Branches of Scientific Studies Branches of Scientific Studies


Branches of Scientific StudiesBranches of Scientific StudiesClick here to view more Kerala PSC Study notes.

ശാസ്ത്ര പഠന ശാഖകൾ

 • അസ്ഥിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - ഓസ്റ്റിയോളജി
 • കണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - ഓഫ്താൽമോളജി
 • കയ്യക്ഷരങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പഠനം : കാലിഗ്രഫി
 • ഗുഹകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - സ്പീലിയോളജി
 • ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനം   - സെലനോളജി
 • ചിരിയെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനം   - ഗിലാടോളജി
 • ചെവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം - ഓട്ടോളജി
 • ജലത്തെകുറിച്ചുള്ള പഠനം   - ഹൈഡ്രോളജി
 • ജീവജാലങ്ങളുടെ ബാഹ്യഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : മോർഫോളജി
 • തലച്ചോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - ഫ്രിനോളജി
 • തലയോട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനം - ക്രേനിയോളജി
 • ദേശീയഗാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനം   - ആന്തമറ്റോളജി
 • നാണയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനം   - ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ്
 • നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - ലെക്‌സികോഗ്രാഫി
 • പക്ഷിക്കൂടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : കാലിയോളജി
 • പതാകയെകുറിച്ചുള്ള പഠനം   - വെക്‌സിലോളജി
 • പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - ഇക്കോളജി
 • പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം: പോമോളജി
 • പാമ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : ഓഫോളജി
 • പുല്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം - അഗ്രെസ്റ്റോളജി
 • പുഴയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : പോട്ടമോളജി
 • പൂക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനം   - ആന്തോളജി
 • പേശിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം - മയോളജി
 • പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം - ഒപ്റ്റിക്സ്
 • പർവതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - ഓറോളജി
 • ഫംഗസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : മൈക്കോളജി
 • ഫോസ്സിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - പാലിയന്റോളജി
 • മുട്ടകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : ഊളജി
 • മൂക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : റൈനോളജി
 • മൽസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - ഇക്തിയോളജി
 • ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം   - അകൗസ്റ്റിക്സ്
 • ഷഡ്പദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനം   - എന്റമോളജി
 • സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനം   - ന്യൂമറോളജി
 • സസ്തനി(മുലയൂട്ടുന്ന ജീവികൾ)കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : മാമോളജി
 • സ്ഥലനാമത്തെകുറിച്ചുള്ള പഠനം - ടോപോനിമി
 • ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : കാർഡിയോളജി

അസ്ഥി ഓസ്റ്റിയോളജി
ആൽഗകൾഫൈക്കോളജി
ഇലക്ഷൻ സെഫോളജി
ഉരഗങ്ങൾ ഹെർപ്പറ്റോളജി
ഉറക്കം ഹൈപ്നോളജി
ഉറുമ്പ് മെർമിക്കോളജി
കണ്ണ് ഒഫ്താല്മോളജി
കാൻസർഓങ്കോളജി
കുതിരഹിപ്പോളജി
കൈ ചിറോളജി
കൈയക്ഷരം കാലിയോഗ്രാഫി
ഗുഹ സ്പീലിയോളജി
ചിരി ജിലാട്ടോളജി
ചിലന്തി അരാക്നോളജി
ജനസംഖ്യ ഡെമോഗ്രാഫി
തടാകം ലിംനോളജി
തലച്ചോറ് ഫ്രിനോളജി
തലമുടി ട്രൈക്കോളജി
പക്ഷികൂട് കാലിയോളജി
പതാക വെക്സിലോളജി
പല്ലിസോറോളജി
പല്ല്ഓഡന്റോളജി
പഴം പോമോളജി
പാമ്പ് ഒഫിയോളജി
പാറകൾപെട്രോളജി
പർവ്വതം ഓറോളജി
ഫംഗസുകൾമൈക്കോളജി
ഫംഗസ് മൈക്കോളജി
മഞ്ഞ് നിഫോളജി
മനുഷ്യ വർഗ്ഗം അന്ത്രോപോളജി
മൂക്ക് റൈനോളജി
മേഘം നെഫോളജി
രക്തം ഹെമറ്റോളജി
രോഗം പാതോളജി
വൃക്ക നെഫ്രോളജി
വൃക്ഷംഡെൻഡ്രോളജി
ശബ്ദം അക്വാസ്ട്ടിക്സ്
സ്വപ്നം ഒനീരിയോളജി
സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനംകാലോളജി
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Famous slogans in indian independence

Open

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ .

ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ആദ്യമായി മുഴക്കിയത് ഭഗത്സിംഗ്. .
പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഗാന്ധിജി .
ജയ്ഹിന്ദ്. ചലോ ദില്ലി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് .
സ്വരാജ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് .
സത്യവും അഹിംസയുമാണ് എന്റെ ദൈവങ്ങൾ ഗാന്...

Open

Expected Questions For Secretariat Assistant Exam

Open

ASHA is the scheme for providing which services to people of India? Health Service.
Antyodaya Anna Yojana (AAY) was launched first in? Rajasthan.
Densest Metal in Universe? Osmium.
Durand Cup is associated with? Football.
First elected President of Indian National Congress? Subhash Chandra Bose.
First state in India to pass Lokayukta Act? Odisha (In 1970).
Freedom fighter who founded the Bharatiya Vidya Bhavan? K.M Munshi.
Gold and Silver are separated by which process? Cyanide Process.
Headquarters of Border Security Force(BSF) is at? New Delhi.
In which year RBI started Banking Ombudsman scheme? 1995.
Indra is a joint, bi-annual military exercise organised by? India and Russia.
Kerala State Information Commission was formed in? 2005.
King of Chemicals? Sulfuric Acid Note: It is used in Lead Acid Battery.
Kuttamkulam Sathyagraha is associated with the p...

Open

കേരള നവോത്ഥാനം - പ്രധാന വ്യക്തികൾ

Open

അയ്യൻ‌കാളി .

1907-ൽ സാധുജന പരിപാലന യോഗം രൂപവത്കരിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂറിൽ കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെ ആദ്യത്തെ പണിമുടക്കു സമരം നയിച്ചു.
കല്ലുമാല സമരം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
Read more. .
കുമാരനാശാൻ .

1903ൽ കുമാരനാശാൻ ആദ്യ ശ്രീനാരായണ ധർമപരിപാലന യോഗം സെക്രട്ടറിയായി.
1904ൽ  എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗത്തിന്റെ മുഖപത്രമായ \'വിവേകോദയം\' മാസിക ആരംഭിച്ചു.
1924 ജനുവരി 16-ന് പല്ലനയാറ്റിലുണ്...

Open