കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units ) കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )


കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )Click here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ബിറ്റ് = ബൈനറി അക്കം
 • 4 ബിറ്റ് = 1 നിബിൾ
 • 8 ബിറ്റുകൾ = 1 ബൈറ്റ്
 • 1024 ബൈറ്റ്സ് = 1 കെബി (കിലോ ബൈറ്റ്)
 • 1024 KB = 1 MB (മെഗാ ബൈറ്റ്)
 • 1024 MB = 1 GB (ജിഗാ ബൈറ്റ്)
 • 1024 GB = 1 TB (ടെറ ബൈറ്റ്)
 • 1024 TB = 1 PB (പീറ്റ ബൈറ്റ്)
 • 1024 PB = 1 EB (എക്സാ  ബൈറ്റ്)
 • 1024 EB = 1 ZB (സെറ്റ ബൈറ്റ്)
 • 1024 ZB = 1 YB (യോട്ട ബൈറ്റ്)
 • 1024 YB = 1 (ബ്രോൺടോ ബെയ്റ്റ്)
 • 1024 ബ്രോൻട്ടോബൈറ്റ് = 1 (ജിയോപ് ബെയ്റ്റ്)


 • Bit = Binary Digit
 • 4bit = 1 nibble
 • 8 Bits = 1 Byte
 • 1024 Bytes = 1 KB (Kilo Byte)
 • 1024 KB = 1 MB (Mega Byte)
 • 1024 MB = 1 GB(Giga Byte)
 • 1024 GB = 1 TB(Terra Byte)
 • 1024 TB = 1 PB(Peta Byte)
 • 1024 PB = 1 EB(Exa Byte)
 • 1024 EB = 1 ZB(Zetta Byte)
 • 1024 ZB = 1 YB (Yotta Byte)
 • 1024 YB = 1 (Bronto Byte)
 • 1024 Brontobyte = 1 (Geop Byte)
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Nehru Zoological Park Amazon Quiz

Open

Amazon is back with daily app quiz nehru zoological park amazon quiz. Amazon is giving the participants a chance to win money in Amazon Pay balance. The quiz nehru zoological park amazon quiz comprises five questions that are based on general knowledge and current affairs. A participant has to answer all questions correctly to eligible for the prize.

Multiple lions have tested positive for COVID-19 at Nehru Zoological Park situated in which city of India?.
Hyderabad .
Which Indian has been nominated as an athlete ambassador for the International Olympic Committee's 'Believe in Sport' campaign?.
PV Sindhu .
Scientists have recently discovered what may be the smallest-known black hole in the Milky Way galaxy. What is it called?.
The Unicorn .
What is this centuries old art of clipping hedges into various ornamental shapes traditionally called?.
Topiary .
What is the pi...

Open

Important Trophies Related To Cricket

Open

A ഏഷ്യാകപ്പ് .
B ബെൻസൺ ആന്റ് ഹെഡ്ജ്സ് ട്രോഫി .
C ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി .
D ദുലീപ് ട്രോഫി .
S സഹാറാ കപ്പ് .
I ഇറാനി ട്രോഫി .
R രഞ്ജി ട്രോഫി .
.

Code:  ABCD SIR.

Important questions related to cricket Which country won the first Cricket World Cup in 1975? West Indies.
Which king declared cricket illegal in 1477? Edward IV.
Who was the captain of the Indian team during the first World Cup in England in 1975? Venkataraghavan.
Who was the highest wicket-taker for India during the historic 1993 Prudential World Cup held in England? Roger Binny.
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 30,000 റൺസ് ...

Open

Questions about Andhra Pradesh and Assam

Open

The questions about Andhra Pradesh and Assam are provided below. .

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് .

അമരജീവി എന്നറിയപ്പെട്ട നേതാവാണ്‌ പോറ്റി ശ്രീരാമലു.
ആധുനിക ആന്ധ്രയുടെ പിതാവ്‌ എന്നറിയപ്പെട്ടത്‌.- വീരേശലിംഗം.
ആന്ധയിലെ രാജാറാം മോഹന്‍ റോയ്‌ എന്ന്‌ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടത്‌- വിരേശലിംഗം.
ആന്ധ്ധാപ്രദേശിന്റെ വ്യാപാര തലസ്ഥാനം- വിജയവാഡ.
ആന്ധ്ധാപ്രദേശിന്റെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌- രാജമുന...

Open