മലയാള വ്യാകരണം - പര്യായപദങ്ങൾ മലയാള വ്യാകരണം - പര്യായപദങ്ങൾ


മലയാള വ്യാകരണം - പര്യായപദങ്ങൾമലയാള വ്യാകരണം - പര്യായപദങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • ഇല = പത്രം,  ഛദനം, ദലം 
 • കണ്ണ് = അക്ഷി,  നയനം,  നേത്രം,  ചക്ഷുസ്സ്,  ലോചനം 
 • കുതിര = അശ്വം,  വാജി,  വാഹം 
 • ഗുഹ = ബിലം, ദരി,  ഗഹ്വരം 
 • ഗൃഹം = ഭവനം,  ഗേഹം,  സദനം,  വേശ്മം 
 • ചിറക് = പക്ഷം,  പർണം,  ഛദം 
 • തവള = മണ്ഡൂകം,  പ്ലവം,  ദർദ്ദൂരം 
 • താമര = അരവിന്ദം,  രാജീവം,  നളിനം,  പുഷ്കരം 
 • നദി = തടിനി, തരംഗിണി,  സരിത്ത്,  വാഹിനി
 • പാമ്പ് = ഉരഗം,  പന്നഗം,  ഫണി,  ഭുജംഗം 
 • പർവ്വതം = ശൈലം,  അചലം,  ഗിരി,  അദ്രി,  നഗം 
 • മരം = തരു, ദ്രുമം,  വിടപം,  ശാഖി,  അദ്രു 
 • മീൻ = മകരം,  ശകുലം,  ജലജം,  ഝഷം 
 • മേഘം = ഘനം,  നീരദം,  വാരിദം,  ജലദം,  അഭ്രം,  അംബുദം 
 • രക്തം = നിണം,  ക്ഷതജം,  ലോഹിതം,  ശോണിതം,  രുധിരം 
 • വനം = കാനനം,  വിപിനം,  അടവി,  ആരണ്യം,  ഗഹനം 
 • വെള്ളം = ജലം,  തോയം,  സലിലം,  പയസ്സ്,  അംബു 
 • ശബ്ദം = ആരവം,  ഒലി,  നാദം 
 • ശരീരം = മേനി,  കായം,  വപുസ്സ് 
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Agriculture Season In India

Open

Agriculture Season In India (ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ) .

ഇന്ത്യയിൽ 3 തരത്തിലുള്ള കൃഷി സീസൺ ഉണ്ട്.


1.ഖാരിഫ് .

ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങി സെപ്തം.- ഒക്ടോബറിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഴക്കാല കൃഷി.

ഉദാ: നെല്ല്, ചോളം, പരുത്തി, ജോവർ,.

ബജ്റ, റാഗി, ചണം.

2. റാബി .

ഒക്ടോ- ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങി എപ്രിൽ-മെയ്യിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഞ്ഞുകാല കൃഷി.

ഉദാ: ഗോതമ്പ്, ബാർലി, കടുക...

Open

English Grammar: Idioms

Open

A cat and dog life : To lead a life full of quarrels.
A cold fish : A person devoid of emotions.
A daredevil : A person who does not care for any consequences.
A deadlock : A position when no progress can be made.
Alive and kicking : Active and healthy.
At sea : Confused or lost.
Be in a tight corner : In a very difficult situation.
Behind one’s back : In the absence of.
Cat and dog life : Life full of quarrels.
Cock and bull story : Made up story that one should not believe.
Cry for the moon : Ask for the impossible.
Double : dealing : Deceiving.
Have a card up one’s sleeve : Have a secret plan in reserve.
Like a cat on hot bricks : Very nervous.
Run over : to drive over.
Run through : to squander or waste.
Tell against : To prove adverse to; to go against.
To bell the cat : To face the risk.
To break t...

Open

നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും. സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും

Open

നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും തക്കാളി : ലൈക്കോപ്പിൻ .
കുങ്കുമം : ബിക് സിൻ.
പുഷ്പം : ആന്തോസയാനിൻ.
ഇലകൾ : ക്ലോറോഫിൽ.
മഞ്ഞൾ : കുരക്കുമിൻ.
കാരറ്റ് : കരോട്ടിൻ.
ഇലകളിലെ മഞ്ഞനിറം : സാന്തോഫിൽ.


സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും  .

ചുവന്നുള്ളി : അല്ലിയം സെപ.
ചന്ദനം : സന്റാലം ആൽബം.
കുരുമുളക് : പെപ്പർ നെഗ്രം.
കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ : കുരക്കു മ അരോമാറ്റിക്ക.
ഏലം...

Open