മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ


മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾമലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ഒരു സിംഹ പ്രസവം
 • കരുണ
 • ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില് 
 • ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകി
 • ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
 • ദുരവസ്ഥ
 • നളിനി
 • പുഷ്പവാടി
 • പ്രരോധനം
 • ബാലരാമായണം
 • മണിമാല
 • ലീല
 • വനമാല
 • വീണപൂവ്

കോഡ് : ആശാന്റെ നളിനിയും ലീലയും ഒരു സിംഹ പ്രസവം കണ്ടു മടങ്ങുന്പോള് ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ  കുയില് ഇങ്ങനെ പ്രരോധനം നടത്തി , ബാലരാമായണത്തിലെ പുഷ്പവാടിയില് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകിയുമൊത്ത ദുരവസ്ഥയിലിരിക്കുന്പോള് വനമാല മണിമാല എന്നിവര് കരുണയോടെ വീണപൂവ് നല്കി.
Read more about Kumaran Asan

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
List of Books Written by the Chief Ministers of Kerala

Open

List Of Books Written By The Chief Ministers Of Kerala. .

മുഖ്യമന്ത്രി പുസ്തകങ്ങൾ .
ഇഎംഎസ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം(1920-1998),.
ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ,.
കാറൽ മാർക്സ്: പുതുയുഗത്തിന്റെ വഴികാട്ടി,.
കേരള സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ്:എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സർവ്വേ.
കേരളം ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ,.
കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി,.
നെഹ്റു: ഐഡിയോളജി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്,.
ബർലിൻ ഡയറി,.
വേദങ്ങ...

Open

Animals And Their Babies Name

Open

Animals And Their Babies Name in English.

Animal Babies .
Aardvark Calf .
Anteater Pup .
Antelope Calf .
Armadillo Baby, Pup .
Aye-Aye Infant, baby .
Baboon Infant .
Bat Pup .
Badger Kit, Cub .
Bear Cub .
Beaver Pup .
Bee Larva .
Bison Calf .
Boar Piglet, Farrow .
Bobcat Kitten, cub .
Bongo Calf .
Bonobo Baby .
Butterfly Pupa, Larva .
Camel Calf .
Caribou Fawn, calf .
Cassowary Chick .
Cat Kitten .
Chamois Calf .
Cheetah Cub .
Chimpanzee Infant .
Chinchilla Kit...

Open

ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾ

Open

ലോക വ്യാപാര സംഘടന (W T O).
ലോക തൊഴിലാളി സംഘടന (I L O) .
ലോക അഭയാർത്ഥി സംഘടന (U N H C R) .
ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന (W H O) .
ഭുമി ശാസ്ത്ര പഠന സംഘടന (W M O) .
അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താവിനിമയ യൂണിയൻ ( I T U) .


Code: Trade യൂണിയനിലെ തൊഴിലാളികൾ അഭയാർത്ഥികളാവുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഭൂമി ശാസ്ത്ര പരമായ വിവരങ്ങൾ വാർത്താവിനിമയങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കു കൊടുക്കും.

...

Open