ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ). ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).


ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).Click here to view more Kerala PSC Study notes.
 • Amarnath Temple : Jammu & Kashmir
 • Badrinath Temple : Uttarakhand
 • Birla Mandir : Jaipur
 • Brihadeeswarar Temple : Tamil Nadu
 • Dhari Devi : Uttarakhand
 • Gnana Saraswati Temple : Basar, Telangana
 • Golden temple : Amritsar, Punjab
 • Gomateshwra Temple : Karnataka
 • Jagannath Temple : Puri, Odisha
 • Kamakhya Temple : Guwahati, Assam
 • Kanchipuram Temple : Tamil Nadu
 • Kashi Vishwanath Temple : Varanasi, Uttar Pradesh
 • Kedarnath Temple : Uttarakhand
 • Konark Sun Temple : Odisha
 • Mahabalipuram Temple : Tamil Nadu
 • Mahabodhi Temple : Gaya, Bihar
 • Mahakaleshwar Temple : Ujjain, Madhya Pradesh
 • Markandeshwar Temple : Haryana
 • Markandeshwar Temple : Odisha
 • Meenakshi temple : Madurai, Tamil Nadu
 • Shabarimala ayyappa temple : Kerala
 • Siddhivinayak Temple : Maharashtra
 • Somnath temple : Gujarat
 • Sree Padmanabhaswamy Temple : Kerala
 • Srisailam Temple : Andhra Pradesh
 • Sukresvara temple : Assam
 • Tirupathi Temple : Andhra Pradesh
 • Virupaksha Temple : Bangalore (Karnataka)
 • Wargal Saraswati Temple : Telangana
 • Yamunotri Temple : Uttarkashi, Uttarkhand
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
മലയാളം ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ

Open

മലയാളം ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ .

അധുനാതനം-ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് .
അനിയന്ത്രിതം-നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
അഭിമുഖം-മുഖത്തിനു നേരെ.
അവിഭാജ്യം - വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത് .
ആത്മീയം - ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചത് .
ആനുകാലികം - കാലം അനുസരിച്ചുള്ളത് .
ആബാലവൃദ്ധം - ബാലൻ മുതൽ വൃദ്ധൻ വരെ .
ആമൂലാഗ്രം - വേരുമുതൽ തലപ്പുവരെ .
ആവാദചൂഡം - പാദം മുതൽ ശിരസ്സുവരെ .
ആർഷം - ഋഷ...

Open

BHIM (Bharat Interface for Money)

Open

BHIM (Bharat Interface for Money) is a Mobile App developed by NPCI (National Payments Corporation of India) based on the Unified Payment Interface (UPI). This UPI app supports all Indian banks which use that platform, which is built over the Immediate Payment Service infrastructure. It allows the user to instantly transfer money between the bank accounts. .


It can transfer fund to any bank account. Transfer money anytime, even on holidays or night. You can transfer fund to a virtual payment address and bank account number. You can also check bank balance of the account. With the help of this BHIM app, you can transfer money to a person only using his mobile number. It makes the money transfer very easy. In a day, a maximum transaction should not exceed Rs 10000.


At present, there is no charge for the transaction from ₹1 to ₹1 Lakh. Indian banks have proposed transaction charges on UPI transaction...

Open

Major Museums in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന മ്യൂസിയങ്ങൾ A. P. J. Abdul Kalam മ്യൂസിയം പുനലാൽ .
അറയ്ക്കൽ മ്യൂസിയം കണ്ണൂർ .
ആദ്യത്തെ മെഴുക് മ്യൂസിയം ഇടപ്പള്ളി ;കൊച്ചി .
ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം തൃശ്ശൂർ .
ആർട്ട് മ്യൂസിയം തൃശ്ശൂർ .
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോയിൽ മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരം .
ഇൻഡോ പോർച്ചുഗീസ് മ്യൂസിയം ഫോർട്ട് കൊച്ചി .
ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹ...

Open