നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളും നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളും


നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളുംനവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളുംClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • ആലത്തുർ സ്വാമി  :  ബ്രഹമാനന്ദ ശിവയോഗി
 • കവിതിലകൻ  :  പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
 • കുഞ്ഞൻപ്പിള്ള  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
 • കേരളൻ  :  സ്വദേശഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള
 • ജഗദ്ഗുരു  :  ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ
 • നടുവത്തമ്മൻ  :  കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ
 • നാണുവാശാൻ  :  ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
 • പുലയരാജ  :  അയങ്കാളി
 • ഭാരത കേസരി  :  മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
 • മുടിചൂടും പെരുമാൾ  :  വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ
 • മുത്തുക്കുട്ടി  :  വൈകുണo സ്വാമികൾ
 • ശിവരാജയോഗി  :  തൈക്കാട് അയ്യ
 • ഷൺമുഖദാസൻ  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
 • സർവ്വ വിദ്യാധി രാജ  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Musical Instruments

Open

സംഗീതത്തിന്റെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുവാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ സംഗീതോപകരണം അഥവാ വാദ്യം എന്നു വിളിക്കുന്നു. തത്ത്വത്തിൽ സംഗീതാത്മകമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എന്തിനെയും സംഗീതോപകരണം എന്ന് വിളിക്കാം. മനുഷ്യസംസ്കാരം ആവിർഭവിച്ച് തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഓർഗാനോളജി എന്നാണ് സംഗീതോപകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ വിളിക്കുന്...

Open

Discoverers of Elements of Periodic Table

Open

Element Discovered By .
ഓക്സിജൻ ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി .
ഹൈഡ്രജൻ ഹെൻട്രി കാവൻഡിഷ് .
നൈട്രജൻ ഡാനിയൽ റൂഥർഫോർഡ് .
സിലിക്കൺ ബേർസേലിയസ് .
തോറിയം ബെർസേലിയസ് .
മെഗ്നീഷ്യം ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് .
കാൽസ്യം ഹംഫ്രി ഡേവി .
പൊട്ടാസിയം ഹംഫ്രി ഡേവി .
സോഡിയം ഹംഫ്രി ഡേവി .
യുറേനിയം മാർട്ടിൻ ക്ലാപ്രോത്ത് .
റേഡിയം മേരി ക്യൂറി .
പൊളോണിയം മേരിക്യൂറി, പിയറി ക്യൂറി .
ക...

Open

cities on banks of rivers in india

Open

The following is a list of the cities in India through which major rivers flow.

City River State .
Agra Yamuna Uttar Pradesh .
Ahmedabad Sabarmati Gujarat .
Allahabad At the confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati Uttar Pradesh .
Ayodhya Saryu Uttar Pradesh .
Badrinath Alaknanda Uttarakhand .
Banki Mahanadi Odisha .
Brahmapur Rushikulya Odisha .
Chhatrapur Rushikulya Odisha .
Bhagalpur Ganges Bihar .
Kolkata Hugli West Bengal .
Cuttack Mahanadi Odisha .
New Delhi Yamuna Delhi .
Dibrugarh Brahmaputra Assam .
Ferozpur Sutlej Punjab .
Guwahati Brahmaputra Assam .
Haridwar Ganges Uttarakhand .
Hyderabad Musi Telangana .
Jabalpur Narmada Madhya Pradesh .
Kanpur Ganges Uttar Pradesh .
Kota Chambal Rajasthan .
Kottayam Meenachil Kera...

Open