വ്യക്തികളും വിശേഷണങ്ങളും വ്യക്തികളും വിശേഷണങ്ങളും


വ്യക്തികളും വിശേഷണങ്ങളുംവ്യക്തികളും വിശേഷണങ്ങളുംClick here to other Kerala PSC Study notes.
അഗതികളുടെ അമ്മ മദർ തെരേസ
ആധുനി ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി ഡൽഹൗസി
ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി സരോജിനി നായ്ഡു
കവി രാജ സമുദ്ര ഗുപ്തൻ
കേരള അശോകൻ വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ
കേരള പാണിനി എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
കേരള മോപ്പസാങ് തകഴി ശിവശങ്കര പിളള
കേരള വാല്മീകി വളളത്തോൾ
കേരള സിംഹം പഴശ്ശി രാജ
കേരള സ്കോട്ട് സി വി രാമൻപിളള
കേരള ഹെമിംങവേ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
ദേവനാം പ്രിയൻ അശോകൻ
പുലയ രാജ അയ്യങ്കാളി
മെെസൂർ കടുവ ടിപ്പു സുൽത്താൻ
രണ്ടാം അശോകൻ കനിഷ്കൻ
വലിയ ദിവാൻജി രാജകേശവദാസ്
വെെക്കം ഹീറോ രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Famous Scientists and Inventors

Open

Albert Einstein : Came up with the Theory of Relativity and the equation E=mc^2.
Alexander Graham Bell : Invented the telephone.
Antoine Lavoisier : Father of modern chemistry.
Ben Franklin : Inventor and Founding Father of the United States.
Francis Crick and James Watson : Discovered the structure of the DNA molecule.
Galileo : First used the telescope to view the planets and stars.
George Washington Carver : Botanist who was called the "farmers best friend.".
Henry Ford : Invented the Model T Ford, the first mass produced car.
Isaac Newton : Discovered the theory of gravity and the three laws of motion.
Jane Goodall : Studied chimpanzees in the wild for many years.
Johannes Gutenberg : Invented the printing press.
Leonardo da Vinci : Inventor and artist from the Renaissance.
Louis Pasteur : Discovered pasteurization, vaccines, and founded the science of germ theor...

Open

Abbreviations related to Information Technology

Open

AAC : Advanced Audio Coding.
AM/FM : Amplitude/ Frequency Modulation.
AMR : Adaptive Multi:Rate Codec.
ARPANET : Advanced Research Project Agency Network.
AVI : Audio Video Interleave.
BMP : Bitmap.
CD : Compact Disk.
CDMA : Code Division Multiple Access.
CRT : Cathode Ray Tube.
DAT : Digital Audio Tape.
DOC : Document (Microsoft Corporation).
DOS : Disk Operating System.
DVD : Digital Versatile Disk.
DVX : DivX Video.
EDGE : Enhanced Data Rate for.
GIF : Graphic Interchangeable Format.
GPRS : General Packet Radio Service.
GSM : Global System for Mobile Communication Evolution.
GSM : Global System for Mobile Communication.
GUI : Graphical User Interface.
HP : Hewlett Packard.
HSDPA : High Speed Downlink Packet Access.
HTML : Hyper Text Markup Language.
HTTP :...

Open

Indian constitution borrowed from

Open

അടിയന്തരാവസ്ഥ   : ജർമനി.

കണ്‍കറന്റു ലിസ്റ്റ്   : ആസ്ത്രേലിയ.

ജുഡിഷ്യൽ റീവ്വൂ   : യു എസ്എ.

പാർലമേന്റരി ജനാധിപത്വം : ബ്രിട്ടണ്‍.

മാർഗനിർദേശ തത്വം  : അയർലാന്റ്.

മൌലിക അവകാശങ്ങൾ : യു എസ് എ.

...

Open