മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ


മലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾമലയാള സാഹിത്യം - കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ഒരു സിംഹ പ്രസവം
 • കരുണ
 • ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില് 
 • ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകി
 • ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
 • ദുരവസ്ഥ
 • നളിനി
 • പുഷ്പവാടി
 • പ്രരോധനം
 • ബാലരാമായണം
 • മണിമാല
 • ലീല
 • വനമാല
 • വീണപൂവ്

കോഡ് : ആശാന്റെ നളിനിയും ലീലയും ഒരു സിംഹ പ്രസവം കണ്ടു മടങ്ങുന്പോള് ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ  കുയില് ഇങ്ങനെ പ്രരോധനം നടത്തി , ബാലരാമായണത്തിലെ പുഷ്പവാടിയില് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകിയുമൊത്ത ദുരവസ്ഥയിലിരിക്കുന്പോള് വനമാല മണിമാല എന്നിവര് കരുണയോടെ വീണപൂവ് നല്കി.
Read more about Kumaran Asan

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
ചോദ്യ നമ്പർ തന്നേയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ

Open

1. എത്ര മലയാളികൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിട്ടുണ്ട്? .

2. കേരളം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട്?.

3. എത്ര ട്ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരുടേബ്ൾ സ്പൂൺ?.

4. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രയാണുളളത്?.

5. ഗാന്ധിജി എത്ര പ്രാവശ്യം കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്?.

6. ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ രാജ്യങ്ങൾ എത്ര?.

7. ജലത്തിൻറെ പി.എച്ച്.മൂല്യം എത്ര?.
LINE_FEE...

Open

Major Dams in India

Open

Bhakra Nangal Dam Type: Concrete gravity.
River: Sutlej River.
Location: Himachal Pradesh.
Hirakud Dam Type: Composite Dam.
River: Mahanadi River.
Location: Orissa.
NagarjunaSagar Dam Type: Masonry Dam.
River: Krishna River.
Location: Andhra Pradesh.
Sardar Sarovar Dam Type: Gravity Dam.
River: Narmada River.
Location: Gujarat.
Tehri Dam Type: Earth and rock-fill.
River: Bhagirathi River.
Location: Uttarakhand.
Dam River State .
.
Alamatti Krishna Karnataka .
Baglihar Chenab Jammu and Kashmir .
Bhakra Nangal Sutlej Himachal Pradesh .
Chutak Suru Jammu and Kashmir .
Gandhisagar Chambal Madhya Pradesh .
Hirakud Mahanadi Orissa .
Koyna Koyna Maharashtra .
Krishnaraja Sagar Kaveri Karnataka .
Maithon Barakar Jharkh...

Open

Major Awards in India

Open

Military Awards .

Param Vir Chakra: Param Vir Chakra is India\'s highest military decoration awarded for the displaying distinguished acts of valour during wartime. The name of the award translates as the "Wheel of the Ultimate Brave".


Mahavir Chakra: The Maha Vir Chakra is the second highest military decoration in India, and is awarded for acts of conspicuous gallantry in the presence of the enemy.


Vir Chakra: Vir Chakra is the third highest military decoration in India, and presented for acts of bravery in the battlefield.


Ashok Chakra: The Ashoka Chakra is India\'s highest peacetime military decoration awarded for valour, courageous action or self-sacrifice away from the battlefield. The decoration may be awarded either to military or civilian personnel. .


Kirti Chakra: The Kirti Chakra is Second in o...

Open