കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾകേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
  • ആറങ്ങോട്ടു സ്വരൂപം വള്ളുവനാട്‌
  • ഇളയിടത്ത്‌ സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കര
  • എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം ഇടപ്പള്ളി
  • തരൂർ സ്വരൂപം പാൽക്കാട്‌
  • തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം തിരുവിതാംകൂർ
  • നെടിയിരുപ്പ്‌ സ്വരൂപം കോഴിക്കോട്‌
  • പടിഞ്ഞ്നാറ്റേടത്തെ സ്വരൂപം കൊടുങ്ങല്ലൂർ

Reference

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Avogadros law

Open

അവഗാഡ്രോ നിയമം വാതക നിയമങ്ങൾ 18ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാണ് വികസിപ്പിച്ചത്. ഒരു സാമ്പിളായ വാതത്തിന്റെ മർദ്ദം, വ്യാപ്തം, താപനില എന്നിവ തമ്മിൽ പരസ്പപരമുള്ള ബന്ധം കാണിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് മറ്റ് എല്ലാ വാതകങ്ങളുടെ സ്വഭാവവുമായി സദൃശപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. വാതകങ്ങൾ വൈവിധ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. കാരണം വാതകങ്ങളെല്ലാം പരസ്പ്പരം അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ത...

Open

Important Revolts in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന കലാപങ്ങൾ Revolt Year .
Attingal Revolt 1721 .
Channar Revolt 1859 .
Guruvayoor Satyagraha 1931 .
Kallumala Agitataion 1915 .
Kayyur Revolt 1941 .
Kurichiya Revolt 1812 .
Nivarthana Agitation 1932 .
Punnapra Vayalar Revolt 1946 .
Salt Satyagraha 1930 .
Vaikkom Satyagraha 1924 .
അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ 1888 .
അവസാനത്തെ മാമാങ്കം 1755 .
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം 1721 .
ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ 1896 .
ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ 1896 .
കയ്യൂർ സമരം 1941 .
കുണ്ടറ വിളംബരം 1809 .
കുറിച്യർ ലഹള 1812 .
കുളച്...

Open

മേഖലകളും അവാർഡുകളും

Open

മേഖല അവാർഡുകൾ .
ശാസ്ത്രം കലിംഗ പുരസ്കാരം .
സംഗീതം ഗ്രാമി പുരസ്കാരം .
മതം ടെമ്പിൾടണ്‍ പുരസ്കാരം .
സംഗീതം താൻസെൻ പുരസ്കാരം .
വൈദ്യ ശാസ്ത്രം ധന്വന്തരി പുരസ്കാരം .
പത്രപ്രവർത്തനം പുലിസ്റ്റർ പുരസ്കാരം .
പത്രപ്രവർത്തനം ഫിറോസ്‌ ഗാന്ധി പുരസ്കാരം .
കാർഷിക മേഖല ബൊർലൊഗ് പുരസ്കാരം .
ശാസ്ത്രം ഭാട്നാഗർ പുരസ്കാരം .
കായികരംഗം ലോറൻസ് പുരസ്കാരം...

Open