ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India ) ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )


ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )Click here to other Kerala PSC Study notes.

ഇന്ത്യയിൽ 3 തരത്തിലുള്ള കൃഷി സീസൺ ഉണ്ട്.


1.ഖാരിഫ്

ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങി സെപ്തം.- ഒക്ടോബറിൽ വിളവെടുകുന്നു. മഴക്കാല കൃഷി.

ഉദാ: നെല്ല്, ചോളം, പരുത്തി, ജോവർ, ബജ്റ, റാഗി, ചണം.

2. റാബി

ഒക്ടോ- ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങി എപ്രിൽ-മെയ്യിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഞ്ഞുകാല കൃഷി.

ഉദാ: ഗോതമ്പ്, ബാർലി, കടുക്, പയർ.

3. സയ്ദ്

വേനൽകാല കൃഷി.

ഉദാ: പച്ചക്കറി, പഴങ്ങൾ.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Doctors and their medical specialities.

Open

Cardiologist - Heart doctor.
Dentist - Tooth doctor.
Dermatologist - Deals with skin problems.
Endocrinologist - Deals with the problems of thyroid and ductless glands.
Gastrologist - Deals with digestive system problems.
Nephrologist - Kidney doctor.
Neurologist - Deals with the problems of Brain and nerves.
Obstetrician - Deals with pregnancy and birth.
Oncologist- Cancer doctor.
Ophthalmologist - Eye doctor.
Pediatrician - Child doctor.
Podiatrist - Foot doctor.
Psychiatrist - Deals with mental health.
Rheumatologist - Deals with treatment of arthritis and other diseases of the joints, muscles and bones.
Urologist - Deals with bladder.
...

Open

ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സംവിധാനം ( Postal System in India ) : Postal Index Number (PIN) / PIN Code

Open

     Postal Index Number (PIN) / PIN Code is a 6 digit code of Post Office numbering used by India Post. The PIN Code system in India was introduced on 15 August 1972 by Shriram Bhikaji Velankar. The system was introduced to simplify the manual sorting and delivery of mail by eliminating confusion over incorrect addresses, similar place names and different languages. .

    There are 9 PIN regions in the country. The first 8 are geographical regions and the digit 9 is reserved for the Army Postal Service. The first digit indicates one of the regions. The first 2 digits together indicate the sub region or one of the postal circles. The first 3 digits together indicate a sorting district. The last 3 digits refer to the delivery Post Office. .

PIN zones cover the Indian states and union territories: .

1 - Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Chandigarh.
2...

Open

കേരള സാഹിത്യം ഭാഗം -2

Open

ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ  പൊരുള് - വിജയകൃഷ്ണന് (ഉപന്യാസം).
ചെമ്മീന് - തകഴി (നോവല്).
തട്ടകം - കോവിലന് (നോവല്).
തത്ത്വമസി - സുകുമാർ അഴിക്കോട് (ഉപന്യാസം).
ദി ജഡജ്മെന്റ് - എന്. എന്. പിള്ള (നാടകം).
ദൈവത്തിന്റെ കാന് - എന്. പി. മുഹമ്മദ് (നോവല്).
ദൈവവചനങ്ങള് - മമുന്ദന് (നോവല്).
നക്ഷത്രങ്ങള് കാവല് - പി. പദ്മരാജന് (നോവല്).
ആലാടൻ -അണ്ണായിവാര്യര് (കവിത).
നാറനന്തു ഭൃണ്ണ...

Open