മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ


മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾമലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • ഒരു സിംഹ പ്രസവം
 • കരുണ
 • ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില് 
 • ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകി
 • ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
 • ദുരവസ്ഥ
 • നളിനി
 • പുഷ്പവാടി
 • പ്രരോധനം
 • ബാലരാമായണം
 • മണിമാല
 • ലീല
 • വനമാല
 • വീണപൂവ്

കോഡ് : ആശാന്റെ നളിനിയും ലീലയും ഒരു സിംഹ പ്രസവം കണ്ടു മടങ്ങുന്പോള് ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ  കുയില് ഇങ്ങനെ പ്രരോധനം നടത്തി , ബാലരാമായണത്തിലെ പുഷ്പവാടിയില് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകിയുമൊത്ത ദുരവസ്ഥയിലിരിക്കുന്പോള് വനമാല മണിമാല എന്നിവര് കരുണയോടെ വീണപൂവ് നല്കി.
Read more about Kumaran Asan

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
First Villages in Kerala

Open

First Villages in Kerala - കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾ .

ആദ്യ 100 ശതമാനം ആധാര്‍ Registration ഗ്രാമം  -  മേലില.
ആദ്യ ഇക്കോകയര്‍ ഗ്രാമം  - ഹരിപ്പാട്.
ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സാക്ഷരത ഗ്രാമം  -  ചമ്രവട്ടം.
ആദ്യ കയര്‍ ഗ്രാമം  -  വയലാര്‍.
ആദ്യ കരകൗശല ഗ്രാമം  -  ഇരിങ്ങല്‍.
ആദ്യ ഗ്ലോബൽ ആർട്ട് വില്ലേജ് -  കാക്കണ്ണന്‍പാറ.
ആദ്യ ടൂറിസ്റ്റ് ഗ്രാമം  -  കുമ്പളങ്ങി.
ആദ്യ നിയമ...

Open

Indian Independence

Open

Reforms and Events During British Period Cabinet Mission – Wavell.
Communal Award – Wellington.
Doctrine of Lapse – Dalhousie.
Dyarchy – Chelmsford.
First Census – Ripon.
INA Trial – Wavell.
Jallianwala Bagh Tragedy – Chelmsford.
Permanent Settlement – Cornwallis.
Quit India – Linlithgow.
Sepoy Mutiny – Canning.
Subsidiary Alliance – Wellesley.
...

Open

English Grammar : Phrasal Word

Open

BOSS ABOUT .

Meaning : Use excessive authority to control people.

USE :  She BOSSES everyone ABOUT.


BOSS AROUND.

Meaning : Use excessive authority to control people.

USE :  He BOSSES everyone AROUND.


BOTCH UP.

Meaning : Ruin or spoil something.

USE :  I BOTCHED UP the whole project and it had to be cancelled.


BOTTLE UP.

Meaning : Store up.

USE :  He kept his feelings BOTTLED AWAY.


BOTTLE OUT.

Meaning : Lack courage to do something.

USE :  She was going to tell her boss exactly what she thought, but BOTTLED OUT in the end.


BOTTLE UP.

Meaning : Not express your...

Open