Questions About NSS For PSC Exams Questions About NSS For PSC Exams


Questions About NSS For PSC ExamsQuestions About NSS For PSC Exams



Click here to other Kerala PSC Study notes.
 • NSS ഗീതം ഏതാണ്? - മനസ്സു നന്നാവട്ടെ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം
 • NSS ആരംഭിച്ചത് ഏതു വർഷം? - 1969
 • NSS ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു? - 1969 സെപ്റ്റംബർ 24
 • NSS എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ്? - National Service Scheme
 • NSS ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാര്? - വി കെ ആർ റാവു (1969)
 • NSS ചിഹ്നത്തിലെ 8 അരക്കാലുകൾ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? - ഒരു ദിവസത്തിലെ എട്ടു യാമങ്ങളെ
 • NSS ചിഹ്നത്തിലെ ചക്രം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? - ചലനത്തെ (ചലനം സാമൂഹിക മാറ്റത്തെയും)
 • NSS ചിഹ്നത്തിലെ ചുവപ്പുനിറം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? - യവത്വത്തിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലത, ഉത്സാഹം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • NSS ചിഹ്നത്തിലെ നീല വർണ്ണം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? - മാനവ ക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന്
 • NSS ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്? - സെപ്റ്റംബർ 24
 • NSS ന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ്? - Not Me But You
 • NSS ന്റെ ലക്ഷ്യംഎന്താണ്? - സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലൂടെ വ്യക്തിത്വവികസനം
 • NSS പദ്ധതി എത്രാം ക്ലാസ് മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? - പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ (പ്ലസ് വൺ)
 • Not Me But You എന്നത് ആരുടെ പ്രബോധനമാണ്? - സവാമി വിവേകാനന്ദന്റെ
 • Not Me But You മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം എന്താണ്? - ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിന് നൽകുക എന്നതാണ്
 • ഇന്റർനാഷണൽ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഡേ (International Volunteer’s day) എന്നാണ്? - ഡിസംബർ 5
 • ഏത് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലാണ് NSS പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? - Ministry of Youth Affairs
 • ഒരു NSS സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന് രണ്ടു വർഷക്കാലയളവിൽ ആകെ എത്ര മണിക്കൂർ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? - 240 മണിക്കൂർ
 • ഗാന്ധിജിയുടെ എത്രാമത്തെ ജന്മവാർഷികത്തിലാണ് NSS ആരംഭിച്ചത്? - ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറാമത്തെ ജന്മവാർഷികത്തിൽ
 • ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച NSS പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്‌ നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതി ഏതാണ്? - NSS ദേശീയ അവാർഡ് (NSS നാഷണൽ അവാർഡ്).
 • വിദ്യാർത്ഥികളെ രാഷ്ട്രീയ പുനർനിർമാണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആര്? - ഗാന്ധിജി
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Indian Constitution Questions

Open

firstRectAdvt How many fundamental duties are reffered in the Constitution of India  - 11.
How many members are nominated by the president to the parliament  - 14.
The first minister who resigned in the first cabinet is  - R K Shanmukham Cheyth.
The joint session of the Indian Parliament can be called by - President.
What is the minimum age required to become the president of India  - 35 years.
Which article of the indian constitution deals with the Attorney General of India  - Article 76.
Which article of the indian constitution deals with the election of President  - Article 54.
Which article of the indian constitution deals with the impeachment of the president  - Article 61.
Which article of the indian constitution deals with the pardoning power of the President  - Article 72.
Which part of the Indian Constitution deals with the Union  - Part V. L...

Open

മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ

Open

ഒരു സിംഹ പ്രസവം .
കരുണ.
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില് .
ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകി.
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത.
ദുരവസ്ഥ.
നളിനി.
പുഷ്പവാടി.
പ്രരോധനം.
ബാലരാമായണം.
മണിമാല.
ലീല.
വനമാല.
വീണപൂവ്.
കോഡ് : ആശാന്റെ നളിനിയും ലീലയും ഒരു സിംഹ പ്രസവം കണ്ടു മടങ്ങുന്പോള് ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ   കുയില് ഇങ്ങനെ പ്രരോധനം നടത്തി , ബാലരാമായണത്തിലെ പുഷ്പവാടിയില്  ചിന്ത...

Open

Famous companies and founders names

Open

പ്രശസ്ത കമ്പനികളും സ്ഥാപകരുടെ പേരുകളും Adidas - Adolf "Adi" Dassler.
Amazon.com - Jeff Bezos.
Apple Inc. - Steve Jobs, Steve Wozniak and Ronald Wayne.
Avon Products - David H. McConnell.
BMW (Bayerische Motoren Werke or Bavarian Motor Works) - Franz Josef Popp .
Canon - Takeshi Mitarai, Goro Yoshida, Saburo Uchida and Takeo Maeda .
Carlsberg - J.C. (Jacob Christian) Jacobsen .
Cisco Systems, Inc. - Len Bosack, Sandy Lerner and Richard Troiano.
Dell - Michael Dell .
eBay Inc. - Pierre Morad Omidyar .
Ericsson - Lars Magnus Ericsson .
Facebook - Mark Elliot Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, and Chris Hughes .
FedEx - Frederick W. Smith .
Ford Motor Company - Henry Ford .
General Electric - founded Charles Coffin, Edwin H...

Open