Science Quiz 17 PSC Science Quiz 17

Science Quiz 17
100

1. പദാർത്ഥത്തിന് യൂണിറ്റ്2. ദേശീയ ബധിരദിനം3. മനുഷ്യൻറെ ശ്രവണ പരിധി എത്ര (htz)4. ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്ന ഉപകരണം5. വീര്യം കൂടിയ ആസിഡ് സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്6. ഏറ്റവുമധികം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്7. അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ നൈട്രജന്റെ അളവ്8. അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഓക്സിന്റെ അളവ്?9. അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ആർഗണി ന്റെ അളവ്?10. ബാരോ മീറ്റിറിലെ മർധത്തിന്റെ അളവ് പെട്ടന്ന് കുറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?  • 0 0 Remaining Time :
  • 10 Total Questions