കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1 കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1


കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -1Click here to view more Kerala PSC Study notes.
 • അഗ്നിസാക്ഷി – ലളിതാംബികാ അന്തര്ജ്ജനം (നോവല് )
 • അടുക്കളയില്നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് – വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് (നാടകം)
 • അമ്പലമണി – സുഗതകുമാരി (കവിത)
 • അയ്യപ്പ പ്പ ണിക്കരുടെ കൃതികള് – അയ്യപ്പപ്പണിക്കര് (കവിത)
 • അയല്ക്കാര് – പി. കേശവദേവ് (നോവല് )
 • അരങ്ങു കാണാത്ത നടന് – തിക്കോടിയന് (ആത്മകഥ)
 • അറബിപ്പൊന്ന് – എം.ടി- എന്.. പി. മുഹമ്മദ് (നോവല് )
 • അവകാശികള് – വിലാസിനി (നോവല് )
 • അവനവന് കടമ്പ – കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര് (നാടകം)
 • അശ്വത്ഥാമാവ് – മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ (നോവല് )
 • ആത്മകഥ – ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (ആത്മകഥ)
 • ആത്മോപദേശ സാതകം – ശ്രീ നാരായണ ഗുരു (കവിത)
 • ആയ്ഷ – വയലാര് രാമവര്മ്മ (കവിത)
 • ആഹിലായുടെ പെണ്മക്കള് – സാറാ ജോസഫ് (നോവല് )
 • ഇന്ദുലേഖ – ഒ. ചന്ദുമേനോന് (നോവല് )
 • ഇനി ഞാന് ഉറങ്ങട്ടെ – പി. കെ. ബാലക്കൃഷ്ണന് (നോവല് )
 • ഇസങ്ങള്ക്കപ്പുറം – എസ്. ഗുപ്തന്നായര് (ഉപന്യാസം)
 • ഉപ്പ് – ഒ. എന് . വി. കുറുപ്പ് (കവിത)
 • ഉമാകേരളം – ഉള്ളൂര് എസ്. പരമേശ്വരയ്യര് (കവിത)
 • ഉള്ക്കടല് – ജോര്ജ് ഓണക്കൂര് (നോവല് )
 • എം.ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള് – എം. ടി. വാസുദേവന്നായര് (ചെറുകഥകള് )
 • ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില് ശങ്കുണ്ണി (ചെറു കഥകള്)
 • ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ – എസ്. കെ. പൊറ്റക്കാട് (നോവല് )
 • ഒരു വഴിയും കുറെ നിഴലുകളും – രാജലക്ഷ്മി (നോവല് )
 • ഒരു സങ്കീര്ത്തനം പോലെ – പെരുമ്പടവ് ശ്രീധരന് (നോവല് )
 • ഓടക്കുഴല് – ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് (കവിത)
 • ഓര്മകളുടെ വിരുന്ന് – വി. കെ. മാധവന്കുട്ടി (ആത്മകഥ)
 • കണ്ണുനീര്ത്തുള്ളി – നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന് (കവിത)
 • കയ്പവല്ലരി – വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന് (കവിത)
 • കയര് – തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള (നോവല് )
 • കരുണ – കുമാരനാശാന് (കവിത)
 • കല്യാണസൌഗന്ധികം – കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര് (കവിത)
 • കഴിഞ്ഞകാലം – കെ. പി. കേശവമേനോന്
 • കാഞ്ചനസീത – സി. എന് ശ്രീകണ്ടന് നായര് (നാടകം)
 • കാരൂരിന്റെ ചെറുകഥകള് – കാരൂര് നീലകണ്ഠന് പിളള (Short Stories)
 • കാലം- എം.ടി. വാസുദേവന്നായര് (നോവല് )
 • കുച്ചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് – രാമപുരത്ത് വാരിയര് (കവിത)
 • കുറത്തി – കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണന് (കവിത)
 • കൃഷ്ണഗാഥ – ചെറുശ്ശേരി (കവിത)
 • കൈരളിയുടെ കഥ – എന്. കൃഷ്ണപിള്ള (ഉപന്യാസം)
 • കൊടുങ്കാറ്റുയര്ത്തിയ കാലം- ജോസഫ് ഇടമക്കൂര് (ഉപന്യാസം)
 • കൊഴിഞ്ഞ ഇലകള് – ജോസഫ് മുന്ടെശ്ശേരി (ആത്മകഥ)
 • ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം – ഒ. വി വിജയന് (നോവല് )
 • ഗസല് – ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട് ((കവിത)
 • ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സേയും – എന്.. വി. കൃഷ്ണവാരിയര് (കവിത)
 • ഗുരു – കെ. സുരേന്ദ്രന് (നോവല് )
 • ഗുരുസാഗരം – ഒ. വി. വിജയന് (നോവല് )
 • ച്ഛണ്ടാലഭിക്ഷുകി – കുമാരനാശാന് (കവിത)
 • ചത്രവും ചാമരവും – എം. പി. ശങ്കുണ്ണിനായര് (ഉപന്യാസം)
 • ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പൊരുള് – വിജയകൃഷ്ണന് (ഉപന്യാസം)
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
List of Phobia

Open

അകാരണമായ ഭീതി Achievemephobia – വിജയിക്കുമെന്ന ഭയം.
Acrophobia – ഉയര്‍ന്നസ്ഥലങ്ങളോടുള്ള അകാരണ ഭയം.
Aerophobia – വിമാനയാത്രയെ.
Agoraphobia – തുറസ്സായ സ്ഥലത്തോടും ആൾക്കൂട്ടത്തെയും അകാരണമായിഭയക്കുന്നത്‌.
Ailurophobia – പൂച്ച ഭയം.
Alektorophobia – കോഴിപ്പേടി.
Amathophobia - പൊടിപടലങ്ങളോടുള്ള ഭയം.
Androphobia – കൗമാരസ്ത്രീകളിലെ പുരുഷ ഭയം.
Anthropophobia – ആളുകളെ ഭയക്കുന്നത്‌.
Aphenphosmphobia – ശരീരം സ്പർശിക്കുന്നത്‌ ഭയക...

Open

Malayalam grammar - Antonyms

Open

മലയാള വ്യാകരണം - വിപരീതപദങ്ങൾ അച്‌ഛം X അനച്‌ഛം.
അതിശയോക്തി X ന്യൂനോക്തി.
അനുലോമം X പ്രതിലോമം.
അപഗ്രഥനം X ഉദ്ഗ്രഥനം.
അബദ്ധം X സുബദ്ധം.
അഭിജ്ഞൻ X അനഭിജ്ഞൻ.
ആകർഷകം X അനാകർഷകം.
ആദി X അനാദി.
ആദിമം X അന്തിമം.
ആധിക്യം X വൈരള്യം.
ആധ്യാത്മികം X ഭൗതികം.
ആന്തരം X ബാഹ്യം.
ആയാസം X അനായാസം.
ആരോഹണം X അവരോഹണം.
ആവരണം X അനാവരണം.
ആവിർഭാവം X തിരോഭാവം.
ആ...

Open

Important laws of physics ( ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന നിയമങ്ങൾ )

Open

Archimedes\' Principle ( ആർക്കിമെഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ )    .

A body that is submerged in a fluid is buoyed up by a force equal in magnitude to the weight of the fluid that is displaced and directed upward along a line through the center of gravity of the displaced fluid.


Avogadro\'s Hypothesis ( അവഗാഡ്രോ സിദ്ധാന്തം ) .

Equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal numbers of molecules. It is, in fact, only true for ideal gases.


Bernoulli\'s Equation ( ബെർണോളി സമവാക്യം ) .

In an irrotational fluid, the sum of the static pressure, the weight of the fluid per unit mass times the height, and half the density times the velocity squared is constant throughout the fluid.

...

Open