കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units ) കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )


കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )Click here to other Kerala PSC Study notes.
 • ബിറ്റ് = ബൈനറി അക്കം
 • 4 ബിറ്റ് = 1 നിബിൾ
 • 8 ബിറ്റുകൾ = 1 ബൈറ്റ്
 • 1024 ബൈറ്റ്സ് = 1 കെബി (കിലോ ബൈറ്റ്)
 • 1024 KB = 1 MB (മെഗാ ബൈറ്റ്)
 • 1024 MB = 1 GB (ജിഗാ ബൈറ്റ്)
 • 1024 GB = 1 TB (ടെറ ബൈറ്റ്)
 • 1024 TB = 1 PB (പീറ്റ ബൈറ്റ്)
 • 1024 PB = 1 EB (എക്സാ  ബൈറ്റ്)
 • 1024 EB = 1 ZB (സെറ്റ ബൈറ്റ്)
 • 1024 ZB = 1 YB (യോട്ട ബൈറ്റ്)
 • 1024 YB = 1 (ബ്രോൺടോ ബെയ്റ്റ്)
 • 1024 ബ്രോൻട്ടോബൈറ്റ് = 1 (ജിയോപ് ബെയ്റ്റ്)


 • Bit = Binary Digit
 • 4bit = 1 nibble
 • 8 Bits = 1 Byte
 • 1024 Bytes = 1 KB (Kilo Byte)
 • 1024 KB = 1 MB (Mega Byte)
 • 1024 MB = 1 GB(Giga Byte)
 • 1024 GB = 1 TB(Terra Byte)
 • 1024 TB = 1 PB(Peta Byte)
 • 1024 PB = 1 EB(Exa Byte)
 • 1024 EB = 1 ZB(Zetta Byte)
 • 1024 ZB = 1 YB (Yotta Byte)
 • 1024 YB = 1 (Bronto Byte)
 • 1024 Brontobyte = 1 (Geop Byte)
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Doctors and their medical specialities.

Open

Cardiologist - Heart doctor.
Dentist - Tooth doctor.
Dermatologist - Deals with skin problems.
Endocrinologist - Deals with the problems of thyroid and ductless glands.
Gastrologist - Deals with digestive system problems.
Nephrologist - Kidney doctor.
Neurologist - Deals with the problems of Brain and nerves.
Obstetrician - Deals with pregnancy and birth.
Oncologist- Cancer doctor.
Ophthalmologist - Eye doctor.
Pediatrician - Child doctor.
Podiatrist - Foot doctor.
Psychiatrist - Deals with mental health.
Rheumatologist - Deals with treatment of arthritis and other diseases of the joints, muscles and bones.
Urologist - Deals with bladder.
...

Open

Time and Work Problems - Shortcut Tricks and Formulas

Open

Problems Type 1: .

A can finish work in X days. .

B can finish work in Y days.


Both can finish in Z days = (X*Y) / (X+Y). .


Problems Type 2: .

Both A and B together can do work in T days.

A can do this work in X days.


then, B can do it in Y days = (X*T) / (X-T) .


Problems Type 3: .

A can finish work in X days.

B can finish work in Y days.

C can finish work in Z days.


Together they can do work in T days = (X*Y*Z)/ [(X*Y)+(Y*Z)+(X*Z)] .


Problems Type 4: .

A can finish work in X days.

B can finish work in Y days.


A*X = B*Y.

...

Open

മലയാള കൃതികൾ - കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്

Open

.

കൃതി രചയിതാവ് .
ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം ആർ. നാരായണപണിക്കർ .
പാണിനീയപ്രദ്യോതം ഐ.സി. ചാക്കോ .
ചെമ്മീൻ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള .
കഴിഞ്ഞകാലം കെ.പി. കേശവമേനോൻ .
സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും പി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണൻ .
വിശ്വദർശനം ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് .
അയൽ‌ക്കാർ പി. കേശവദേവ് .
മുത്തശ്ശി എൻ. ബാലാമണിയമ്മ .
കല ജീവിതംതന്നെ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ .
താമരത്തോണി...

Open