ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India ) ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )


ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി സീസൺ ( Agriculture Season in India )



Click here to view more Kerala PSC Study notes.

ഇന്ത്യയിൽ 3 തരത്തിലുള്ള കൃഷി സീസൺ ഉണ്ട്.


1.ഖാരിഫ്

ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങി സെപ്തം.- ഒക്ടോബറിൽ വിളവെടുകുന്നു. മഴക്കാല കൃഷി.

ഉദാ: നെല്ല്, ചോളം, പരുത്തി, ജോവർ, ബജ്റ, റാഗി, ചണം.

2. റാബി

ഒക്ടോ- ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങി എപ്രിൽ-മെയ്യിൽ വിളവെടുകുന്നു.

മഞ്ഞുകാല കൃഷി.

ഉദാ: ഗോതമ്പ്, ബാർലി, കടുക്, പയർ.

3. സയ്ദ്

വേനൽകാല കൃഷി.

ഉദാ: പച്ചക്കറി, പഴങ്ങൾ.

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Most Commonly Used Banking Terms.

Open

Bank Rate : It is the rate of interest charged by a central bank to commercial banks on the advances and the loans it extends.
Bouncing of a cheque : When an account has insufficient funds the cheque is not payable and is returned by the bank for a reason "Exceeds arrangement" or "funds insufficient".
CRR (Cash Reverse Ratio) :   The amount of funds that a bank keep with the RBI. If the percentage of CRR increases then the amount with the bank comes down.
Cheque : It is written by an individual to transfer amount between two accounts of the same bank or a different bank and the money is withdrawn from the account.
Core Banking Solutions (CBS) : In this, all the branches of the bank are connected together and the customer can access his/her funds or transactions from any other branch.
Debit Card : This is a card issued by the bank so the customers can withdraw their money from their account electronically.
Demat Account :...

Open

Acids

Open

അമ്ലങ്ങൾ ആസിഡുകൾ ജലത്തിലലിയുമ്പോൾ 7.0-ൽ താഴെ പി.എച്ച്. മൂല്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സംയുക്തങ്ങളാണ് അമ്ലം. HA എന്ന പൊതു രാസവാക്യമാണ് അമ്ലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജലത്തിലലിയുമ്പോൾ H+ അയോണുകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്‌ ആസിഡുകൾ. .


അബ്സെസിക് ഹോർമോൺ ആസിഡ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ്? : മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ഇലകളിൽ.
ആദ്യമായ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ...

Open

Nature and alternate names ( പ്രകൃതിയും അപരനാമങ്ങളും )

Open

അന്റാർട്ടികയിലെ യതികൾ : പെൻഗ്വിൻ.
അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ റാണി : ഏയ്ഞ്ചൽ ഫിഷ്.
അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ റാണി : ഏയ്ഞ്ചൽ ഫിഷ്.
ആന്തൂറിയങ്ങളുടെ റാണി : വാറോ ക്വിയനം.
ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വൃക്ഷം : തെങ്ങ്.
ആലപ്പി ഗ്രീൻ : ഏലം.
ഇന്ത്യയുടെ ഇന്തപ്പഴം : പുളി.
ഇന്ത്യൻ ടെലിഗ്രാഫ് ചെടി : രാമനാഥപച്ച.
ഇന്ത്യൻ ഫയർ : അശോകം.
ഓർക്കിഡുകളുടെ റാണി : കാറ്റ് ലിയ.
ഔഷധ സസ്...

Open