Science Quiz 16 PSC Science Quiz 16

Science Quiz 16.
100

1. ചലനം മൂലം ഒരു വസ്തുവിന് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജ്ജം?2. ശബ്ദത്തിൻറെ ഉച്ച അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏത്3. ഭമിയിൽ ജീവൻ അടിസ്ഥാനമായ മൂലകം4. ബൾബിനുള്ളിലെ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം5. ജലത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ലയിക്കുന്ന വാതകം6. പരപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായ മൂലകം7. ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത്8. ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ പ്രവേഗം ഇരട്ടി ആകുമ്പോൾ അതിൻറെ ഗതികോർജ്ജം9. ഊർജ്ജത്തിന് യൂണിറ്റ്10. ലെൻസിലെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്  • 0 0 Remaining Time :
  • 10 Total Questions