സംസ്ഥാന മൃഗങ്ങൾ സംസ്ഥാന മൃഗങ്ങൾ


സംസ്ഥാന മൃഗങ്ങൾസംസ്ഥാന മൃഗങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • അരുണാചൽ പ്രദേശ് - മിഥുൻ 
 • ആന്ധ്ര പ്രദേശ് - കൃഷ്ണ മൃഗം 
 • ആസാം - കാണ്ട മൃഗം 
 • ഉത്തരാഖണ്ഡ് - കസ്തൂരി മാൻ 
 • ഉത്തർ പ്രദേശ് - ബാര സിംഗ 
 • ഒഡിഷ - മ്ലാവ് 
 • കേരളം - ആന 
 • കർണാടകം - ആന 
 • ഗുജറാത്ത് - സിംഹം 
 • ഗോവ - കാട്ടുപോത്ത് 
 • ഛത്തിസ്‌ഗഡ്‌ - കാട്ടെരുമ 
 • ജമ്മു കാശ്മീർ - കലമാൻ 
 • ജാർഖണ്ഡ് - ആന
 • തമിഴ് നാട് - വരയാട് 
 • ത്രിപുര - കണ്ണട കുരങ്ങൻ 
 • നാഗാലാന്റ് -മിഥുൻ 
 • പഞ്ചാബ് - കൃഷ്ണ മൃഗം 
 • പശ്ചിമ ബംഗാൾ - മീൻ പിടിയൻ പൂച്ച 
 • ബീഹാർ - കാട്ടുപോത്ത് 
 • മണിപ്പൂർ - സാങയി 
 • മധ്യ പ്രദേശ് - ബാരസിംഗ
 • മഹാരാഷ്ട്ര - മലയണ്ണാൻ 
 • മേഘാലയ - മേഘപ്പുലി 
 • രാജസ്ഥാൻ - ഒട്ടകം 
 • സിക്കിം - ചെമ്പൻ പാണ്ട 
 • ഹരിയാന - കൃഷ്ണ മൃഗം 
 • ഹിമാചൽ പ്രദേശ് - ഹിമപ്പുലി 
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
World Heritage Sites in India

Open

The UNESCO , a specialised agency of the United Nations, has a list of sites, such as forest, mountain, lake, desert, monument, across the world which UNESCO considers is in the interest of international community to preserve each sites. These are the places of natural or cultural heritage. India with its rich biodiversity and great wildlife heritage has these natural World Heritage Sites. As of 2018, India has 36 heritage sites, the sixth most of any country.

firstResponsiveAdvt Name of Heritage sites Year Place .
Ajanta Caves 1983 Maharashtra .
Ellora Caves 1983 Maharashtra .
Agra Fort 1983 Uttar Pradesh .
Taj Mahal 1983 Uttar Pradesh .
Sun Temple 1984 Orissa .
Mahabalipuram Monuments 1984 Tamil Nadu .
Kaziranga National Park 1985 Assam .
Keoladeo National Park 1985...

Open

Important Years in World History

Open

776 BC: First Olympiad in Greece.
4 BC: Birth of Jesus Christ.
570: Birth of Prophet Mohammed.
622: Beginning of Hijra Era.
1215: Signing of Magna Carta.
1492: Columbus discovered America.
1688: Glorious Revolution in England.
1776: American War of Independence.
1789: French Revolution.
1815: Battle of Waterloo.
1848: Publication of Communist Manifesto.
1918: First World War ended.
1948: Myanmar and Sri Lanka achieved independence.
1957: First artificial satellite was launched by Russia.
1963: Nuclear Test Ban Treaty.
...

Open

Combinations and Permutations

Open

Permutation and combination related questions are common in PSC and Bank exams.

Before going to Combinations and Permutations, first lean about factorial. .

If \'n\' is a positive integer then, factorial of n is denoted as n! . .


5! = ( 1 x 2 x 3 x 4 x 5 ) = 120.

4! = (1 x 2 x 3 x 4 ) = 24.


Permutations are for lists of items, whose order matters and combinations are for group of items where order doesn’t matter. in other words, .

When the order of items doesn\'t matter, it is called as Combination.
When the order of items does matter it is called as Permutation.


The number of permutations of n objects taken r at a time is determined by using this formula:.

P(n,r)=n!/(n−r)! .

Permutation : Listing your 3 favourite football team in order, from list of...

Open