം സെപ
 • ചന്ദനം : സന്റാലം ആൽബം
 • കുരുമുളക് : പെപ്പർ നെഗ്രം
 • കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ : കുരക്കു മ അരോമാറ്റിക്ക
 • ഏലം : ഏല റേറ്റിയ കാർഡമോമം
 • ആര്യവേപ്പ് : അസസിറാക്ട ഇൻഡി ക
 • അരയാൽ : ഫൈക്കസ് റിലിജിയോസ
 • നെല്ല് : ഒ റൈസസറൈറ്റവ
 • കറ്റാർവാഴ : അലോവേര
 • കൈതച്ചക്ക : അനാനസ് കോ മോസസ്
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Rivers and Alias

Open

അസമിൻ്റെ ദുഃഖം , ചുവന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്ര .
അർദ്ധ ഗംഗ കൃഷ്ണ .
ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ജീവരേഖ ഗോദാവരി .
ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ മയ്യഴിപ്പുഴ .
ഒഡിഷയുടെ ദുഃഖം മഹാ നദി .
കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ .
കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ പെരിയാർ .
ഗോവയുടെ ജീവരേഖ മണ്ഡോവി .
ചൈനയുടെ ദുഃഖം , മഞ്ഞ നദി ഹ്വയാങ്ഹൊ .
ദക്ഷിണ ഗംഗ കാവേരി .
ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി , തിരുവിത...

Open

The 14 districts of Kerala and the years they form are

Open

കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളും അവ രൂപംകൊണ്ട വർഷങ്ങളും.


1949-തിൽ രൂപം കൊണ്ട ജില്ലകൾ കോഡ്‌ .

Memory Code: 49 കൊതിയന്മാർ തൃക്കോട്ടയിൽ .

കൊ : കൊല്ലം.

തി : തിരുവനന്തപുരം.

ത്ര് : ത്രിശ്ശൂർ.

കോട്ട : കോട്ടയം.


1957-ൽ രൂപീകൃതമായ ജില്ലകൾ കോഡ്‌ .

Memory Code: ആലപാല കോഴിക്ക്‌ 57 കണ്ണുണ്ട്‌.

ആലപ്പുഴ പാലക്കാട്‌ കോഴിക്കോട്‌ കണ്ണൂർ.

ആലപ്പുഴ 1957 ...

Open

Important Articles of the Indian Constitution

Open

ആർട്ടിക്കിൾ 14 - അവസര സമത്വത്തെ പാദിക്കുന്നു.
ആർട്ടിക്കിൾ 19 - അറ് അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ആർട്ടിക്കിൾ 21 - ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്രി ത്തിനുമുള്ളഅവകാശം.
ആർട്ടിക്കിൾ 24 - ബാലവേല നിരോധനം.
ആർട്ടിക്കിൾ 25 - മതസ്വാതന്ത്ര്യം.
ആർട്ടിക്കിൾ 31 - സ്വത്തവകാശം .
ആർട്ടിക്കിൾ 32 - ഭരണഘടനാ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം ( അംബേദ്കർ ഭരണഘടനയുടെ ആത്...

Open