Science Quiz 7 PSC Science Quiz 7

Science Quiz 7.
100

1. കോൾ ഗ്യാസ് ഏതിന്റെയെല്ലാം മിശ്രിതമാണ്?2. ഹൈപ്പോകലേമിയ" എന്ന രോഗം ഏത് മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?3. എലിവിഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാസപരമായി ഏതാണ്?4. സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ സോപ്പിനെ ഗ്ലിസറിനിൽ നി ന്നും വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?5. ആർ.എൻ.എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസുകളിൽ ഉൾപ്പെ ടാത്തത് ഏതാണ്?6. ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ മധ്യകർണത്തിലെ അസ്ഥികളിൽപ്പെടാത്തത്?7. പേരക ന്യൂറോണുകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ഡോപാമൈൻ എന്ന നാഡിയെ പ്രേക്ഷകത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാഡീരോഗം ഏതാണ്?8. ലോക വന്യജീവി ദിനം?9. ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചതാര്?  • 0 0 Remaining Time :
  • 9 Total Questions