കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala ) കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )


കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )Click here to view more Kerala PSC Study notes.
  • അരിപ്പ  =തിരുവനന്തപുരം 
  • കടലുണ്ടി =മലപ്പുറം 
  • കുമരകം =കോട്ടയം 
  • ചൂളന്നൂർ = പാലക്കാട്‌ 
  • തട്ടേക്കാട്=ഏറണാകുളം 
  • മംഗളവനം =ഏറണാകുളം 
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Kerala History Psc Questions 1

Open

Kerala History Psc Questions Part 1 contains questions and answers related to Kerala history in Malayalam.

1. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന നാണയമായി കണക്കാക്കുന്നത്   Ans : രാശി 2. സാമൂതിരിമാരുടെ നാണയം    Ans : വീരരായൻ പുതിയ പണം 3. തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ നാണയo  Ans : അനന്തരായൻ പണം 4. എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്     Ans : ഇടപ്പള്ളി  5. പിണ്ടിനവട്ടത്തു സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്     Ans : പറവൂർ  6. അരങ്ങോട്ട് സ്വരൂപം എന്നറ...

Open

Geographical Nicknames

Open

Bengal’s Sorrow – Damodar River.
Blue Mountains – Nilgiri Hills.
China’s Sorrow – Hwang-Ho.
City of Dreaming Spires – Oxford.
City of Golden Gate – San Francisco.
City of Magnificient Distances – Washington.
City of Palaces – Calcutta.
City of Seven Hills – Rome.
City of Sky Scrapers – New York.
Cockpit of Europe – Belgium.
Dark Continent – Africa.
Emerald Island – Ireland.
Eternal City – Rome.
Forbidden City – Lhasa (Tibet).
Garden City – Chicago.
Gate of Tears – Strait of Bab-el-Mandeb.
Gateway of India – Mumbai.
Gift of Nile – Egypt.
Granite City – Aberdeen.
Hermit Kingdom – Korea.
Herring Pond – Atlantic Ocean.
Holy Land – Palestine.
Island Continent – Australia.
Island of Cloves – Zanzibar.
Is...

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )

Open

അരിപ്പ  =തിരുവനന്തപുരം .
കടലുണ്ടി =മലപ്പുറം .
കുമരകം =കോട്ടയം .
ചൂളന്നൂർ = പാലക്കാട്‌ .
തട്ടേക്കാട്=ഏറണാകുളം .
മംഗളവനം =ഏറണാകുളം .
...

Open