Famous books and its authors Famous books and its authors


Famous books and its authorsFamous books and its authorsClick here to view more Kerala PSC Study notes.
BooksAuthors
അമരകോശം അമരസിംഹൻ
അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം വാഗ്‌ഭടൻ
അഷ്ടാംഗഹൃദയം വാഗ്‌ഭടൻ
അഷ്ടാധ്യായി പാണിനി
അർത്ഥശാസ്ത്രം കൗടില്യൻ
ആര്യഭടീയം ആര്യഭടൻ
ഇൻഡിക്ക മെഗസ്തനീസ്
ഉത്തരരാമചരിത്രം ഭവഭൂതി
ഋതുസംഹാരം കാളിദാസൻ
കഥാമഞ്ജരി ഹേമചന്ദ്രൻ മാധ്യമിക
കഥാസരിത് സാഗരം സോമദേവൻ
കാമശാസ്ത്രം വാത്സ്യായനൻ
കാവ്യാദർശം ദണ്ഡി
ദശകുമാരചരിതം ദണ്ഡി
ദേവിചന്ദ്രഗുപ്തം വിശാഖദത്തൻ
പഞ്ചതന്ത്രം വിഷ്ണുശർമ്മ
പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക വരാഹമിഹിരൻ
ബുദ്ധചരിതം അശ്വഘോഷൻ
ബൃഹത്ജാതക വരാഹമിഹിരൻ
ബൃഹത്സംഹിത വരാഹമിഹിരൻ
ബ്രഹ്മസ്ഥ്യത സിദ്ധാന്തം ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ
മയൂര ശതകം മയൂരൻ
മുദ്രാരാക്ഷസം വിശാഖദത്തൻ
രജതരംഗിണി കൽഹണൻ ബൃഹത്
വിക്രമാംഗ ദേവചരിത്രം ബിൽഹണൻ
ശൂദ്രകൻ ചാരക് സംഹിത ചരകൻ
സൂര്യസിദ്ധാന്തം ആര്യഭടൻ
സ്വപ്നവാസവദത്ത ദാസൻ
സൗന്ദരാനന്ദം അശ്വഘോഷൻ ശുശ്രുത
ഹർഷചരിതം ബാണഭട്ടൻ
ഹർഷവർധനൻ പ്രിയദർശിക ഹർഷവർധനൻ
മാലതീമാധവം ഭവഭൂതി
മേഘസന്ദേശം കാളിദാസൻ
A Bunch Of Old Letters Jawaharlal Nehru
A China Passage J.K. Galbraith
A Dangerous Place Daniel Patrik Moynihan
A Farewell To Arms Ernest Hemingway
A Haunted House Virginia Woolf
A Midsummer Night’S Dream William Shakespeare
A Pair Of Blue Eyes Thomas Hardy
A Passage To India E.M. Forster
A Prisoner’S Scrapbook L.K. Advani
A Season Of Ghosts Ruskin Bond
A Story Of History Arnold Toynbee
A Suitable Boy Vikram Seth
A Tale Of Two Cities Charles Dickens
A Village By The Sea Anita Desai
A Voice For Freedom Nayantara Sehgal
A Week With Gandhi Louis Fischer
Adhe Adhure Mohan Rakesh
Adventures Of Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle
Aenied Virgil
Aesop’S Fables Aesop
Against The Tide Minoo Masani
Agni Veena Kazi Nazrul Islam
Amar Kosha Amar Singh
An Iron Will Swett Marden
Anand Math Bankim Chandra Chatterjee
As You Like It W. Shakespeare
Autobiography Jawaharlal Nehru
Avanti Sundari Dandi
Bal Gitayan D.P. Maheshwari
Between The Lines Kuldeep Nayyar
Bhagwad Gita Maharshi Ved Vyas
Bitter Sweet Noel Coward
Black Wednesday Promila Kalhan
Blind Beauty Boris Pasternak
Broken Wings Sarojini Naidu
Bubble Mulk Raj Anand
Buddha Charitam Ashvaghosh
Canterbury Tales Chaucer
Chidambara Sumitra Nandan Pant
Childe Harold Lord Byron
Chitralekha Bhagwati Charan Verma
Chittirappavai P.V. Akhilandam
City Of Joy Dominique Lapierre
Comedy Of Errors Shakespeare
Communist Manifesto Karl Marx
Comus John Milton
Confessions Of A Lover Mulk Raj Anand
Confidential Clerk T.S. Eliot
Coolie Mulk Raj Anand
Count Of Monte Cristo Alexander Dumas
Dash Kumar Charitam Dandi
Debacle Emile Zola
Degeneration Of India T.N. Seshan
Deserted Village Goldsmith
Devdas Sharat Chandra
Discovery Of India Jawaharlal Nehru
Distant Drums Manohar Malgaonkar
Divine Comedy Dante
Don Ouixote Cervantes
Dr. Jekyll And Mr. Hyde R.L. Stevenson
Emma Jane Austen
Ends And Means Aldous Huxley
Essays Of Elia Charles Lamb
Essays On Gita Sri Aurbindo Ghosh
Every Man A King Swett Marden
Father And Sons Ivan Turganev
Faust Goethe
Flames From The Ashes P.D. Tandon
For Whom The Bell Tolls Ernest Hemingway
Gathering Storm Winston Churchill
Geet Govind Jaya Dev
Ghasiram Kotwal Vijay Tendulkar
Gita Rahasya Bal Gangadhar Tilak
Gitanjali R.N. Tagore
Glimpses Of World History J.L. Nehru
Godan Premchand
Grapes Of Wrath John Steinbeck
Great Tragedy Z.A. Bhutto
Hamlet William Shakespeare
Harsha Charit Bana Bhatt
Heat And Dust Ruth Prawar Jhabwala
Himalayan Blunders Brig. J.P. Dalvi
House Divided Pearl S. Buck
Idle Hours R.K. Laxman
Idols Sunil Gavaskar
If I Am Assassinated Z.A. Bhutto
Illiad Homer
India Divided Rajendra Prasad
India Wins Freedom Maulana Azad
Indian War Of Independence V.D. Savarkar
Inside The C.B.I. Joginder Singh
Isabela Keats
Jean Christopher Romian Rolland
Julius Caesar William Shakespeare
Jurassic Park Michael Chrichton
Kadambari Bana Bhatt
Kagaz Te Kanwas Amrita Pritam
Kamasutra S.H. Vatsayayan
Kamayani Jay Shankar Prasad
Kaya Kulp Premchand
King Lear W. Shakespeare
Lady Chhatterley’S Lover D.H. Lawrence
Lajja Tasleem Nasreen
Leaves Of Grass Walt Whitman
Less Miserable Victor Hugo
Life Divine Sri Aurbindo
Living History Hillary Rodham Clinton
Living With Honour Shiv Khera
Lolita Vladimir Nobokov
Long Walk To Freedom Nelson Mandela
Macbeth Shakespeare
Madhushala Harivansh Rai ‘Bachchan’
Mahabharata Maharshi Ved Vyas
Major Barbara G.B. Shaw
Malti Madhav Bhavbhuti
Malvikagnimitra Kalidas
Man And Superman G.B. Shaw
Meghdoot Kalidas
Men Who Killed Gandhi Manohar Magaonkar
Merchant Of Venice Shakespeare
Middle March George Eliot
Midnight Children Salman Rushdie
Mother Maxim Gorky
Mudra Rakshasa Vishakha Datt
Murder In The Cathedral T.S. Eliot
My Experiments With Truth Gandhi
Nana Emile Zola
Natya Shastra Bharat Muni
Netaji Dead Or Alive Samar Guha
Nine Days’ Wonder John Mansfield
Ninteen Eighty Four George Orwell
Odyssey Homer
Of Human Bondage Somerset Maugham
Old Man And The Sea Ernest Hemingway
Our India Minoo Masani
Out Of Dust F.D. Karaka
O’ Jeruselam L. Collins And D. Lapierre
Panchatantra Vishnu Sharma
Pather Panchali Bibhutibhushan Bandyopadhyaya
Peace Has No Alternative Mikhail Gorbachev
Peter Pan J.M. Barrie
Pickwick Papers Charles Dickens
Pilgrim’S Progress John Bunyan
Prathma Pratishruti Ashapoorna Devi
Price And Prejudice Jane Austin
Prince Machiaveli
Principia Isaac Newton
Raghuvansha Kalidasa
Rajtaringini Kalhan
Ram Charit Manas Tulsidas
Ramayana Valmiki
Rangbhoomi Premchand
Ratnavali Harshavardhan
Robaiyat Omar Khayyam
Robinson Crusoe Daniel Defoe
Rugby Chapel Mathew Arnold
Saket Maithili Sharan Gupta
Sakharam Binder Vijay Tendulkar
Satanic Verses Salman Rushdie
Satyarth Prakash Swami Dayanand
Shahnama Firdausi
Shakuntalam Kalidas
Social Contract Rousseau
Sursagar Surdas
Testament Of Beauty Robert Bridges
The Affluent Society J.K. Galbraith
The Blind Assassin Margaret Atwood
The Elephant Paradigm Gurcharan Das
The Emperor’S New Suit Hans Chrishtian Anderson
The God Of Small Things Arundhati Roy
The Inheritance Of Loss Anita Desai
The Legacy Of Nehru K. Natwar Singh
The Otherness Of Self Feroz Varun Gandhi
Three Musketeers Alexander Dumas
Tom Jones Henry Fielding
Trail Of Jesus John Masefield
Treasure Island R.L. Stevenson
Uncle Tom’S Cabin Mrs. Haraiet Stowe
Unhappy India Lajpat Rai
Universe Around Us James Jeans
Unto The Last John Ruskin
Untold Story B.M. Kaul
Urvashi Ram Dhari Singh Dinkar
Utopia Tomas Moor
Uttara Ram Charita Bhav Bhuti
Vanity Fair Thackeray
Vinay Patrika Tulsidas
Voskresenia Leo Tolstoy
Waiting For God Thomas Becket
War And Peace Tolstoy
We Indians Khushwant Singh
Wealth Of Nations Adam Smith
Wings Of Fire Dr. A.P.J. Abdul Kalam
Yama Mahadevi Verma
Yashodhara Maithili Sharan Gupta
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
The National Emblem of India

Open

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയചിഹ്നമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശില്പമാണ്‌ അശോകസ്തംഭം, ബുദ്ധമതപ്രചാരണാർഥം അശോകചക്രവർത്തി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ശിലാസ്തംഭംമാണിത്. മുന്ന് സിംഹങ്ങൾ മൂന്ന് ദിക്കിലേക്കും തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ശില്പം അശോകൻ നിർമ്മിച്ച ഉത്തർ പ്രദേശിലെ സാരാനാഥിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്തൂപത്തിന്റെ മുകളിലാണ്‌ നിലനിന്നിരുന്നത്. അശോകസ്തൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്തൂപം ...

Open

Rajya Sabha nomination kerala

Open

രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളികള്‍.


Code:പണിയില്‍ രാമന്‍ ശങ്കരനാണ്. എന്നാല്‍ അബു രംഗത്തു ഗോപിയാണ് .


പണിയില്‍ -സര്‍ദാര്‍ K.M.പണിക്കര്‍(1959).
രാമന്‍ -Dr.G. രാമചന്ദ്രന്‍(1964).
ശങ്കരനാണ് -G.ശങ്കരകുറുപ്പ്(1968).
അബു -അബു എബ്രഹാം(1972).
രംഗത്ത് -കസ്തൂരിരംഗന്‍(2003).
ഗോപി -സുരേഷ്ഗോപി(2016).


രാജ്യസഭയില്‍ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാ...

Open

കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ ( Computer Memory Units )

Open

ബിറ്റ് = ബൈനറി അക്കം.
4 ബിറ്റ് = 1 നിബിൾ.
8 ബിറ്റുകൾ = 1 ബൈറ്റ്.
1024 ബൈറ്റ്സ് = 1 കെബി (കിലോ ബൈറ്റ്).
1024 KB = 1 MB (മെഗാ ബൈറ്റ്).
1024 MB = 1 GB (ജിഗാ ബൈറ്റ്).
1024 GB = 1 TB (ടെറ ബൈറ്റ്).
1024 TB = 1 PB (പീറ്റ ബൈറ്റ്).
1024 PB = 1 EB (എക്സാ  ബൈറ്റ്).
1024 EB = 1 ZB (സെറ്റ ബൈറ്റ്).
1024 ZB = 1 YB (യോട്ട ബൈറ്റ്).
1024 YB = 1 (ബ്രോൺടോ ബെയ്റ്റ്).
1024 ബ്രോൻട്ടോബൈറ്റ് = 1 (ജിയോപ് ബെയ്റ്റ്).


Bit = Binary Digit.
4bit = 1 nibble.
8 Bits = 1 B...

Open