കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala ) കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )


കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ( The major bird sanctuaries in Kerala )Click here to other Kerala PSC Study notes.
  • അരിപ്പ  =തിരുവനന്തപുരം 
  • കടലുണ്ടി =മലപ്പുറം 
  • കുമരകം =കോട്ടയം 
  • ചൂളന്നൂർ = പാലക്കാട്‌ 
  • തട്ടേക്കാട്=ഏറണാകുളം 
  • മംഗളവനം =ഏറണാകുളം 
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Tricks and Tips for Boat and Stream Questions

Open

Shortcut tricks on boats and streams are one of the most important topics in exams. These are the formulas and examples on Boats and Streams (Cyclist and the wind or Swimmer and stream) questions. These examples will help you to better understand shortcut tricks on boats and streams questions.


There are multiple types of questions asked from these topics. The speed of the boat in still water and the speed of stream will give in questions, You have to find the time taken by boat to go upstream and downstream. .
The speed of the boat in up and down stream will give in question,  you need to find the average speed of the boat.
The speed of boat to go up or down the stream will give in question, you need to find speed of boat in still water and speed of stream.
The time taken by boat to reach a place in up and downstream will given in question, you need to find the distance to the place.

LINE_F...

Open

മലയാള വ്യാകരണം - വിഭക്തികൾ, വിഭക്ത്യാഭാസം

Open

വിഭക്തികൾ വാക്യത്തിലെ മറ്റു പദങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിക്കാൻ നാമത്തിൽ വരുത്തുന്ന രൂപഭേദത്തെ വിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. രൂപഭേദം വരുത്താൻ ചേർക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങളെ വിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. .


നിർദ്ദേശിക വിഭക്തി കർത്തൃപദത്തെ മാത്രം കുറിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രത്യയം ചേർക്കുന്നില്ല.

ഉദാഹരണം: രാമൻ, സീത.

.

പ്രതിഗ്രാഹ...

Open

Important laws of physics ( ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന നിയമങ്ങൾ )

Open

Archimedes\' Principle ( ആർക്കിമെഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ )    .

A body that is submerged in a fluid is buoyed up by a force equal in magnitude to the weight of the fluid that is displaced and directed upward along a line through the center of gravity of the displaced fluid.


Avogadro\'s Hypothesis ( അവഗാഡ്രോ സിദ്ധാന്തം ) .

Equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal numbers of molecules. It is, in fact, only true for ideal gases.


Bernoulli\'s Equation ( ബെർണോളി സമവാക്യം ) .

In an irrotational fluid, the sum of the static pressure, the weight of the fluid per unit mass times the height, and half the density times the velocity squared is constant throughout the fluid.

...

Open