കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾകേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരൂപങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
  • ആറങ്ങോട്ടു സ്വരൂപം വള്ളുവനാട്‌
  • ഇളയിടത്ത്‌ സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കര
  • എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം ഇടപ്പള്ളി
  • തരൂർ സ്വരൂപം പാൽക്കാട്‌
  • തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം തിരുവിതാംകൂർ
  • നെടിയിരുപ്പ്‌ സ്വരൂപം കോഴിക്കോട്‌
  • പടിഞ്ഞ്നാറ്റേടത്തെ സ്വരൂപം കൊടുങ്ങല്ലൂർ

Reference

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Questions About Human Brain

Open

അക്ഷരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത രോഗാവസ്ഥ ഡെസ്‌ലേഷ്യ .
ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം മെഡലാ ഒബ്ലോംഗേറ്റ .
ചുമ, തുമ്മൽ, ഛർദി തുടങ്ങിയവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം മെഡലാ ഒബ്ലോംഗേറ്റ .
ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ ഭാഗം സെറിബ്രം .
തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി .
തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കു...

Open

ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപജ്ഞാതാക്കളും

Open

അസ്ഥിരതാ സിദ്ധാന്തം ലൂയിസ് ഡിബ്രോളി .
ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ .
കണികാ സിദ്ധാന്തം ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ .
ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം മാക്സ് പ്ലാങ്ക് .
ഗുരുത്വകർഷണനിയമം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ .
ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനനിയമം ജോഹാന്നസ് കെപ്ലർ .
തരംഗ സിദ്ധാന്തം ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് .
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ഹെൻറിച് ഹെർട്സ് .
ബോയിൽ നിയമം റോബർട്ട് ബോയിൽ . LINE_F...

Open

Branches of Scientific Studies

Open

ശാസ്ത്ര പഠന ശാഖകൾ RectAdvt അസ്ഥിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - ഓസ്റ്റിയോളജി.
കണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - ഓഫ്താൽമോളജി.
കയ്യക്ഷരങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പഠനം : കാലിഗ്രഫി.
ഗുഹകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - സ്പീലിയോളജി.
ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനം   - സെലനോളജി.
ചിരിയെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനം   - ഗിലാടോളജി.
ചെവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം - ഓട്ടോളജി.
ജലത്തെകുറിച്ചുള്ള പഠനം...

Open