കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾ


കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾകേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
ആറങ്ങോട്ടു സ്വരുപം വള്ളുവനാട്
ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കര
ഏളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം ഇടപ്പള്ളി
തരൂർ സ്വരൂപം പാലക്കാട്
താന്തർ സ്വരൂപം വെട്ടത്തു നാട്
തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം തിരുവിതാംകൂർ
ദേശിങ്ങനാട്ടു സ്വരൂപം കൊല്ലം
പടിഞ്ഞാറ്റേടത്ത് സ്വരൂപം കൊടുങ്ങല്ലൂർ
പിണ്ടി വട്ടത്തു സ്വരൂപം പറവൂർ
പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം കൊച്ചി
വെട്ടത്തുനാട് / താനൂർ സ്വരൂപം പൊന്നാനി തിരൂർ താനൂർ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Questions Related to Fruits

Open

അൽഫോൺസോ മാമ്പഴത്തിന്റെ ഉത്പാദത്തിന് പേരുകേട്ട പ്രദേശമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെരത്നഗിരി, ദേവഗർ . .
ആപ്പിളുകളുടെ പ്രദേശം എന്ന്‌ തദ്ദേശഭാഷയില്‍ അര്‍ഥം വരുന്ന നഗരമാണ്‌ കസാഖിസ്ഥാനിലെ അൽമാട്ടി. .
ഇന്ത്യയുടെ ആപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്‌. .
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയഫലം മാമ്പഴം. .
ഇന്ത്യൻ ഈന്തപ്പഴം എന്ന് അറബികൾ വിളിച്ചത് പുളി. .
ഏറ്റവും കൂ...

Open

Important laws of physics ( ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന നിയമങ്ങൾ )

Open

Archimedes\' Principle ( ആർക്കിമെഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ )    .

A body that is submerged in a fluid is buoyed up by a force equal in magnitude to the weight of the fluid that is displaced and directed upward along a line through the center of gravity of the displaced fluid.


Avogadro\'s Hypothesis ( അവഗാഡ്രോ സിദ്ധാന്തം ) .

Equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal numbers of molecules. It is, in fact, only true for ideal gases.


Bernoulli\'s Equation ( ബെർണോളി സമവാക്യം ) .

In an irrotational fluid, the sum of the static pressure, the weight of the fluid per unit mass times the height, and half the density times the velocity squared is constant throughout the fluid.

...

Open

Combinations and Permutations

Open

Permutation and combination related questions are common in PSC and Bank exams.

Before going to Combinations and Permutations, first lean about factorial. .

If \'n\' is a positive integer then, factorial of n is denoted as n! . .


5! = ( 1 x 2 x 3 x 4 x 5 ) = 120.

4! = (1 x 2 x 3 x 4 ) = 24.


Permutations are for lists of items, whose order matters and combinations are for group of items where order doesn’t matter. in other words, .

When the order of items doesn\'t matter, it is called as Combination.
When the order of items does matter it is called as Permutation.


The number of permutations of n objects taken r at a time is determined by using this formula:.

P(n,r)=n!/(n−r)! .

Permutation : Listing your 3 favourite football team in order, from list of...

Open