കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ


കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾകൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • അടുത്ത് നട്ടാൽ അഴക് അകലെ നട്ടാൽ വിളവ്
 • ഇരു മുറി പത്തായത്തിൽ ഒരു മുറി വിത്തിന്
 • ഏറെ വിളഞ്ഞത് വിത്തിനാക
 • കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും
 • കളപറിച്ചാൽ കളം നിറയും
 • ഞാറില്ലെങ്കിൽ ചോറില്ല
 • പത്തായം പെറും ചക്കി കുത്തും അമ്മ വെക്കും ഉണ്ണി ഉണ്ണും
 • പത്തായത്തിൽ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലിവയനാട്ടിൽ നിന്നും വരും
 • പത്തായമുള്ളിടം പറയും കാണും
 • മുളയിലറിയാം വിള'
 • വിത്തായം ചെന്നാൽ പത്തായം നിറയും
 • വിത്തിനൊത്ത വിള
 • വിത്തില്ലാതെ ഞാറില്ല
 • വിത്തു കുത്തി ഉണ്ണരുത്
 • വിത്തുഗുണം പത്തു ഗുണം 
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Indian Independence

Open

Reforms and Events During British Period Cabinet Mission – Wavell.
Communal Award – Wellington.
Doctrine of Lapse – Dalhousie.
Dyarchy – Chelmsford.
First Census – Ripon.
INA Trial – Wavell.
Jallianwala Bagh Tragedy – Chelmsford.
Permanent Settlement – Cornwallis.
Quit India – Linlithgow.
Sepoy Mutiny – Canning.
Subsidiary Alliance – Wellesley.
...

Open

Simple and Compound Interest

Open

P - Principal, the sum of money lent or borrowed. .

R - Rate of interest: Annual interest, often expressed as a percentage. .

T - Time period for which the money is lent or borrowed. .


Simple Interest = Principal * Time * Rate of interest / 100 .

  SI = P * T * R .


For example, Principal is 4000, Rate of Interest is 8% and Time period is 4 years.

SI = 4000× 8% × 4 =  4000× 0.08 × 4.

= 1280. .


In compound interest , the principal amount with interest after the first time period becomes the part of principal for the next time period.


CI =   [P (1 + R/100)^T] – P .

Total amount = [P (1 + R/100)^T] .


If time period is half-yearly, .

 ...

Open

Rulers of Travancore Dynasty (തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ)

Open

Anizham Tirunal Marthanda Varma 1729–1758.
Karthika Thirunal Rama Varma (Dharma Raja) 1758–1798.
Balarama Varma I 1798–1810.
Gowri Lakshmi Bayi 1810–1815 (Queen from 1810–1813 and Regent Queen from 1813–1815).
Gowri Parvati Bayi (Regent) 1815–1829.
Swathi Thirunal Rama Varma II 1813–1846.
Uthradom Thirunal Marthanda Varma II 1846–1860.
Ayilyam Thirunal Rama Varma III 1860–1880.
Visakham Thirunal Rama Varma IV 1880–1885.
Sree Moolam Thirunal Rama Varma V 1885–1924.
Sethu Lakshmi Bayi (Regent) 1924–1931.
Chithira Thirunal Balarama Varma II 1924–1949.
...

Open