കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾകേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
ആറങ്ങോട്ടു സ്വരുപം വള്ളുവനാട്
ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കര
ഏളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം ഇടപ്പള്ളി
തരൂർ സ്വരൂപം പാലക്കാട്
താന്തർ സ്വരൂപം വെട്ടത്തു നാട്
തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം തിരുവിതാംകൂർ
ദേശിങ്ങനാട്ടു സ്വരൂപം കൊല്ലം
പടിഞ്ഞാറ്റേടത്ത് സ്വരൂപം കൊടുങ്ങല്ലൂർ
പിണ്ടി വട്ടത്തു സ്വരൂപം പറവൂർ
പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം കൊച്ചി
വെട്ടത്തുനാട് / താനൂർ സ്വരൂപം പൊന്നാനി തിരൂർ താനൂർ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Man Booker Prize winners

Open

The Booker Prize, formerly known as the Booker Prize for Fiction (1969–2001) and the Man Booker Prize (2002–2019), is a literary prize awarded each year for the best novel written in English and published in the United Kingdom or Ireland. A sister prize, the International Booker Prize, is awarded for a book translated into English and published in the United Kingdom or Ireland. In 1971, V.S. Naipaul’s novel In a Free State was the first book by an Indian novelist to win the Booker.

firstResponsiveAdvt .

മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് ഫോർ ഫിക്ഷൻ (The Man Booker Prize for Fiction) അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കർ പ്രൈസ്, ലോകത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാഹിത്യ കൃതിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധവും അഭിമാനകരമായ...

Open

Unification of Princely States

Open

നാട്ടുരാജ്യ സംയോജനം 18-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയിലെ അധീശശക്തിയാകുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുൻപേ, ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നതും തുടർന്ന് 1940-കൾവരെ ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയ്ക്കുവിധേയമായി രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നതുമായ രാജ്യങ്ങളെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് . ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത്‌ 565 ഓളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ...

Open

Important Revolts in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ പ്രധാന കലാപങ്ങൾ Revolt Year .
Attingal Revolt 1721 .
Channar Revolt 1859 .
Guruvayoor Satyagraha 1931 .
Kallumala Agitataion 1915 .
Kayyur Revolt 1941 .
Kurichiya Revolt 1812 .
Nivarthana Agitation 1932 .
Punnapra Vayalar Revolt 1946 .
Salt Satyagraha 1930 .
Vaikkom Satyagraha 1924 .
അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ 1888 .
അവസാനത്തെ മാമാങ്കം 1755 .
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം 1721 .
ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ 1896 .
ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ 1896 .
കയ്യൂർ സമരം 1941 .
കുണ്ടറ വിളംബരം 1809 .
കുറിച്യർ ലഹള 1812 .
കുളച്...

Open