കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ


കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾകൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • അടുത്ത് നട്ടാൽ അഴക് അകലെ നട്ടാൽ വിളവ്
 • ഇരു മുറി പത്തായത്തിൽ ഒരു മുറി വിത്തിന്
 • ഏറെ വിളഞ്ഞത് വിത്തിനാക
 • കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും
 • കളപറിച്ചാൽ കളം നിറയും
 • ഞാറില്ലെങ്കിൽ ചോറില്ല
 • പത്തായം പെറും ചക്കി കുത്തും അമ്മ വെക്കും ഉണ്ണി ഉണ്ണും
 • പത്തായത്തിൽ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലിവയനാട്ടിൽ നിന്നും വരും
 • പത്തായമുള്ളിടം പറയും കാണും
 • മുളയിലറിയാം വിള'
 • വിത്തായം ചെന്നാൽ പത്തായം നിറയും
 • വിത്തിനൊത്ത വിള
 • വിത്തില്ലാതെ ഞാറില്ല
 • വിത്തു കുത്തി ഉണ്ണരുത്
 • വിത്തുഗുണം പത്തു ഗുണം 
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Geography Instruments

Open

Geography is the study of the physical features of the earth and the atmosphere surrounding the earth. Geography caters to the weather, the climate, and the landforms of the earth. Weather stations typically have the following instruments:.

Anemometer for measuring wind speed.
Barometer for measuring atmospheric pressure.
Hygrometer for measuring humidity.
Pyranometer for measuring solar radiation.
Rain gauge for measuring liquid precipitation over a set period of time. .
Thermometer for measuring air and sea surface temperature.
Windsock for measuring general wind speed and wind direction.
Wind vane also called a weather vane or a weathercock: it shows whence the wind is blowing.
firstResponsiveAdvt .

Questions related to Geography Instruments ആകാശത്ത് നിന്ന് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക്ക് ക്യാമ...

Open

Viruses And Diseases

Open

AIDS Human Immunodeficiency Virus(HIV) .
Chicken Pox Varicella zoster virus .
Chikungunya Chikungunya virus .
Dengue fever Dengue Virus .
Influenza Influenza virus .
Measles Measles Virus .
Mumps Mumps Virus .
Polio Polio Virus .
Rabies Rabies virus .
SARS SARS coronavirus .
Small Pox Variola major and Variola minor .
.

രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും .
അഞ്ചാംപനി വൈറസ്‌ .
അത്‌ലെറ്റ്‌സ് ഫൂട്ട് ഫംഗസ്‌ .
അരിമ്പാറ വൈറസ്‌ .
ആണി രോഗം ഫംഗസ്‌ .
ആന്ത്രാക്സ്‌ ബാക്ടീരിയ .
ഇന്‍ഫ്ളുവെന്‍സ വൈറസ്‌ .
എബോള വൈ...

Open

മേയ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ

Open

മേയ് 1 - ലോക തൊഴിലാളിദിനം.
മേയ് 3 - പത്രസ്വാതന്ത്ര്യദിനം.
മേയ് 3 - സൗരോർജ്ജദിനം.
മേയ് 6 - ലോക ആസ്ത്മാ ദിനം.
മേയ് 8 - ലോക റെഡ്ക്രോസ് ദിനം.
മേയ് 11 - ദേശീയ സാങ്കേതിക ദിനം.
മേയ് 12 - ആതുര ശുശ്രൂഷാ ദിനം.
മേയ് 13 - ദേശീയ ഐക്യദാർഡ്യദിനം.
മേയ് 15 - ദേശീയ കുടുംബദിനം.
മേയ് 16 - സിക്കിംദിനം.
മേയ് 17 - ലോകവിദൂര വാർത്താവിനിമയദിനം.
മേയ് 21 - ഭീകരവാദവിരുദ്ധ ദിനം.
മേയ് 22 - ജൈവ വ...

Open