കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ


കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾകൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • അടുത്ത് നട്ടാൽ അഴക് അകലെ നട്ടാൽ വിളവ്
 • ഇരു മുറി പത്തായത്തിൽ ഒരു മുറി വിത്തിന്
 • ഏറെ വിളഞ്ഞത് വിത്തിനാക
 • കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും
 • കളപറിച്ചാൽ കളം നിറയും
 • ഞാറില്ലെങ്കിൽ ചോറില്ല
 • പത്തായം പെറും ചക്കി കുത്തും അമ്മ വെക്കും ഉണ്ണി ഉണ്ണും
 • പത്തായത്തിൽ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലിവയനാട്ടിൽ നിന്നും വരും
 • പത്തായമുള്ളിടം പറയും കാണും
 • മുളയിലറിയാം വിള'
 • വിത്തായം ചെന്നാൽ പത്തായം നിറയും
 • വിത്തിനൊത്ത വിള
 • വിത്തില്ലാതെ ഞാറില്ല
 • വിത്തു കുത്തി ഉണ്ണരുത്
 • വിത്തുഗുണം പത്തു ഗുണം 
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Musical Instruments

Open

സംഗീതത്തിന്റെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുവാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ സംഗീതോപകരണം അഥവാ വാദ്യം എന്നു വിളിക്കുന്നു. തത്ത്വത്തിൽ സംഗീതാത്മകമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എന്തിനെയും സംഗീതോപകരണം എന്ന് വിളിക്കാം. മനുഷ്യസംസ്കാരം ആവിർഭവിച്ച് തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഓർഗാനോളജി എന്നാണ് സംഗീതോപകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ വിളിക്കുന്...

Open

Malayalam Grammar Study notes

Open

മലയാള വ്യാകരണം -   ശൈലികള്‍ .


1. കൈ കഴുകുക : ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപെടുക .

2. കോടാലി : ഉപദ്രവകാരി .

3. ഗണപതിക്കല്ല്യണം :നാളെനാളെയെന്ന് നീണ്ടുപോവുക .

4. ഗ്രന്ഥകീടം : പുസ്തകപ്പുഴു .

5. ചക്രം ചവിട്ടുക : വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുക .

6. ജലരേഖ : വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരപോലെ പാഴിലായത് .

7. തട്ടിവിടുക : കൂസലില്ലതെ ഓരോന്ന് പറയുക .

8. താപ്പാന : തഴക്കവും ...

Open

Major Awards in India

Open

Military Awards .

Param Vir Chakra: Param Vir Chakra is India\'s highest military decoration awarded for the displaying distinguished acts of valour during wartime. The name of the award translates as the "Wheel of the Ultimate Brave".


Mahavir Chakra: The Maha Vir Chakra is the second highest military decoration in India, and is awarded for acts of conspicuous gallantry in the presence of the enemy.


Vir Chakra: Vir Chakra is the third highest military decoration in India, and presented for acts of bravery in the battlefield.


Ashok Chakra: The Ashoka Chakra is India\'s highest peacetime military decoration awarded for valour, courageous action or self-sacrifice away from the battlefield. The decoration may be awarded either to military or civilian personnel. .


Kirti Chakra: The Kirti Chakra is Second in o...

Open