കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾകേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
ആറങ്ങോട്ടു സ്വരുപം വള്ളുവനാട്
ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കര
ഏളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം ഇടപ്പള്ളി
തരൂർ സ്വരൂപം പാലക്കാട്
താന്തർ സ്വരൂപം വെട്ടത്തു നാട്
തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം തിരുവിതാംകൂർ
ദേശിങ്ങനാട്ടു സ്വരൂപം കൊല്ലം
പടിഞ്ഞാറ്റേടത്ത് സ്വരൂപം കൊടുങ്ങല്ലൂർ
പിണ്ടി വട്ടത്തു സ്വരൂപം പറവൂർ
പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം കൊച്ചി
വെട്ടത്തുനാട് / താനൂർ സ്വരൂപം പൊന്നാനി തിരൂർ താനൂർ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Important Years in World History

Open

776 BC: First Olympiad in Greece.
4 BC: Birth of Jesus Christ.
570: Birth of Prophet Mohammed.
622: Beginning of Hijra Era.
1215: Signing of Magna Carta.
1492: Columbus discovered America.
1688: Glorious Revolution in England.
1776: American War of Independence.
1789: French Revolution.
1815: Battle of Waterloo.
1848: Publication of Communist Manifesto.
1918: First World War ended.
1948: Myanmar and Sri Lanka achieved independence.
1957: First artificial satellite was launched by Russia.
1963: Nuclear Test Ban Treaty.
...

Open

Nobel Prize Award 2017

Open

The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young for their discoveries of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm. The announcement marked the start of this year’s Nobel season. It is the 108th time the prize has been awarded.


The medicine prize will be followed by the physics prize announcement on Tuesday. The honour could also go to the discovery of exoplanets by Swiss astrophysicians Michel Mayor and Didier Queloz .


The 2017 Nobel prize in physics has been awarded to three US scientists for the detection of gravitational waves. The coveted award has been conferred jointly upon Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne for their “decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves.” Predicted by Albert Einstein a century ago as part of his theory of general relativity but o...

Open

Combinations and Permutations

Open

Permutation and combination related questions are common in PSC and Bank exams.

Before going to Combinations and Permutations, first lean about factorial. .

If \'n\' is a positive integer then, factorial of n is denoted as n! . .


5! = ( 1 x 2 x 3 x 4 x 5 ) = 120.

4! = (1 x 2 x 3 x 4 ) = 24.


Permutations are for lists of items, whose order matters and combinations are for group of items where order doesn’t matter. in other words, .

When the order of items doesn\'t matter, it is called as Combination.
When the order of items does matter it is called as Permutation.


The number of permutations of n objects taken r at a time is determined by using this formula:.

P(n,r)=n!/(n−r)! .

Permutation : Listing your 3 favourite football team in order, from list of...

Open