List of Rivers in Kerala List of Rivers in Kerala


List of Rivers in KeralaList of Rivers in KeralaClick here to view more Kerala PSC Study notes.

കേരളത്തിലെ നദികൾ

പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ ജലസരണികളെ നദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നദികളെ പുഴകൾ, ആറുകൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും താരതമ്യേന ചെറിയ ജലസരണികളെയാണു പുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറുകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നത്‌.


പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികള്‍

 1. മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
 2. ഉപ്പളപുഴ
 3. ഷീരിയപുഴ
 4. മെഗ്രാല്‍പുഴ
 5. ചന്ദ്രഗിരിപുഴ
 6. ചിറ്റാരിപുഴ
 7. നീലേശ്വരംപുഴ
 8. കരിയാങ്കോട് പുഴ
 9. കവ്വായി പുഴ
 10. പെരുവമ്പ പുഴ
 11. രാമപുരം പുഴ
 12. കുപ്പം പുഴ
 13. വളപട്ടണം പുഴ
 14. അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ
 15. തലശ്ശേരി പുഴ
 16. മയ്യഴി പുഴ
 17. കുറ്റിയാടി പുഴ
 18. കോരപ്പുഴ
 19. കല്ലായി പുഴ
 20. ചാലിയാര്‍ പുഴ
 21. കടലുണ്ടി പുഴ
 22. തിരൂര്‍ പുഴ
 23. ഭാരതപ്പുഴ
 24. കീച്ചേരി പുഴ
 25. പുഴക്കല്‍ പുഴ
 26. കരുവന്നൂര്‍ പുഴ
 27. ചാലക്കുടി പുഴ
 28. പെരിയാര്‍
 29. മൂവാറ്റു പുഴയാറ്
 30. മീനച്ചിലാറ്
 31. മണിമലയാറ്
 32. പമ്പയാറ്
 33. അച്ചന്‍ കോവിലാറ്
 34. പള്ളിക്കലാറ്
 35. കല്ലടയാറ്
 36. ഇത്തിക്കരയാറ്
 37. അയിരൂര്‍
 38. വാമനപുരം ആറ്
 39. മാമം ആറ്
 40. കരമനയാറ്
 41. നെയ്യാറ്


കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികള്‍

 1. കബിനീ നദി
 2. ഭവാനിപ്പുഴ
 3. പാമ്പാര്

Questions related to Rivers in Kerala

 • 100 കിലോമീറ്ററിലേറെ നീളമുള്ള നദികൾ : 11
 • ഇടുക്കി ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് : പെരിയാറിൽ
 • ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി : മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
 • കണ്ണൂരിലെ ധർമ്മടം ദ്വീപിനെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി : അഞ്ചരക്കണ്ടി
 • കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ : 3
 • കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി : നെയ്യാർ
 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി : മഞ്ചേശ്വരം പുഴ (16 Km )
 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും നീളം കൂടിയതുമായ നദി : പെരിയാർ
 • കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദി : ഭാരതപ്പുഴ
 • കേരളത്തിൽ ആകെ നദികൾ : 44
 • കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല : കാസർകോട്
 • നിലമ്പൂരിലെ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി : ചാലിയാർ
 • പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ : 41
 • പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം : കുട്ടനാട്
 • പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെ ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നു.
 • പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവം : ശിവഗിരി ക്കുന്നിൽ
 • പെരിയാറിന്റെ പോഷകനദികൾ -മുതിരപ്പുഴ, മുല്ലയാർ, പെരുന്തുറ, ചെറുതോണിയാർ , കട്ടപ്പനയാർ, പെരിഞ്ചാൻ കുട്ടിയാർ
 • പെരിയാറിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ : പള്ളിവാസൽ , ചെങ്കുളം, പന്നിയാർ , നേരിയ മംഗലം
 • പെരിയാർ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ദൂരം : 244 Km
 • പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം : പമ്പാനദിയിൽ
 • പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് : പെരിയാർ
 • പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി : പമ്പ
 • ബേപ്പൂർ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി : ചാലിയാർ
 • ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവം : തമിഴ് നാട്ടിലെ ആനമല
 • ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം : 209 Km
 • സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി : കുന്തിപ്പുഴ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Computer Shortcut Keys

Open

Shortcut keys help provide a quicker method of navigating and executing commands on the computer. Shortcut keys are performed using the Alt key, Ctrl key, Command (on Apple), or Shift key in conjunction with another key. Below is a list of the most commonly used shortcut keys.

firstResponsiveAdvt Shortcut Keys Description .
Alt+F File menu options in the current program. .
Alt+E Open Edit options in the current program. .
Alt+Tab Switch between open programs. .
F1 View help information. .
F2 Rename a selected file. .
F5 Refresh the current program window. .
Ctrl+D Bookmarks the current page in most Internet browsers. .
Ctrl+N Create a new or blank document in some software, or open a new tab in most Internet browsers. .
Ctrl+O Open a file in the current software....

Open

Bharath Ratna List

Open

Bharath Ratna is the highest civilian honor given for exceptional service towards advancement of Art, Literature, and Science and in recognition of Public Service of the highest order. The original specifications for the award called for a circular gold medal, 35 mm in diameter, with the sun and the Hindi legend 'Bharat Ratna' above and a floral wreath below. The reverse was to carry the state emblem and motto. It was to be worn around the neck from a white ribbon. This design was altered after a year. The provision of Bharat Ratna was introduced in 1954. The first ever Indian to receive this award was a famous scientist, Chandrasekhara Venkata Raman.

YEAR RECIPIENT .
1954 C.Rajagopalachari .
1954 Sarvepalli Radhakrishnan .
1954 C.V.Raman .
1955 Bhagwan Das .
1955 M.Visvesvaraya .
1955 Jawaharlal Nehru .
...

Open

Common Economic Terms and Definitions

Open

Active Market .

This is a term used by the stock exchange which specifies the particular stock or share which deals in frequent and regular transactions. It helps the buyers to obtain reasonably large amounts at any time.


Administered Price .

The administrative body e.g., the government a marketing board or a trading group determines this price. The competitive market force is not entitled to determine this price. The government fixes a price in accordance with a demand-supply portion in the market. .


Ad-valorem Tax .

Ad-valorem tax is a kind of indirect tax in which goods are taxed by their values. In the case of ad-volorem tax, the tax amount is calculated as the proportion of the price of the goods. Value-added Tax (VAT) is an ad-volorem Tax.


Advanced Countries .

Advanced countries ar...

Open