Volcanoes Volcanoes


VolcanoesVolcanoesClick here to other Kerala PSC Study notes.

അഗ്നി‌പർവതങ്ങൾ

    തിളച്ചുരുകിയ മാഗ്മ ദ്രവരൂപത്തിലോ, ബാഷ്പമായോ, രണ്ടും ചേർന്നോ വൻതോതിൽ ഗ്രഹോപരിതലത്തിലേക്ക് ബഹിർഗമിക്കുന്ന ഭൂവല്കച്ഛിദ്രമാണ് അഗ്നിപർവ്വത. മിക്കപ്പോഴും ഇവ ഉയർന്ന കുന്നുകളുടെയോ പർവ്വതങ്ങളുടെയോ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ അഗ്നിദേവനായ വോൾകന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇറ്റലിയിലെ സിസിലിക്കടുത്തുളള വോൾകാനിക് ദീപിൽ നിന്നുമാണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾക്ക് വോൾക്കാനോ എന്നു പേരുവന്നത് എന്നു കരുതുന്നു.

    അഗ്നിപർവതങ്ങൾ സജീവമാവുന്നതിന്റെ ആവൃത്തി അനുസരിച്ച് അഗ്നിപർവതങ്ങളെ വേർതിരിക്കാം. അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്തവയെ ലുപ്ത അഗ്നിപർവതങ്ങൾ (Extinct volcanoes) എന്നും ക്രമമായി സജീവമാവുന്നവയെ സജീവ അഗ്നിപർവതങ്ങൾ (active volcanoes) എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇപ്പോൾ നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ സജീവമാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ അഗ്നിപർവതങ്ങളെ നിർവാണ അഗ്നിപർവതങ്ങൾ (dormant volcanoes) എന്നും പൊതുവേ വിളിക്കുന്നു.

പ്രധാന അഗ്നി‌പർവതങ്ങൾ 

 • അവാചിൻസ്കി-കൊര്യാക്‌സ്കി, കാംചക, റഷ്യ
 • ഉആവൺ, പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ
 • ഗാലിരാശ്, നരീനൊ, കൊളംബിയ
 • ടൈഡെ, കാനറി ദ്വീപുകൾ, സ്പെയിൻ
 • താൽ, ലുസോൺ, ഫിലിപ്പൈൻസ്
 • നെവാദോ ദെ കൊളിമ, മെക്സിക്കൊ
 • മൗണ്ട് അൺസൻ, നാഗസാക്കി പ്രിഫക്റ്റർ, ജപ്പാൻ
 • മൗണ്ട് എറ്റ്ന, സിസിലി, ഇറ്റലി
 • മൗണ്ട് നൈരാഗോംഗോ, കോംഗോ
 • മൗണ്ട് മെരാപി, മദ്ധ്യ ജാവ, ഇന്തോനേഷ്യ
 • മൗണ്ട് റെയ്നിയർ, വാഷിങ്ടൻ സംസ്ഥാനം, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
 • മൗണ്ട് ലോഅ, ഹവായി, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
 • വെസൂവിയസ്, നേപ്പിൾസ് പ്രോവിൻസ്, ഇറ്റലി
 • സകുരാജീമ, കഗീഷിമ പ്രിഫക്റ്റർ, ജപ്പാൻ
 • സാൻ മരിയ, ഗ്വാട്ടിമാല
 • സൻറ്റോറിനി, ഗ്രീസ്


ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ.

കിളിമാഞ്ചാരോ അഗ്‌നിപർവ്വതം ഏതു രാജ്യത്താണ്? താൻസാനിയ

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Major events in Indian independence

Open

1757: Battle of Plassey.
1857: First War of Independence.
1858: India comes under the direct rule of the British crown.
1885: The Indian National Congress was formed in Bombay.
1905: The Partition of the Bengal.
1909: Minto – Morley Reforms.
1911: Bengal Partition annulled.
1914-1918: Britain drags India into World War I.
1915: Gandhi returns to India from South Africa.
1916: Lucknow Pact.
1917: Champaran and Kheda Satyagraha.
1919: Jallianwala Bagh Massacre.
1921 to 1922: Civil Disobedience Movement.
1922: Chauri – Chaura Incident.
1924: Moplah riots between Hindus and Muslims.
1927: The British government appoints the Simon Commission.
1928: Bardoli Satyagraha.
1930: Salt Satyagraha, First Round Table Conference.
1931: Second Round Table Conference, Gandhi-Irwin pact.
1932: Poona Pact, Third...

Open

English Grammar: Idioms

Open

A cat and dog life : To lead a life full of quarrels.
A cold fish : A person devoid of emotions.
A daredevil : A person who does not care for any consequences.
A deadlock : A position when no progress can be made.
Alive and kicking : Active and healthy.
At sea : Confused or lost.
Be in a tight corner : In a very difficult situation.
Behind one’s back : In the absence of.
Cat and dog life : Life full of quarrels.
Cock and bull story : Made up story that one should not believe.
Cry for the moon : Ask for the impossible.
Double : dealing : Deceiving.
Have a card up one’s sleeve : Have a secret plan in reserve.
Like a cat on hot bricks : Very nervous.
Run over : to drive over.
Run through : to squander or waste.
Tell against : To prove adverse to; to go against.
To bell the cat : To face the risk.
To break t...

Open

Social Welfare Schemes ( സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ )

Open

അടല്‍ പെന്‍ഷന്‍ യോജന  - 60 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായ വരിക്കാര്‍ക്ക് നിശ്ചിത തുക പ്രതിമാസം പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന് വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി.


ആശ്വാസ കിരണം പദ്ധതി - മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രയാസങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതുമൂലം ശയ്യാവലംബരായ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതു മൂലം പുറം ജോലികള്‍ക്ക് പോകാന്‍ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്ന പരിചാരകര്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കിവരുന്ന പദ്ധതി.
L...

Open