Museums in Kerala Museums in Kerala


Museums in KeralaMuseums in KeralaClick here to view more Kerala PSC Study notes.

First museums in Kerala.

 • ആദ്യ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം: കായംകുളം
 • ആദ്യ ക്രൈം മ്യൂസിയം: തിരുവനന്തപുരം
 • ആദ്യ തേക്ക് മ്യൂസിയം: വെളിയന്തോട് ( നിലമ്പൂർ )
 • ആദ്യ പോലീസ് മ്യൂസിയം: കൊല്ലം
 • ആദ്യ വാട്ടർ മ്യൂസിയം: കോഴിക്കോട്
 • ആദ്യ സോയിൽ മ്യൂസിയം: തിരുവനന്തപുരം
 • ഇട്ടി അച്യുതൻ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് മ്യൂസിയം: ചാലിയം
 • ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് മ്യൂസിയം: ചാലിയം
 • കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ മ്യൂസിയം: ഇരിങ്ങൽ
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്കിങ് മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരം (കവടിയാർ)
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മ്യൂസിയം: കൊച്ചി
 • തകഴി മ്യൂസിയം: ആലപ്പുഴ
 • പഴശി മ്യൂസിയം: കോഴിക്കോട്


Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
മലയാള സാഹിത്യം - മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ

Open

ആത്മനിഷ്ഠ ഖണ്ഡകാവ്യം - മലയവിലാസം ഏകാങ്ക നാടകം - മുന്നാട്ടുവീരൻ ഓഡിയോനോവൽ - ഇതാണെന്റെ പേര്‌ കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ - ഭാസ്കരമേനോൻ ഖണ്ഡകാവ്യം - വീണപൂവ് ചമ്പു - ഉണ്ണിയച്ചീചരിതം ചവിട്ടുനാടകം - കാറൽമാൻ ചരിതം.. ചെറുകഥ - വാസനാവികൃതി തനതു നാടകം - കലി തുള്ളൽ കൃതി - കല്യാണസൗഗന്ധികം നോവൽ - കുന്ദലത പാട്ടുകൃതി - രാമചരിതം മിസ്റ്റിക് നോവൽ - എന്റെ ഗീത യാത്രാവിവരണം - വർത്തമാനപുസ്തകം രാഷ്ട...

Open

മാഗ്സസെ അവാർഡ് ( Magsaysay Award )

Open

The Ramon Magsaysay Awards' is an annual award established to perpetuate former Philippine President Ramon Magsaysay's example of integrity in governance, courageous service to the people, and pragmatic idealism within a democratic society. .


പൊതുസേവനം, സാമുദായിക നേതൃത്വം, പത്ര പ്രവർത്തനം, സർക്കാർ സേവനം, സമാധാനം എന്നിവയ്ക്ക് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് മാഗ്സസെ അവാർഡ്. ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡണ്ട് രമൺ മാഗ്‌സസെയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായുള് ള ഫിലിപ്പീൻസ് സർക്കാരിന്റെ ഈ സമ്മാനം ‘ഏഷ്യയിലെ നോബൽ‘ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

LINE_...

Open

Handshake problem

Open

Suppose there are n people in the party. The first person shakes hand with the other (n-1) guests. The second guest shakes hand with the other (n-2) guests. this will continue until the (n-1)-th guest shakes hand with the nth guest.

Total number of handshakes is (n-1) + (n-2).. + 3 + 2 + 1. .

= (n-1)(n)/2 .

For example, 6 people in a party shake hand with other guests. So how many handshakes will be there?.

=(6-1)(6)/2.

=15.

ഏതാനും പേര്‍ തമ്മില്‍ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നടത്തിയാല്‍ ആകെഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണംകാണുവാനുള്ള സൂത്രവാക്യമാണ്  (n-1)(n)/2 ഇവിടെ ' n ' എന്നത് ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 6 പേര്...

Open