കേരളചരിത്രത്തിലെ ശാസനങ്ങൾ കേരളചരിത്രത്തിലെ ശാസനങ്ങൾ


കേരളചരിത്രത്തിലെ ശാസനങ്ങൾകേരളചരിത്രത്തിലെ ശാസനങ്ങൾClick here to other Kerala PSC Study notes.

വലിയ പാറകളിലും ഉന്നതങ്ങളായ സ്തംഭങ്ങളിലും പാറതുരന്നുണ്ടാക്കിയ ഗുഹകളുടെ ഭിത്തികളിലും വിസ്തൃതങ്ങളായ ശിലാഫലകങ്ങളിലും കാണുന്നു.

ശാസനങ്ങൾ. "സ്വസ്തി ശ്രീ" എന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു.


 വാഴപ്പിള്ളി ശാസനം (AD 832)


 • "നമ:ശ്ശിവായ" എന്ന വന്ദന വാക്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഏകശാസനം.
 • "വാഴപ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിത്യപൂജ മുടക്കുന്നവർ ചേരരാജാവിന് നൂറ് ദിനാർ പിഴ ഒടുക്കണം".
 • കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും പഴയ ശാസനം.(2nd Chera Dynasty).
 • കേരളവും, റോമുമായുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം തെളിയിച്ച ശാസനം.
 • ചെമ്പ് പാളിയിലുള്ള ശാസനം.
 • ചേരരാജാക്കൻമാരുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആദ്യശാസനം.
 • മലയാളലിപിയിലുള്ള ആദ്യ ശാസനം.
 • രാജശേഖരവ'മ്മൻ തയ്യാറാക്കി.("പരമേശ്വര ഭട്ടാരകൻ"എന്ന് ഈ ശാസനത്തിൽ.)


തരിസാപിള്ളിശാസനം (AD 849)


 • (തരിസാപിള്ളി = കൊല്ലം)
 • ഈശോസപിർ എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വ്യാപരിക്ക് എഴുതിയത്.
 • കേരളത്തിലെ അടിമവ്യവസ്ഥ തെളിയിക്കുന്ന ശാസനം.
 • തയ്യാറാകിയത്: ചേരരാജാവ്,സ്ഥാണു രവിവ'മ്മയുടെ മന്ത്രി അയ്യനടി തിരുവടികൾ. 


ഹജൂർ ശാസനം (AD 866)


 • പ്രാചീനകേരളത്തിലെ വിദ്യാപീഠങ്ങളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നു.
 • ആയ് രാജാവ് കരിനന്തക്കൻ തയ്യാറാക്കി.


ചോക്കൂർ ശാസനം (AD 923)


 • കേരളത്തിലെ ദേവദാസികളെ പറ്റിയുള്ളത്.
 • ഗോദരവിവ'മ്മൻ തയ്യാറാകിയത്.


പാലിയം ശാസനം (AD 925)


 • ആയ് രാജാവ് വിക്രമാദിത്യവരഗുണൻ തയ്യാറാക്കി.
 • പരാന്തകന്റെ കേരളീയാക്രമണം മുഖ്യവിഷയം.


മാമ്പിളളി ശാസനം (AD 974)


 • "ചെങ്ങന്നൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു് ഭൂസ്വത്തു് ദാനം ചെയ്യുന്ന രേഖയാണിത് ".
 • കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ശാസനം.
 • പഴയ വേണാട്ചരിത്രത്തിന്റെ ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്ന ശാസനം.
 • വേണാട് രാജാവ് ശ്രീവല്ലഭൻകോത തയ്യാറാക്കിയത്.


ജൂതശാസനം (AD 1000)


 • "തിരുനെല്ലി ശാസനം"
 • ചേരരാജാവ് ഭാസ്കര രവി-1 തയ്യാറാകിയത്.
 • ജോസഫ് റബ്ബാൻ എന്ന യഹൂദ പ്രമാണിക്ക് സ്വന്തമായി നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശവും, അഞ്ചുവണ്ണ സ്ഥാനവും ചേരരാജാവ്, അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത രേഖയാണിത്.
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Important events and years in the Indian History

Open

Government of India Act (1858).
Indian National Congress (1885).
Partition of Bengal (1905).
Muslim League (1906).
Swadeshi Movement (1905).
Morley-Minto Reforms (1909).
Lucknow Pact (1916).
Home Rule Movement (1916-­1920).
The Gandhian Era (1917-1947).
Khilafat Movement (1920).
The Rowlatt Act (1919).
Jallianwalla Bagh Massacre (1919).
Non-Cooperation Movement (1920).
Chauri Chaura Incident (1922).
Swaraj Party (1923).
Simon Commission (1927).
Dandi March (1930).
Gandhi-Irwin Pact (1931).
The Government of India Act, 1935.
Quit India Movement (1942).
Cabinet Mission Plan (1946).
Interim Government (1946).
Formation of Constituent Assembly (1946).
Mountbatten Plan (1947).
The Indian Independence Act, 1947.
Partition of India (1947). LINE_...

Open

Famous companies and founders names

Open

പ്രശസ്ത കമ്പനികളും സ്ഥാപകരുടെ പേരുകളും Adidas - Adolf "Adi" Dassler.
Amazon.com - Jeff Bezos.
Apple Inc. - Steve Jobs, Steve Wozniak and Ronald Wayne.
Avon Products - David H. McConnell.
BMW (Bayerische Motoren Werke or Bavarian Motor Works) - Franz Josef Popp .
Canon - Takeshi Mitarai, Goro Yoshida, Saburo Uchida and Takeo Maeda .
Carlsberg - J.C. (Jacob Christian) Jacobsen .
Cisco Systems, Inc. - Len Bosack, Sandy Lerner and Richard Troiano.
Dell - Michael Dell .
eBay Inc. - Pierre Morad Omidyar .
Ericsson - Lars Magnus Ericsson .
Facebook - Mark Elliot Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, and Chris Hughes .
FedEx - Frederick W. Smith .
Ford Motor Company - Henry Ford .
General Electric - founded Charles Coffin, Edwin H...

Open

Time and Work Problems - Shortcut Tricks and Formulas

Open

Problems Type 1: .

A can finish work in X days. .

B can finish work in Y days.


Both can finish in Z days = (X*Y) / (X+Y). .


Problems Type 2: .

Both A and B together can do work in T days.

A can do this work in X days.


then, B can do it in Y days = (X*T) / (X-T) .


Problems Type 3: .

A can finish work in X days.

B can finish work in Y days.

C can finish work in Z days.


Together they can do work in T days = (X*Y*Z)/ [(X*Y)+(Y*Z)+(X*Z)] .


Problems Type 4: .

A can finish work in X days.

B can finish work in Y days.


A*X = B*Y.

...

Open