കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units ) കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )


കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )Click here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ബിറ്റ് = ബൈനറി അക്കം
 • 4 ബിറ്റ് = 1 നിബിൾ
 • 8 ബിറ്റുകൾ = 1 ബൈറ്റ്
 • 1024 ബൈറ്റ്സ് = 1 കെബി (കിലോ ബൈറ്റ്)
 • 1024 KB = 1 MB (മെഗാ ബൈറ്റ്)
 • 1024 MB = 1 GB (ജിഗാ ബൈറ്റ്)
 • 1024 GB = 1 TB (ടെറ ബൈറ്റ്)
 • 1024 TB = 1 PB (പീറ്റ ബൈറ്റ്)
 • 1024 PB = 1 EB (എക്സാ  ബൈറ്റ്)
 • 1024 EB = 1 ZB (സെറ്റ ബൈറ്റ്)
 • 1024 ZB = 1 YB (യോട്ട ബൈറ്റ്)
 • 1024 YB = 1 (ബ്രോൺടോ ബെയ്റ്റ്)
 • 1024 ബ്രോൻട്ടോബൈറ്റ് = 1 (ജിയോപ് ബെയ്റ്റ്)


 • Bit = Binary Digit
 • 4bit = 1 nibble
 • 8 Bits = 1 Byte
 • 1024 Bytes = 1 KB (Kilo Byte)
 • 1024 KB = 1 MB (Mega Byte)
 • 1024 MB = 1 GB(Giga Byte)
 • 1024 GB = 1 TB(Terra Byte)
 • 1024 TB = 1 PB(Peta Byte)
 • 1024 PB = 1 EB(Exa Byte)
 • 1024 EB = 1 ZB(Zetta Byte)
 • 1024 ZB = 1 YB (Yotta Byte)
 • 1024 YB = 1 (Bronto Byte)
 • 1024 Brontobyte = 1 (Geop Byte)
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Questions About NSS For PSC Exams

Open

NSS ഗീതം ഏതാണ്? - മനസ്സു നന്നാവട്ടെ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം .
NSS ആരംഭിച്ചത് ഏതു വർഷം? - 1969.
NSS ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു? - 1969 സെപ്റ്റംബർ 24.
NSS എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ്? - National Service Scheme.
NSS ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാര്? - വി കെ ആർ റാവു (1969).
NSS ചിഹ്നത്തിലെ 8 അരക്കാലുകൾ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? - ഒരു ദിവസത്തിലെ എട്ടു യാമങ്ങളെ .
NSS ചിഹ്നത്തിലെ ചക്രം എന്തിനെയാണ് സൂ...

Open

List of Crops and hybrids

Open

വിളകൾ സങ്കരയിനങ്ങൾ .
അടക്ക മംഗള .
എള്ള് തിലതാര, സോമ, സര്യ, തിലക്, തിലോത്തമ .
കശുവണ്ടി പരിയങ്ക, അമൃത, മദുല, ധാരശ്രീ .
കൈതച്ചക്ക മൗറീഷ്യസ്, കയൂ .
ഗോതമ്പ് ഗിരിജ, സോണാലിക, കല്ല്യാൺസോണ .
ചീര അരുൺ, മോഹിനി .
തക്കാളി അനഘ, ശക്തി, മക്തി .
പച്ചമുളക് ജവാല, ജവാലാമുഖി, ഉജ്ജ്വല, ജവാലാ സഖി .
പാവൽ പരിയ, പരീതി, പരിയങ്ക .
മഞ്ഞൾ സവർണ്ണ, രശ്മി, പരഭ, പരതിഭ, റോമ, സഗന്ധ, സഗ...

Open

Malayalam Grammar - Synonyms

Open

മലയാള വ്യാകരണം - പര്യായപദങ്ങൾ ഇല = പത്രം,  ഛദനം, ദലം  .
കണ്ണ് = അക്ഷി,  നയനം,  നേത്രം,  ചക്ഷുസ്സ്,  ലോചനം .
കുതിര = അശ്വം,  വാജി,  വാഹം .
ഗുഹ = ബിലം, ദരി,  ഗഹ്വരം .
ഗൃഹം = ഭവനം,  ഗേഹം,  സദനം,  വേശ്മം .
ചിറക് = പക്ഷം,  പർണം,  ഛദം .
തവള = മണ്ഡൂകം,  പ്ലവം,  ദർദ്ദൂരം .
താമര = അരവിന്ദം,  രാജീവം,  നളിനം,  പുഷ്കരം .
നദി = തടിനി, തരംഗിണി,  സരിത്ത...

Open