ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ). ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).


ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ( Important Temples in India ).Click here to other Kerala PSC Study notes.
 • Amarnath Temple : Jammu & Kashmir
 • Badrinath Temple : Uttarakhand
 • Birla Mandir : Jaipur
 • Brihadeeswarar Temple : Tamil Nadu
 • Dhari Devi : Uttarakhand
 • Gnana Saraswati Temple : Basar, Telangana
 • Golden temple : Amritsar, Punjab
 • Gomateshwra Temple : Karnataka
 • Jagannath Temple : Puri, Odisha
 • Kamakhya Temple : Guwahati, Assam
 • Kanchipuram Temple : Tamil Nadu
 • Kashi Vishwanath Temple : Varanasi, Uttar Pradesh
 • Kedarnath Temple : Uttarakhand
 • Konark Sun Temple : Odisha
 • Mahabalipuram Temple : Tamil Nadu
 • Mahabodhi Temple : Gaya, Bihar
 • Mahakaleshwar Temple : Ujjain, Madhya Pradesh
 • Markandeshwar Temple : Haryana
 • Markandeshwar Temple : Odisha
 • Meenakshi temple : Madurai, Tamil Nadu
 • Shabarimala ayyappa temple : Kerala
 • Siddhivinayak Temple : Maharashtra
 • Somnath temple : Gujarat
 • Sree Padmanabhaswamy Temple : Kerala
 • Srisailam Temple : Andhra Pradesh
 • Sukresvara temple : Assam
 • Tirupathi Temple : Andhra Pradesh
 • Virupaksha Temple : Bangalore (Karnataka)
 • Wargal Saraswati Temple : Telangana
 • Yamunotri Temple : Uttarkashi, Uttarkhand
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Malayalam Grammar Study notes

Open

മലയാള വ്യാകരണം -   ശൈലികള്‍ .


1. കൈ കഴുകുക : ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപെടുക .

2. കോടാലി : ഉപദ്രവകാരി .

3. ഗണപതിക്കല്ല്യണം :നാളെനാളെയെന്ന് നീണ്ടുപോവുക .

4. ഗ്രന്ഥകീടം : പുസ്തകപ്പുഴു .

5. ചക്രം ചവിട്ടുക : വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുക .

6. ജലരേഖ : വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരപോലെ പാഴിലായത് .

7. തട്ടിവിടുക : കൂസലില്ലതെ ഓരോന്ന് പറയുക .

8. താപ്പാന : തഴക്കവും ...

Open

Kerala Agricultural Awards

Open

കേരള കർഷക അവാർഡുകൾ കേരള കർഷക അവാർഡുകൾ .
കേരളത്തിൽ മികച്ച കർഷകന് നൽകുന്ന അവാർഡ്? കർഷകോത്തമ .
മികച്ച കൃഷി ഓഫീസർന് ഉള്ള അവാർഡ്? കർഷക മിത്ര .
മികച്ച കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡ്? കർഷക വിജ്ഞാൻ .
മികച്ച കേരകർഷകന് നൽകുന്നത്? കേരകേസരി .
മികച്ച ക്ഷീര കർഷകന് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡ്? ക്ഷീരധാര .
മികച്ച കർഷക വനിതയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡ്? കർഷക തിലകം .
മ...

Open

Common Economic Terms and Definitions

Open

Active Market .

This is a term used by the stock exchange which specifies the particular stock or share which deals in frequent and regular transactions. It helps the buyers to obtain reasonably large amounts at any time.


Administered Price .

The administrative body e.g., the government a marketing board or a trading group determines this price. The competitive market force is not entitled to determine this price. The government fixes a price in accordance with a demand-supply portion in the market. .


Ad-valorem Tax .

Ad-valorem tax is a kind of indirect tax in which goods are taxed by their values. In the case of ad-volorem tax, the tax amount is calculated as the proportion of the price of the goods. Value-added Tax (VAT) is an ad-volorem Tax.


Advanced Countries .

Advanced countries ar...

Open