മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ


മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾമലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ഒരു സിംഹ പ്രസവം
 • കരുണ
 • ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില് 
 • ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകി
 • ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
 • ദുരവസ്ഥ
 • നളിനി
 • പുഷ്പവാടി
 • പ്രരോധനം
 • ബാലരാമായണം
 • മണിമാല
 • ലീല
 • വനമാല
 • വീണപൂവ്

കോഡ് : ആശാന്റെ നളിനിയും ലീലയും ഒരു സിംഹ പ്രസവം കണ്ടു മടങ്ങുന്പോള് ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ  കുയില് ഇങ്ങനെ പ്രരോധനം നടത്തി , ബാലരാമായണത്തിലെ പുഷ്പവാടിയില് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകിയുമൊത്ത ദുരവസ്ഥയിലിരിക്കുന്പോള് വനമാല മണിമാല എന്നിവര് കരുണയോടെ വീണപൂവ് നല്കി.
Read more about Kumaran Asan

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Gandhijis Kerala Visit.

Open

1920 August 18.

For the campaign of Khilafat Movement.


1925 March 8.

In connection with Vaikom Satyagraha.


1927 October 9.

In connection with South Indian exploration.


1934 January  10.

Fund collection  for Harijan Welfare.


1937 January 13.

In connection with Temple  Entry Proclamation.

...

Open

National Highways in Kerala

Open

കേരളത്തിലെ ദേശീയപാതകൾ NH No. Route .
NH 66 Thalappady - Parassala .
NH 544 Valayar - Edappally .
NH 85 Bodimettu - Kundannoor .
NH 183 Kollam - Sasthamkota-Chengannur-Kottayam-Vandiperiyar-Kumily .
NH 183A Sasthamkota - Adoor - Pathanamthitta - Vandiperiyar .
NH 185 Adimali -Cheruthoni- Painavu -Kumily (NH 183) .
NH 744 Kollam - Aryankavu .
NH 766 Kozhikode - Muthanga .
NH 966 Ramanattukara - Palakkad .
NH 966A Kalamassery - Vallarpadam .
NH 966B Kundannoor - Willington Island ....

Open

Important Articles of the Indian Constitution

Open

ആർട്ടിക്കിൾ 14 - അവസര സമത്വത്തെ പാദിക്കുന്നു.
ആർട്ടിക്കിൾ 19 - അറ് അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ആർട്ടിക്കിൾ 21 - ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്രി ത്തിനുമുള്ളഅവകാശം.
ആർട്ടിക്കിൾ 24 - ബാലവേല നിരോധനം.
ആർട്ടിക്കിൾ 25 - മതസ്വാതന്ത്ര്യം.
ആർട്ടിക്കിൾ 31 - സ്വത്തവകാശം .
ആർട്ടിക്കിൾ 32 - ഭരണഘടനാ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം ( അംബേദ്കർ ഭരണഘടനയുടെ ആത്...

Open