കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾകേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
ആറങ്ങോട്ടു സ്വരുപം വള്ളുവനാട്
ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കര
ഏളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം ഇടപ്പള്ളി
തരൂർ സ്വരൂപം പാലക്കാട്
താന്തർ സ്വരൂപം വെട്ടത്തു നാട്
തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം തിരുവിതാംകൂർ
ദേശിങ്ങനാട്ടു സ്വരൂപം കൊല്ലം
പടിഞ്ഞാറ്റേടത്ത് സ്വരൂപം കൊടുങ്ങല്ലൂർ
പിണ്ടി വട്ടത്തു സ്വരൂപം പറവൂർ
പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം കൊച്ചി
വെട്ടത്തുനാട് / താനൂർ സ്വരൂപം പൊന്നാനി തിരൂർ താനൂർ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Animal Sounds List

Open

This ist of words used to represent the noises of animals. Animal Sound .
Ape Gibbers .
Ass Brays .
Bear Growl .
Bee Buzzes .
Beetle Drones .
Bird Hums,Sings .
Boar Screams .
Cat Meow .
Cow Moo .
Deer Bells .
Dog Barks .
Dolphin Clicks .
Donkey Brays .
Dove Coos .
Duck Quacks .
Eagle Screams .
Elephant Trumpets .
Falcon Chants .
Frog Croak .
Goat Bleat .
Horse Neigh .
Lion Roar .
Mouse Squeak .
Pig Oink .
Snake Hiss .
.

...

Open

Profit and Loss Formulas

Open

Profit and loss is the one of major question section in Competitive exams. These formulas will be helpful for your upcoming Exams like PSC, SSC, IBPS and Other Competitive Exams. .


Cost Price(CP) : The Price at which a particular item purchased, is called its Cost Price.
Selling Price (SP): The price at which a particular item is sold, called its Selling Price.
Profit: If Selling Price of an item is more than Cost Price , then vendor is said to have a Profit.
Loss: if Selling Price of an item is less than Cost Price, the vendor said to have a Loss.


Formulas Profit = SP – CP.
Profit % = Profit/(CP)×100.
SP = ((100+Profit% )/100)×CP.
CP = (100/(100+Profit%))×SP.


Loss = CP – SP.
Loss% = Loss/(CP)×100.
SP = ((100-loss%)/100)×CP.
CP = (100/(100-loss%))×SP.


...

Open

Important amendments to Indian Constitution

Open

Important amendments to Indian Constitution (ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ പ്രധാന ഭേദഗതികൾ).

Amendment Year Details .
7 1956 Reorganisation of States on linguistic basis and introduction of Union Territories. .
9 1960 Adjustments to Indian territory as per agreement with Pakistan. .
10 1961 Dadra, Nagar, and Haveli included in the Indian Union as a Union Territory. .
12 1961 Goa, Daman, and Diu included in the Indian Union as a Union Territory. .
13 1963 The state of Nagaland formed with special protection under Article 371A. .
14 1962 Pondicherry incorporated into the Indian Union. .
36 1975 Sikim included as an Indian state. .
42 1976 Fundamental Duties prescribed, India became the Socialist Secular Republic. .
44 1978 Right to Property removed from the list of fundamental rights. .
52 1985 Defection to another part...

Open