GK Solar Systems Quiz 1 PSC GK Solar Systems Quiz 1

GK Solar Systems Quiz 1
100

1. ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം2. ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം3. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുരുത്വാകർഷണബലം4.   ഭ്രമണ വേഗത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം5. സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽുള്ള ഗ്രഹം6. പരിക്രമണ വേഗത കൂടിയ ഗ്രഹം7. സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം8. ഏറ്റവും കുറവ് ഗുരുത്വാകർഷണബലളുള്ള ഗ്രഹം9. ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹം10. ഭാരം കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം  • 0 0 Remaining Time :
  • 10 Total Questions