Waterborne diseases Waterborne diseases


Waterborne diseasesWaterborne diseasesClick here to other Kerala PSC Study notes.
  • Waterborne diseases (ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ)
  • CODE: "LDC പരീക്ഷ TAJ ഹോട്ടലിൽ".
  • L : Leptospirosis (എലിപ്പനി )
  • D : Dysentry (വയറിളക്കം )
  • C : cholera ( കോളറ)
  • പ : Polio (പോളിയോ)
  • T : Typhoid (ടൈഫോയ്ഡ്)
  • A : Amoebiasis (വയറുകടി)
  • J : Jaundice (മഞ്ഞപ്പിത്തം)
  • H : Hepatitis (ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് )
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Profit and Loss Formulas

Open

Profit and loss is the one of major question section in Competitive exams. These formulas will be helpful for your upcoming Exams like PSC, SSC, IBPS and Other Competitive Exams. .


Cost Price(CP) : The Price at which a particular item purchased, is called its Cost Price.
Selling Price (SP): The price at which a particular item is sold, called its Selling Price.
Profit: If Selling Price of an item is more than Cost Price , then vendor is said to have a Profit.
Loss: if Selling Price of an item is less than Cost Price, the vendor said to have a Loss.


Formulas Profit = SP – CP.
Profit % = Profit/(CP)×100.
SP = ((100+Profit% )/100)×CP.
CP = (100/(100+Profit%))×SP.


Loss = CP – SP.
Loss% = Loss/(CP)×100.
SP = ((100-loss%)/100)×CP.
CP = (100/(100-loss%))×SP.


...

Open

Glands

Open

ഗ്രന്ഥികളും വിശേഷണങ്ങളും .
അധിവൃക്കാ ഗ്രന്ഥി : സുപ്രാറീനൽ ഗ്രന്ഥി.
ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി : സ്വീറ്റ് ബ്രഡ്.
ഗൊണാഡ് ഗ്രന്ഥി : ലൈംഗീഗ ഹോർമോൺ.
തൈമസ് ഗ്രന്ഥി : യുവത്വഗ്രന്ഥി.
തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി : ആദംസ് ആപ്പിൾ.
പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി : ആത്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടം, ബയോ ക്ലോക്ക്.
പീയുഷ ഗ്രന്ഥി : മാസ്റ്റർ ഗ്രന്ഥി.

...

Open

നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും. സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും

Open

നിറങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും തക്കാളി : ലൈക്കോപ്പിൻ .
കുങ്കുമം : ബിക് സിൻ.
പുഷ്പം : ആന്തോസയാനിൻ.
ഇലകൾ : ക്ലോറോഫിൽ.
മഞ്ഞൾ : കുരക്കുമിൻ.
കാരറ്റ് : കരോട്ടിൻ.
ഇലകളിലെ മഞ്ഞനിറം : സാന്തോഫിൽ.


സസ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ നാമവും  .

ചുവന്നുള്ളി : അല്ലിയം സെപ.
ചന്ദനം : സന്റാലം ആൽബം.
കുരുമുളക് : പെപ്പർ നെഗ്രം.
കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ : കുരക്കു മ അരോമാറ്റിക്ക.
ഏലം...

Open