ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനങ്ങൾ (Indian Railway Headquarters) ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനങ്ങൾ (Indian Railway Headquarters)


ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനങ്ങൾ (Indian Railway Headquarters)ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനങ്ങൾ (Indian Railway Headquarters)Click here to other Kerala PSC Study notes.
 • ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ സോൺ :ദക്ഷിണ റെയിൽവേ(ചെന്നൈ)
 • ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് :ചാണക്യ പുരി
 • ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം :ബറോഡ ഹൗസ്
 • ഇപ്പോഴത്തെ റയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ :സുരേഷ് പ്രഭു
 • ഉത്തര പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ജയ്പ്പൂർ രാജസ്ഥാൻ
 • ഉത്തര മധ്യറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - അലഹബാദ് ഉത്തർപ്രദേശ്
 • ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം :ഡൽഹി
 • ഉത്തര-പശ്ചിമ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :ജയ്‌പൂർ(രാജസ്ഥാൻ)
 • ഉത്തര-പൂർവ്വ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :ഗോരത്പൂർ(ഉത്തർപ്രദേശ്)
 • ഉത്തരപൂർവ്വ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ഗോരഖ്പ്പൂർ ഉത്തർപ്രദേശ്
 • ഏറ്റവും ചെറിയ സോൺ: മലേഗാവ്(ആസ്സാം)
 • ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സോൺ: CST
 • ഏറ്റവും വലിയ സോൺ: ന്യൂ ഡൽഹി
 • ദക്ഷിണ പശ്ചിമറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ഹുബ്ലി കർണാടക
 • ദക്ഷിണ പൂർവ്വ മധ്യറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ബിലാസ്പ്പൂർ ചത്തീസ്ഖഡ്
 • ദക്ഷിണ പൂർവ്വ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - കൊൽക്കത്ത
 • ദക്ഷിണ മധ്യറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - സെക്കന്തരാബാദ് - തെലുങ്കാന
 • ദക്ഷിണ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :ചെന്നൈ
 • ദക്ഷിണ-പശ്ചിമ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :ഹൂബ്ലി (കർണാടക)
 • ദക്ഷിണ-പൂർവ്വ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :കൊൽക്കത്ത
 • പശ്ചിമ മധ്യറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ജബൽപ്പൂർ
 • പശ്ചിമ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം:മുംബൈ ചുര്ച്ച് ഗേറ്റ്
 • പൂർവ്വ മധ്യറെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം - ഹാജിപ്പൂർ - ഒഡീഷ
 • പൂർവ്വ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :കൊൽക്കത്ത
 • മധ്യ -പൂർവ്വ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :ഹാജിപൂർ(ബീഹാർ)
 • മധ്യ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം :CST(ചത്ര പതി ശിവജി ടെർമിനൽ)
 • മധ്യ-ഉത്തര റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം:അലഹബാദ്(ഉത്തർ പ്രദേശ്)
 • മധ്യ-ദക്ഷിണ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം:സികന്ദ്രബാദ്(ആന്ത്രാ പ്രദേശ്)
 • മധ്യ-പൂർവ്വ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം:ജബൽപൂർ(മധ്യ പ്രദേശ്)
 • മധ്യ-പൂർവ്വ-ദക്ഷിണ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം: ബിലാസ്പൂർ(ഛത്തീസ്ഗഡ്)
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Acids in Fruits Vegetables

Open

The pH value tells something is an acid or a base or neutral, pH of 0 indicates a high level of acidity, pH of 7 is neutral and pH of 14 is the most basic, or alkaline. The list of Acids in Fruits Vegetables is given below.

firstResponsiveAdvt Substance Acid .
Orange Citric acid .
Lemon Citric Acid .
Apple Maleic Acid, Ascorbic acid .
Onion Oxalic acid .
Milk Lactic acid .
Grapes Tartaric acid .
Pineapple Tartaric acid .
Potato Tartaric acid .
Carrot Tartaric acid .
Tamarind Tartaric acid .
Rice Phytic acid .
Soya bean Phytic acid .
Coconut Capric acid .
Tapioca Hydrocyanic acid .
Vinegar Acetic acid .
Tea Tannic acid .
Sof...

Open

English Grammar : Phrasal Word

Open

BOSS ABOUT .

Meaning : Use excessive authority to control people.

USE :  She BOSSES everyone ABOUT.


BOSS AROUND.

Meaning : Use excessive authority to control people.

USE :  He BOSSES everyone AROUND.


BOTCH UP.

Meaning : Ruin or spoil something.

USE :  I BOTCHED UP the whole project and it had to be cancelled.


BOTTLE UP.

Meaning : Store up.

USE :  He kept his feelings BOTTLED AWAY.


BOTTLE OUT.

Meaning : Lack courage to do something.

USE :  She was going to tell her boss exactly what she thought, but BOTTLED OUT in the end.


BOTTLE UP.

Meaning : Not express your...

Open

Indian constitution borrowed from

Open

Britain .

Parliamentary government.
Rule of Law.
Legislative procedure.
Single citizenship.
Cabinet system.
Prerogative writs.
Parliamentary privileges .
Bicameralism.
Ireland .

Directive Principles of State Policy.
Nomination of members to RajyaSabha .
Method of election of president.
Unites States of America .

Impeachment of the president.
Functions of president and vice-president.
Removal of Supreme Court and High court judges.
Fundamental Rights.
Judicial review.
Independence of judiciary.
Preamble of the constitution.
Canada .

Federation with a strong Centre.
Vesting of residuary powers in the Centre .
Appointment of state governors by the Centre.
Advisory jurisdiction of the Supreme...

Open