കേരളചരിത്രത്തിലെ ശാസനങ്ങൾ കേരളചരിത്രത്തിലെ ശാസനങ്ങൾ


കേരളചരിത്രത്തിലെ ശാസനങ്ങൾകേരളചരിത്രത്തിലെ ശാസനങ്ങൾClick here to view more Kerala PSC Study notes.

വലിയ പാറകളിലും ഉന്നതങ്ങളായ സ്തംഭങ്ങളിലും പാറതുരന്നുണ്ടാക്കിയ ഗുഹകളുടെ ഭിത്തികളിലും വിസ്തൃതങ്ങളായ ശിലാഫലകങ്ങളിലും കാണുന്നു.

ശാസനങ്ങൾ. "സ്വസ്തി ശ്രീ" എന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു.


 വാഴപ്പിള്ളി ശാസനം (AD 832)


 • "നമ:ശ്ശിവായ" എന്ന വന്ദന വാക്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഏകശാസനം.
 • "വാഴപ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിത്യപൂജ മുടക്കുന്നവർ ചേരരാജാവിന് നൂറ് ദിനാർ പിഴ ഒടുക്കണം".
 • കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും പഴയ ശാസനം.(2nd Chera Dynasty).
 • കേരളവും, റോമുമായുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം തെളിയിച്ച ശാസനം.
 • ചെമ്പ് പാളിയിലുള്ള ശാസനം.
 • ചേരരാജാക്കൻമാരുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആദ്യശാസനം.
 • മലയാളലിപിയിലുള്ള ആദ്യ ശാസനം.
 • രാജശേഖരവ'മ്മൻ തയ്യാറാക്കി.("പരമേശ്വര ഭട്ടാരകൻ"എന്ന് ഈ ശാസനത്തിൽ.)


തരിസാപിള്ളിശാസനം (AD 849)


 • (തരിസാപിള്ളി = കൊല്ലം)
 • ഈശോസപിർ എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വ്യാപരിക്ക് എഴുതിയത്.
 • കേരളത്തിലെ അടിമവ്യവസ്ഥ തെളിയിക്കുന്ന ശാസനം.
 • തയ്യാറാകിയത്: ചേരരാജാവ്,സ്ഥാണു രവിവ'മ്മയുടെ മന്ത്രി അയ്യനടി തിരുവടികൾ. 


ഹജൂർ ശാസനം (AD 866)


 • പ്രാചീനകേരളത്തിലെ വിദ്യാപീഠങ്ങളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നു.
 • ആയ് രാജാവ് കരിനന്തക്കൻ തയ്യാറാക്കി.


ചോക്കൂർ ശാസനം (AD 923)


 • കേരളത്തിലെ ദേവദാസികളെ പറ്റിയുള്ളത്.
 • ഗോദരവിവ'മ്മൻ തയ്യാറാകിയത്.


പാലിയം ശാസനം (AD 925)


 • ആയ് രാജാവ് വിക്രമാദിത്യവരഗുണൻ തയ്യാറാക്കി.
 • പരാന്തകന്റെ കേരളീയാക്രമണം മുഖ്യവിഷയം.


മാമ്പിളളി ശാസനം (AD 974)


 • "ചെങ്ങന്നൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു് ഭൂസ്വത്തു് ദാനം ചെയ്യുന്ന രേഖയാണിത് ".
 • കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ശാസനം.
 • പഴയ വേണാട്ചരിത്രത്തിന്റെ ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്ന ശാസനം.
 • വേണാട് രാജാവ് ശ്രീവല്ലഭൻകോത തയ്യാറാക്കിയത്.


ജൂതശാസനം (AD 1000)


 • "തിരുനെല്ലി ശാസനം"
 • ചേരരാജാവ് ഭാസ്കര രവി-1 തയ്യാറാകിയത്.
 • ജോസഫ് റബ്ബാൻ എന്ന യഹൂദ പ്രമാണിക്ക് സ്വന്തമായി നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശവും, അഞ്ചുവണ്ണ സ്ഥാനവും ചേരരാജാവ്, അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത രേഖയാണിത്.
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Discoverers of Elements of Periodic Table

Open

Element Discovered By .
ഓക്സിജൻ ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി .
ഹൈഡ്രജൻ ഹെൻട്രി കാവൻഡിഷ് .
നൈട്രജൻ ഡാനിയൽ റൂഥർഫോർഡ് .
സിലിക്കൺ ബേർസേലിയസ് .
തോറിയം ബെർസേലിയസ് .
മെഗ്നീഷ്യം ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് .
കാൽസ്യം ഹംഫ്രി ഡേവി .
പൊട്ടാസിയം ഹംഫ്രി ഡേവി .
സോഡിയം ഹംഫ്രി ഡേവി .
യുറേനിയം മാർട്ടിൻ ക്ലാപ്രോത്ത് .
റേഡിയം മേരി ക്യൂറി .
പൊളോണിയം മേരിക്യൂറി, പിയറി ക്യൂറി .
ക...

Open

Nobel Prize Award 2017

Open

The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young for their discoveries of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm. The announcement marked the start of this year’s Nobel season. It is the 108th time the prize has been awarded.


The medicine prize will be followed by the physics prize announcement on Tuesday. The honour could also go to the discovery of exoplanets by Swiss astrophysicians Michel Mayor and Didier Queloz .


The 2017 Nobel prize in physics has been awarded to three US scientists for the detection of gravitational waves. The coveted award has been conferred jointly upon Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne for their “decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves.” Predicted by Albert Einstein a century ago as part of his theory of general relativity but o...

Open

മാഗ്സസെ അവാർഡ് ( Magsaysay Award )

Open

The Ramon Magsaysay Awards' is an annual award established to perpetuate former Philippine President Ramon Magsaysay's example of integrity in governance, courageous service to the people, and pragmatic idealism within a democratic society. .


പൊതുസേവനം, സാമുദായിക നേതൃത്വം, പത്ര പ്രവർത്തനം, സർക്കാർ സേവനം, സമാധാനം എന്നിവയ്ക്ക് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് മാഗ്സസെ അവാർഡ്. ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡണ്ട് രമൺ മാഗ്‌സസെയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായുള് ള ഫിലിപ്പീൻസ് സർക്കാരിന്റെ ഈ സമ്മാനം ‘ഏഷ്യയിലെ നോബൽ‘ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

LINE_...

Open