കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala ) കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )


കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )Click here to view more Kerala PSC Study notes.
  • അരിപ്പ  =തിരുവനന്തപുരം 
  • കടലുണ്ടി =മലപ്പുറം 
  • കുമരകം =കോട്ടയം 
  • ചൂളന്നൂർ = പാലക്കാട്‌ 
  • തട്ടേക്കാട്=ഏറണാകുളം 
  • മംഗളവനം =ഏറണാകുളം 
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Questions About Human Brain

Open

അക്ഷരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത രോഗാവസ്ഥ ഡെസ്‌ലേഷ്യ .
ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം മെഡലാ ഒബ്ലോംഗേറ്റ .
ചുമ, തുമ്മൽ, ഛർദി തുടങ്ങിയവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം മെഡലാ ഒബ്ലോംഗേറ്റ .
ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ ഭാഗം സെറിബ്രം .
തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി .
തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കു...

Open

What is Bitcoin and How it Works

Open

Bitcoin is a form of digital currency, created and held electronically. It allows you to move money without being traced because all transactions are anonymous. Bitcoins are just lines of computer code that hold monetary value. Those lines of code are created by electricity and computers. Bitcoin was the first crypto coin currency ever invented. Bitcoin’s “creator” is known as Satoshi Nakamoto. They have never been identified.

Bitcoin can be used to buy things electronically. The Bitcoin idea was to produce a currency independent of any central authority, transferable electronically, more or less instantly, with very low transaction fees. .

How a Bitcoin Transaction Works .

If Alice sends some bitcoins to Bob, that transaction will have three pieces of information:.

An input. This is a record of which bitcoin address was used to send the bitcoins to Alice in the first place (she received them from her fr...

Open

ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാന അംഗീകൃത മുദ്രകൾ

Open

അഗ്മാർക് : കാർഷിക ഉത്പന്നം .
എഗ്മാർക് : പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന മുദ്ര .
റഗ്മാർക് : ബാലവേല നിരോധിത ഉലപന്നങ്ങളുടെ മുദ്ര .
BIS ഹാൾമാർക്ക്‌ : സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അംഗീകരിക്കുന്ന മുദ്ര.
ISO : സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര.
FPO : പഴ വർഗ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന അംഗീകൃത മുദ്...

Open