കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾകേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
  • ആറങ്ങോട്ടു സ്വരൂപം വള്ളുവനാട്‌
  • ഇളയിടത്ത്‌ സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കര
  • എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം ഇടപ്പള്ളി
  • തരൂർ സ്വരൂപം പാൽക്കാട്‌
  • തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം തിരുവിതാംകൂർ
  • നെടിയിരുപ്പ്‌ സ്വരൂപം കോഴിക്കോട്‌
  • പടിഞ്ഞ്നാറ്റേടത്തെ സ്വരൂപം കൊടുങ്ങല്ലൂർ

Reference

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
മലയാളം ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ

Open

മലയാളം ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ .

അധുനാതനം-ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് .
അനിയന്ത്രിതം-നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
അഭിമുഖം-മുഖത്തിനു നേരെ.
അവിഭാജ്യം - വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത് .
ആത്മീയം - ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചത് .
ആനുകാലികം - കാലം അനുസരിച്ചുള്ളത് .
ആബാലവൃദ്ധം - ബാലൻ മുതൽ വൃദ്ധൻ വരെ .
ആമൂലാഗ്രം - വേരുമുതൽ തലപ്പുവരെ .
ആവാദചൂഡം - പാദം മുതൽ ശിരസ്സുവരെ .
ആർഷം - ഋഷ...

Open

Common Errors In The Use Of Prepositions

Open

Wrong Usage Right Usage .
Die of hunger Die from hunger .
Good/Weak in Mathematics Good/Weak at Mathematics .
Jump in the pond Jump into the pond .
Lying upon the desk Lying on the desk .
Pakistan is in the Pakistan is to the west of India .
Part from money Part with money .
Part with a man Part from a man .
Prefer than Prefer to .
Send on my address Send to my address .
She is married with him She is married to him .
Since the last two weeks For the last two weeks .
Sit under the shade Sit in the shade of tree .
Time in your watch Time by your watch .
To go in train To go by train .
To meet in the way To meet on the way .
Word by word Word for word .
Write with ink Write in ink .
.

...

Open

Abbreviations related to Information Technology

Open

AAC : Advanced Audio Coding.
AM/FM : Amplitude/ Frequency Modulation.
AMR : Adaptive Multi:Rate Codec.
ARPANET : Advanced Research Project Agency Network.
AVI : Audio Video Interleave.
BMP : Bitmap.
CD : Compact Disk.
CDMA : Code Division Multiple Access.
CRT : Cathode Ray Tube.
DAT : Digital Audio Tape.
DOC : Document (Microsoft Corporation).
DOS : Disk Operating System.
DVD : Digital Versatile Disk.
DVX : DivX Video.
EDGE : Enhanced Data Rate for.
GIF : Graphic Interchangeable Format.
GPRS : General Packet Radio Service.
GSM : Global System for Mobile Communication Evolution.
GSM : Global System for Mobile Communication.
GUI : Graphical User Interface.
HP : Hewlett Packard.
HSDPA : High Speed Downlink Packet Access.
HTML : Hyper Text Markup Language.
HTTP :...

Open