നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളും നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളും


നവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളുംനവോത്ഥാന നായകരും അപരനാമങ്ങളുംClick here to other Kerala PSC Study notes.
 • ആലത്തുർ സ്വാമി  :  ബ്രഹമാനന്ദ ശിവയോഗി
 • കവിതിലകൻ  :  പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
 • കുഞ്ഞൻപ്പിള്ള  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
 • കേരളൻ  :  സ്വദേശഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള
 • ജഗദ്ഗുരു  :  ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ
 • നടുവത്തമ്മൻ  :  കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ
 • നാണുവാശാൻ  :  ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
 • പുലയരാജ  :  അയങ്കാളി
 • ഭാരത കേസരി  :  മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
 • മുടിചൂടും പെരുമാൾ  :  വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ
 • മുത്തുക്കുട്ടി  :  വൈകുണo സ്വാമികൾ
 • ശിവരാജയോഗി  :  തൈക്കാട് അയ്യ
 • ഷൺമുഖദാസൻ  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
 • സർവ്വ വിദ്യാധി രാജ  :  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
National Laboratories and Locations

Open

Central Building Research Institute: Roorkee (UP).
Central Drug Research Institute: Lucknow (UP).
Central Food Technological Research Institute: Mysore.
Central Leather Research Institute: Chennai.
Central Mining Research Station: Dhanbad (Bihar).
Central Road Research Institute: New Delhi.
Indian Institute of Petroleum: Dehra Dun (Uttaranchal).
National Aeronautical Laboratory: Bangalore.
National Chemical Laboratory: Pune.
National Environment Engineering Research Institute (NEERI): Nagpur.
National Institute of Oceanography: Panaji (Goa).
National Physical Laboratory: New Delhi.
...

Open

Trophies and its related sports

Open

ട്രോഫികളും അതിന്റെ അനുബന്ധ കായികയിനങ്ങളും Trophies sports .
അഗാഖാൻ കപ്പ് ഹോക്കി .
ആഷസ് ക്രിക്കറ്റ് .
ഇറാനി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് .
ഊബർ കപ്പ് ബാഡ്മിന്റൺ .
കോപ്പ അമേരിക്ക കപ്പ് ഫുട്ബോൾ .
ഡൂറണ്ട് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ .
തോമസ് കപ്പ് ബാഡ്മിന്റൺ .
ദുലീപ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് .
ധ്യാൻ ചന്ദ് ട്രോഫി ഹോക്കി .
നാഗ്ജി ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ .
പ്രിൻസ് ഓഫ് വോയിൽസ് കപ്പ് ...

Open

പഴയ നാമം

Open

അറബിക്കടൽ .

സിന്ധു സാഗർ.
പേർഷ്യൻ കടൽ .
ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ .

ചോള തടാകം.
വംഗോപാസാഗര.
പൂർവപയോധി.
ഇന്ത്യൻ മഹാ സമുദ്രം .

രത്നാകര.
...

Open