Renaissance in Kerala Questions and Answers Renaissance in Kerala Questions and Answers


Renaissance in Kerala Questions and AnswersRenaissance in Kerala Questions and AnswersClick here to view more Kerala PSC Study notes.

തിരുവിതാംകൂറിൽ കുടിക്കാരി സമ്പ്ര ദായം അഥവാ ദേവദാസി വ്യവസ്ഥ നിർ ത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി?

സേതുല ക്ഷ്മിഭായി


തിരു-കൊച്ചിയിൽ മന്ത്രിയായ നവോത്ഥാന നായകൻ?

സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ


കുമാരനാശാനെ വിപ്ലവത്തിന്റെ കവിഎന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്-

തായാട്ട് ശങ്കരൻ


ജീവകാരുണ്യനിരൂപണം രചിച്ചത്?

ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ


പെരിനാട് ലഹള നടന്ന വർഷം

1915


തെക്കാട് അയ്യ ജനിച്ച സ്ഥലം?

നകലപുരം (തമിഴ്നാട്)


കുമാരനാശാൻ ജനിച്ച വർഷം?

1873


തെക്കാട് അയ്യാസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാമൂർത്തി?

ശിവൻ


തുവയൽപന്തി സ്ഥാപിച്ചത്?

അയ്യാ വൈകുണ്ഠർ


തന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാരഗ്രാഹി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?

ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി


കുമാരനാശാൻ ഏത് വർഷമാണ് എസ്എൻഡിപി യോഗം പ്രസിഡന്റായത്?

1923


തന്റെ ദേവനും ദേവിയും സംഘടനയാണന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?

മന്നത്ത് പദ്മനാഭൻ

who is known as "Father of Kerala Renaissance"?

Sree Narayana Guru


The founder of Sambavar Sangam?

Pazhoor Raman Chennan


Subhananda Gurudevan was born at?

Budhannur (Cengannur)


The first President of NSS?

K.Kelappan


The first women member of Kochi legislative assembly?

Thottakadu Madhaviamma


The founder of Muslim Ayikya Sangam (1922)?

Vakkom Muhammed Abdul Khadar Moulavi


who is known as "Father of literacy in Kerala"?

Kuriakose Elias Chavara


The place where Sree Narayana Guru get enlightenment?

Pillathadam cave (in Maruthwamala)


The leader of  Vimochana Samaram(Liberation Struggle)?

Mannath Padmanabhan


The name Vimochana Samaram suggested by?

Panampalli Govinda Menon


The movement caused the dismissal of the first Communist Government (31 July 1959)?

Vimochana Samaram(Liberation Struggle)


Who translated the conversation between  Tagore and Sree Narayana Guru?

Kumaranasan


The first President of Travancore Devasaom Board?

Mannath padmanabhan


The first temple consecrated by Sree Narayana Guru in?

Aruvippuram (1888)


Who is known as Madhan Mohan Malavya of Kerala?

Mannath Padmanabhan


The leader of Villuvandi Samaram(1893)?

Ayyankali


The founder of All Travancore Muslim Mahajanasabha?

Vakkom Muhammed Abdul Khadar Moulavi


Who is known as "saint without saffron"?

Chattambi Swamikal


Advaitha Ashramam  at Aluva was established on?

1913


The song "Akhilandamandalam" is written by?

Panthallam K.P.RamanPillai


The founders of CMI(Carmelite of Mary Immaculate)?

Kuriakose Elias Chavara, Malpan Thomas Porukara, Malpan Thomas Palackal


The  news paper Swadeshabhimani was established on?

19 january 1905 (Anchu thengu)


The year which Indian Postal department published stamp of   Chattambi Swamikal?

30 April 2014


The year which Sree Narayana Guru conducted all religious conference at the Aluva Advaitha Ashramam?

1924


Who lead the Jeevasikha Yatra as a part of Vimochana Samaram?

Mannath  padmanabhan


The leader of Thonooramand Samaram(1915)?

Ayyankali


"I met a real man in Malabar"who said this lines about Chattambi Swami?

Swami Vivekanandan


First first book printed from Mannanam press?

Jnanapeeyusham


The original name of Thycaud Ayya was?

Subharayan


Ayyankali's tomb is known as?

Panjajanyam (Chithrakoodam)


The mouth piece of Athmavidya Sangam?

Abhinava Keralam


Who is the ideal model for Vagbhatananda's social activities?

Rajaram Mohan Roy


Father of Muslim Renaissance in Kerala?

Vakkom Muhammed Abdul Khadar Moulavi


The first editor of the news paper Swadeshabhimani?

C.P.Govinda Pillai


The leader of Kallumala Samaram?

Ayyankali


Sree Narayana Guru dedicated his book "Gajendramoksham Vanchipattu" to?

Chattambi Swami


The President of Guruvayoor Sathyagraham Committee?

Mannath padmanabhan


The Secretary of  Guruvayoor Sathyagraham Committee?

K.Kelappan


Chattambi Swami learned Hadayoga Vidya from?

Thycadu Ayya


The Architect of the statue of Ayyankali?

Ezra David


The book "Chavara Achan : Oru Rekha Cithram" written by?

K.C.Chacko


Name of the magazine established by Vagbhatananda?

Shivayogavilasam


The journal in which Malayalam translation of Quran was published?

Deepika


The first malayale to appear in the Indian postal stamp?

Sree Narayana Guru


The  founder of Athmavidya Sangam?

Vagbhatananda (1917)


NSS was formed in?

31 October 1914


The founder of NSS?

Mannath padmanabhan


The Headquarters of NSS is situated in?

Perunna (Kottayam)


The place where Kuriakose Elias Chavara was born at

Kainakary (Alappuzha)    

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
World Heritage Sites in India

Open

The UNESCO , a specialised agency of the United Nations, has a list of sites, such as forest, mountain, lake, desert, monument, across the world which UNESCO considers is in the interest of international community to preserve each sites. These are the places of natural or cultural heritage. India with its rich biodiversity and great wildlife heritage has these natural World Heritage Sites. As of 2018, India has 36 heritage sites, the sixth most of any country.

firstResponsiveAdvt Name of Heritage sites Year Place .
Ajanta Caves 1983 Maharashtra .
Ellora Caves 1983 Maharashtra .
Agra Fort 1983 Uttar Pradesh .
Taj Mahal 1983 Uttar Pradesh .
Sun Temple 1984 Orissa .
Mahabalipuram Monuments 1984 Tamil Nadu .
Kaziranga National Park 1985 Assam .
Keoladeo National Park 1985...

Open

Devices and their uses ( ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും )

Open

അനിമോമീറ്റര്‍ :  കാറ്റിന്റെ വേഗതയും ദിശയും നിർണ്ണയിക്കാൻ .
അള്‍ട്ടിമീറ്റര്‍ :  ഉയരം നിർണ്ണയിക്കാൻ.
ആട്ടോമീറ്റര്‍ :  വാഹനങ്ങള്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അളക്കുവാന്‍.
ആഡിയൊഫോണ്‍ :  ശ്രവണശാക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്‍.
എക്കോസൌണ്ടര്‍ :  സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം നിർണ്ണയിക്കാൻ ‍.
എപ്പിഡോസ്കോപ്പ് :  ഫിലിമിലുള്ള നിഴലുകളെ ‍ വലുതാക്കി കാണിക്കുവാന്.
ഓഡിയൊമീറ്റ...

Open

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ

Open

ആഗസ്റ്റ് 3 - ദേശീയ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയാദിനം.
ആഗസ്റ്റ് ആദ്യ ഞായർ - അന്തർദ്ദേശീയ സൗഹൃദ ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 6 - ഹിരോഷിമാ ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 8 - ലോക വയോജനദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 9 - ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 9 - നാഗസാക്കി ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 12 - ലോക യുവജന ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 15 - ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 20 - ദേശീയ സദ്ഭാവനാ ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 21- സുവിത്ത് ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 22 - സംസ്കൃത...

Open