കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾകേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ആര്യങ്കാവ് ചുരം = കൊല്ലം -ചെങ്കോട്ട 
 • താമരശ്ശേരി ചുരം (വയനാട് ചുരം) = കോഴിക്കോട് - വയനാട് 
 • പാലക്കാട്‌ ചുരം = പാലക്കാട്‌ - കോയമ്പത്തൂർ 
 • പെരിയ ചുരം = വയനാട് -മൈസൂര് 
 • പേരമ്പാടി ചുരം = കണ്ണൂർ -കൂർഗ് 
 • ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരം = ഇടുക്കി -മഥുര 

Related Questions :

 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ ചുരം? ആരുവാമൊഴി ചുരം 
 • പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൽ എത്ര ചുരങ്ങളുണ്ട്? 16
 • ആര്യങ്കാവ് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാത?  NH 744
 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ? ആര്യങ്കാവ് ചുരം, ചെങ്കോട്ട ചുരം, കമ്പമേട്, ഉടുമ്പൻചോല, തേവാരം, താമരശ്ശേരി ചുരം 
 • കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉഷ്ണ കാറ്റിനെ കേരളത്തിലേക്കും കടത്തിവിടുന്നത്? പാലക്കാട് ചുരം 
 • നാടുകാണി ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല? മലപ്പുറം
 • നീലഗിരി കുന്നുകൾക്കും ആനമലയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ പ്രദേശം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം? പാലക്കാട് ചുരം 
 • പാലക്കാട് ചുരത്തിന്റെ വീതി? 30-40 കി.മീ. 
 • പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി? ഭാരതപ്പുഴ 
 • ബന്ദിപ്പൂർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് അടുത്തുള്ള ചുരം? പേരമ്പാടി ചുരം
 • ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത? NH 85
 • വയനാട് ചുരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല? കോഴിക്കോട്
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Indian Constitution Questions

Open

firstRectAdvt How many fundamental duties are reffered in the Constitution of India  - 11.
How many members are nominated by the president to the parliament  - 14.
The first minister who resigned in the first cabinet is  - R K Shanmukham Cheyth.
The joint session of the Indian Parliament can be called by - President.
What is the minimum age required to become the president of India  - 35 years.
Which article of the indian constitution deals with the Attorney General of India  - Article 76.
Which article of the indian constitution deals with the election of President  - Article 54.
Which article of the indian constitution deals with the impeachment of the president  - Article 61.
Which article of the indian constitution deals with the pardoning power of the President  - Article 72.
Which part of the Indian Constitution deals with the Union  - Part V. L...

Open

Important Government Schemes and Yojanas Abbreviations

Open

AMRUT : Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation.
APY : Atal Pension Yojana.
BBBP YOJANA : Beti Bachao, Beti Padhao Yojana.
CAD : Current Account Deficit.
CBS : Core Banking Solution.
CORE : Centralized Online Real Time Exchange.
CPI : Consumer Price Index.
DGK : DailyGKZone Telegram Channel.
DICGC : Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.
DIDF : Dairy Processing and Infrastructure Development Fund.
EDF : Electronic Development Fund.
HRIDAY : Heritage City Development & Augmentation Yojana.
KVKs : Krishi Vigyan Kendras.
KVP : Kisan Vikas Patra.
LTIG : Long Term Irrigation Fund.
M-SIPS : Modified Special Incentive Package Scheme.
MGNREGA : Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.
MIF : Micro Irrigation Fund.
MSK : Mahila Shakti Kendra.
MSMEs : Micro, Sm...

Open

മലയാള സാഹിത്യം - വയലാർ രാമവർമ കൃതികൾ

Open

സർഗസംഗീതം .
മുളങ്കാടുകൾ.
കൊന്തയും പൂണൂലും.
ആയിഷ.
എനിക്കു മരണമില്ല.
code: സർഗസംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന മുളങ്കാടുകളിൽ നിന്നും കൊന്തയും പൂണൂലും വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ആയിഷ പറഞ്ഞു എനിക്കു മരണമില്ല.

...

Open