നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളും നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളും


നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളുംനവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളുംClick here to view more Kerala PSC Study notes.
 • ആലത്തുർ സ്വാമി  :  ബ്രഹമാനന്ദ ശിവയോഗി
 • കവിതിലകൻ  :  പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
 • കുഞ്ഞൻപ്പിള്ള  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
 • കേരളൻ  :  സ്വദേശഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള
 • ജഗദ്ഗുരു  :  ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ
 • നടുവത്തമ്മൻ  :  കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ
 • നാണുവാശാൻ  :  ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
 • പുലയരാജ  :  അയങ്കാളി
 • ഭാരത കേസരി  :  മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
 • മുടിചൂടും പെരുമാൾ  :  വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ
 • മുത്തുക്കുട്ടി  :  വൈകുണo സ്വാമികൾ
 • ശിവരാജയോഗി  :  തൈക്കാട് അയ്യ
 • ഷൺമുഖദാസൻ  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
 • സർവ്വ വിദ്യാധി രാജ  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Mughal Emperors In Indian History

Open

List of Mughal Emperors In Indian History and questions answers are given below.

ബാബർ .

'പേർഷ്യൻഭാഷയിലെ കവി' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? Answer: ബാബർ.
ആത്മകഥയിൽ 'ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല'എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാര്? Answer: ബാബർ.
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി 'പീരങ്കിപ്പട' ഉപയോഗിച്ചത്? Answer: ബാബർ.
ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഭരിച്ച മുഗൾരാജാവ്? Answer: ബാബർ.
കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി? Answer: ബാബർ.
ഡൽഹിയിൽ...

Open

Revolutions in Agriculture

Open

Agriculture Revolutions in India is given below. Black Revolution Petroleum Production .
Blue Revolution Fish Production .
Brown Revolution non-conventional .
Evergreen Revolution Overall development of Agriculture .
Golden Fibre Revolution Jute Production .
Golden Revolution Honey Production/Overall Horticulture development .
Green Revolution Foodgrains .
Grey Revolution Fertilizer .
Pink Revolution Pharmaceutical .
Red Revolution Tomato Production .
Round Revolution Potato .
Silver Fiber Revolution Cotton .
Silver Revolution Egg/Poultry Production .
White Revolution Milk Production .
Yellow Revolution Oil Seeds production .
.

...

Open

Important Government Schemes and Yojanas Abbreviations

Open

AMRUT : Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation.
APY : Atal Pension Yojana.
BBBP YOJANA : Beti Bachao, Beti Padhao Yojana.
CAD : Current Account Deficit.
CBS : Core Banking Solution.
CORE : Centralized Online Real Time Exchange.
CPI : Consumer Price Index.
DGK : DailyGKZone Telegram Channel.
DICGC : Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.
DIDF : Dairy Processing and Infrastructure Development Fund.
EDF : Electronic Development Fund.
HRIDAY : Heritage City Development & Augmentation Yojana.
KVKs : Krishi Vigyan Kendras.
KVP : Kisan Vikas Patra.
LTIG : Long Term Irrigation Fund.
M-SIPS : Modified Special Incentive Package Scheme.
MGNREGA : Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.
MIF : Micro Irrigation Fund.
MSK : Mahila Shakti Kendra.
MSMEs : Micro, Sm...

Open