പ്രസിഡണ്ട് നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾ പ്രസിഡണ്ട് നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾ


പ്രസിഡണ്ട് നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾപ്രസിഡണ്ട് നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
  • അറ്റോർണി ജനറൽ
  • ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ
  • ഗവർണർ
  • പ്രധാനമന്ത്രി
  • യു പി എസ് സിചെയർമാൻ&അതിലെ അംഗങ്ങൾ
  • സി എ ജി
  • സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് & അതിലെ ജഡ്ജിമാർ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
RBI Reserve Bank of India

Open

The Reserve Bank of India (RBI) is India's central bank and regulatory body under the jurisdiction of the Ministry of Finance, Government of India. It is responsible for the issue and supply of the Indian rupee and the regulation of the Indian banking system. It also manages the country's main payment systems and works to promote its economic development. The Reserve Bank of India (RBI) is India’s central bank, also known as the banker’s bank. The RBI controls the monetary and other banking policies of the Indian government. The Reserve Bank of India (RBI) was established on April 1, 1935, in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934. The Reserve Bank is permanently situated in Mumbai since 1937.

firstResponsiveAdvt RBI is an institution of national importance and the pillar of the surging Indian economy. It is a member of the International Monetary Fund (IMF). The Reserve Bank is fully owned and operated by the Government of India. The Preamble of...

Open

Parts of Indian Constitution

Open

Part Subject Articles .
Part I The Union and its territory Article. 1 to 4 .
Part II Citizenship Article. 5 to 11 .
Part III Fundamental Rights Article. 12 to 35 .
Part IV Directive Principles Article. 36 to 51 .
Part IVA Fundamental Duties Article. 51A .
Part V The Union Article. 52 to 151 .
Part VI The States Article. 152 to 237 .
Part VII Repealed by Const. (7th Amendment) Act, 1956 .
Part VIII The Union Territories Article. 239 to 242 .
Part IX The Panchayats Article. 243 to 243O .
Part IXA The Muncipalities Article. 243P to 243ZG .
Part IXB The Co-operative Societies Article. 243ZH to 243ZT .
Part X The Scheduled and Tribal Areas Article. 244 to 244A .
...

Open

Important Maths Formulas ( പ്രധാനപ്പെട്ട ഗണിത സൂത്രവാക്യങ്ങൾ )

Open

Important Maths Formulas .

(a ± b) 2 = a 2 ± 2ab + b 2 .


(a + b + c) 2 = a 2 + b 2 + c 2 + 2(ab + bc + ca).


(a + b + c + d) 2 = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 + 2(ab + ac + ad + bc + bd + cd) .

a 2 ×a 1 = a 3 .

a 2 ÷a 1 = a 1 .

(a 2 ) 1 = a 2 .

a -2 / a 2 = 1.

(ab) 2 = a 2 xb 2 =ab 4 .

a 0 = 1.

a 1/2 = 2√a.

(√a) 2 = a.


Geometry formulas .

Perimeter ( ചുറ്റളവ് ) .


Perimeter of a square: P=4a.

    a: length of one side.


Perimeter of a rectangle: P=2(l+w).

    l: length.

  &n...

Open