കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾകേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • ആര്യങ്കാവ് ചുരം = കൊല്ലം -ചെങ്കോട്ട 
 • താമരശ്ശേരി ചുരം (വയനാട് ചുരം) = കോഴിക്കോട് - വയനാട് 
 • പാലക്കാട്‌ ചുരം = പാലക്കാട്‌ - കോയമ്പത്തൂർ 
 • പെരിയ ചുരം = വയനാട് -മൈസൂര് 
 • പേരമ്പാടി ചുരം = കണ്ണൂർ -കൂർഗ് 
 • ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരം = ഇടുക്കി -മഥുര 

Related Questions :

 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ ചുരം? ആരുവാമൊഴി ചുരം 
 • പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൽ എത്ര ചുരങ്ങളുണ്ട്? 16
 • ആര്യങ്കാവ് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാത?  NH 744
 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ? ആര്യങ്കാവ് ചുരം, ചെങ്കോട്ട ചുരം, കമ്പമേട്, ഉടുമ്പൻചോല, തേവാരം, താമരശ്ശേരി ചുരം 
 • കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉഷ്ണ കാറ്റിനെ കേരളത്തിലേക്കും കടത്തിവിടുന്നത്? പാലക്കാട് ചുരം 
 • നാടുകാണി ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല? മലപ്പുറം
 • നീലഗിരി കുന്നുകൾക്കും ആനമലയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ പ്രദേശം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പാലക്കാട് ചുരത്തിന്റെ വീതി? 30-40 കി.മീ. 
 • പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി? ഭാരതപ്പുഴ 
 • ബന്ദിപ്പൂർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് അടുത്തുള്ള ചുരം? പേരമ്പാടി ചുരം
 • ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത? NH 85
 • വയനാട് ചുരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല? കോഴിക്കോട്
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Eclipse

Open

A solar eclipse occurs when a portion of the Earth is engulfed in a shadow cast by the Moon which fully or partially blocks sunlight. This occurs when the Sun, Moon and Earth are aligned. In a total eclipse, the Sun is fully obscured by the Moon. In partial and annular eclipses, only part of the Sun is obscured. A lunar eclipse occurs when the Moon moves into the Earth's shadow. This can occur only when the Sun, Earth, and Moon are exactly or very closely aligned , with Earth between the other two. A lunar eclipse can occur only on the night of a full moon.


സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്, ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം ചന്ദ്രൻ എറിഞ്ഞ നിഴലിൽ മുഴുകുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തടയുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്ര...

Open

First In World Female

Open

ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ്‌ മരിയ ഇസബെൽ പെറോൺ .
ആദ്യ വനിതാ പ്രധാന മന്ത്രി സിരിമാവോ ബന്ദാര നായകെ .
ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാന മന്ത്രി ബേനസീർ ഭൂട്ടോ .
എവറസ്റ്റു കീഴടക്കിയ ആദ്യ വനിത ജൂങ്കോ താബി .
ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വാലന്റീന തെരഷ്കോവ .
ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ മുസ്ലിം വനിത അനുഷേ അൻസാരി .
ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ വിനോദ സഞ്ചാരി    അനൗഷേ അ...

Open

Computer GK Questions. Hindi

Open

1. कम्पयूटर में विण्डों एक प्रकार है– .

(A) सॉफ्टवेयर का (B) हार्डवेयर का (C) दोनों का (D) किसी का नहीं (Ans : A).


2. निम्नलिखित में से किसे ‘कम्प्यूटर का पितामह’ कहा जाता है? .

(A) हरमन होलेरिथ (B) चार्ल्स बेबेज (C) बेल्स पास्कल (D) जोसेफ जैक्यूर्ड (Ans : B).


3. CD-ROM है एक– .

(A) सेमीकण्डक्टर मेमोरी (B) मैग्नेटिक मेमोरी (C) मेमोरी रजिस्टर (D) इनमें से कोई नहीं (Ans : B).
LINE_...

Open