GK Solar Systems Quiz 2 PSC GK Solar Systems Quiz 2

GK Solar Systems Quiz 2
100

1. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം2. സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഗ്രഹം3. ഏറ്റവും തണുത്ത ഗ്രഹം4. ഭ്രമണ വേഗത കൂടിയ ഗ്രഹം5. ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം6. കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഏക ഗ്രഹം7. പരിക്രമണ വേഗത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം8. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർഷമുള്ള ഗ്രഹം9. വർഷത്തേക്കാളും ദിവസത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടിയ ഗ്രഹം10. സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലത്തുള്ള ഗ്രഹം  • 0 0 Remaining Time :
  • 10 Total Questions