രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ( Information about Blood ) രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ( Information about Blood )


രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ( Information about Blood )രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ( Information about Blood )Click here to view more Kerala PSC Study notes.

Functions of Blood

 • Supply of oxygen to tissues (red cells)
 • Supply of nutrients such as glucose, amino acids, and fatty acids
 • Removal of waste such as carbon dioxide, urea, and lactic acid
 • Immunological functions, including circulation of white blood cells, and detection of foreign material by antibodies
 • Coagulation, the response to a broken blood vessel, the conversion of blood from a liquid to a semisolid gel to stop bleeding
 • Messenger functions, including the transport of hormones and the signaling of tissue damage
 • Regulation of core body temperature
 • Hydraulic functions

There are four main blood groups 

 • blood group A – has A antigens on the red blood cells with anti-B antibodies in the plasma
 • blood group B – has B antigens with anti-A antibodies in the plasma
 • blood group O – has no antigens, but both anti-A and anti-B antibodies in the plasma
 • blood group AB – has both A and B antigens, but no antibodies

Some blood types are 'universal', which means they can be given to anyone. O negative red cells can be given to anyone, and are often used in emergencies. AB plasma, positive or negative, can be also given to anyone.

 • കൃത്രിമ രക്തമാണ് :പോളിഹീം.
 • ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത്: ഹീമോഗ്ലോബിൻ.
 • ദാനം ചെയ്ത ബ്ലഡ് 42 ദിവസം വരെ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം.
 • ബ്ലഡിന്റെ PH: 7.4
 • രക്ത ബാങ്കിൽ രക്തം 4℃ൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
 • രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാംസ്യം: ഫെബ്രിനോജൻ.
 • രക്തകോശ നിർമ്മാണം :ഹീമോയിസസ്.
 • രക്തത്തിനും,കോശത്തിനുമിടയിലെ ഇടനിലക്കാർ :ലിംഫ്.
 • രക്തത്തിന്റെ 80% ജലമാണ്.
 • രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര :ഗ്ലൂക്കോസ്.
 • രക്തത്തെപറ്റിയുള്ള പഠനം: ഹിമറ്റോളജി.
 • രക്തദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രായം:15-55 വയസ്സ്.
 • ശരീരകോശങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നത്: ഹീമോഗ്ലോബിൻ.
 • ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ്:5-6 ലിറ്റർ
 • സൂചിയും,വേദനയുമില്ലാതെ രക്തമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ ഉപകരണം :ഹീമോലിങ്ക്.
 • Blood Group, RHFactor കണ്ടെത്തിയത്: കാൾസ്റ്റന്റ് ലെയ്നർ.
 • രക്ത പര്യവഹനം: വില്യം ഹാർവ്വി.

1. അരുണരക്താണു.(RBC)

 • എറിത്രോസൈറ്റ്. Red Blood Cells.
 • ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നു.
 • 120 ദിവസം ആയുസ്സ്.
 • അസ്ഥിമജ്ജയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു.
 • ന്യൂക്ലിയസ്സും, മർമ്മവുമില്ലാത്ത രക്താണുക്കൾ.
 • അരുണരക്താണു കുറഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന രോഗം: അനീമിയ.
 • അരുണരക്താണു കൂടിയാലുണ്ടാകുന്നരോഗം: പോളിസൈത്തീമിയ.
 • ഉപയോഗമില്ലാത്ത അരുണരക്താണു കരളിലും, പ്ലീഹയിലും വച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

2. ശ്വേതരക്താണു.(WBC)

 • ല്യൂക്കോസൈറ്റ്. White Blood Cells
 • ഏറ്റവും വലിയ രക്താണു.
 • 10-15 ദിവസം ആയുസ്സ്.
 • സഞ്ചാരശേഷിയുള്ള രക്താണു.
 • രോഗപ്രതിരോധശേഷി 
 • വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
 • ശരീരത്തിലെ പട്ടാളക്കാർ
 • ശ്വേതരക്താണുവിന്റെ അമിതഉത്പാദനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം: ലുക്കീമിയ/രക്താർബുദം.
 • ശ്വേതരക്താണു കുറഞ്ഞാൽ: ലുക്കോപീനിയ.


3. പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകൾ.

 • ത്രോംബോസൈറ്റ്.
 • നിറമില്ലാത്ത രക്താണു.
 • 7 ദിവസം ആയുസ്സ്.
 • രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

4. പ്ലാസ്മ.

 • രക്തത്തിന്റെ 55%.
 • വൈക്കോൽ നിറം.
 • പ്ലാസ്മയിലടങ്ങിയ 3 മാംസ്യങ്ങൾ:
 • ആൽബുമിൻ:രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
 • ഗ്ലോബുലിൻ: ആന്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.
 • ഫെബ്രിനോജൻ:രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ.

Blood type compatibility

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
Questions for LDC Preparation - 1

Open

Prepared by Remya Haridevan .


GK  .

1)"ഞാനാണ്  രാഷ്ട്രം " : ഇത് പറഞ്ഞതാര് ?  .

ഉത്തരം : ലൂയി പതിനാലാമൻ .

2) "ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ  യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും " ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതാര് ?.

ഉത്തരം :മെറ്റേർണിക്ക് .

3)  "എന്നിക്കു ശേഷം പ്രളയം " ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതാര് ?.

ഉത്തരം : ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ.

4) എതിന്റെ ആപ്തവാക്യം ആണ് "രാഷ്ട്രത്തിൻറെ ജീവരേഖ "?. LINE_FE...

Open

The major glands of human body

Open

മനുഷ്യ ശരിരത്തിലെ പ്രധാന ഗ്രന്ഥികൾ .
അഡ്രിനല്‍ ഗ്രന്ഥികള്‍ - വൃക്കകളുടെ മുകള്‍ഭാഗത്ത് ത്രികോണാകൃതിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന അന്തസ്രാവികളാണ് അഡ്രിനല്‍ ഗ്രന്ഥികള്‍. അഡ്രിനാലിന്‍ എന്ന ഹോര്‍മോണ്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളില്‍ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കാന്‍ ഈ ഹോര്‍മോണ്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂട്ടാനും, ശ്വാസകോശത്തിലെ ശ്വസനികള്‍ വികസിക്കാനും അതോടൊപ്പം ഗ...

Open

ജനീവ ആസ്ഥാനമായ സംഘടനകൾ

Open

ലോക വ്യാപാര സംഘടന (W T O).
ലോക തൊഴിലാളി സംഘടന (I L O) .
ലോക അഭയാർത്ഥി സംഘടന (U N H C R) .
ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന (W H O) .
ഭുമി ശാസ്ത്ര പഠന സംഘടന (W M O) .
അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താവിനിമയ യൂണിയൻ ( I T U) .


Code: Trade യൂണിയനിലെ തൊഴിലാളികൾ അഭയാർത്ഥികളാവുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഭൂമി ശാസ്ത്ര പരമായ വിവരങ്ങൾ വാർത്താവിനിമയങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കു കൊടുക്കും.

...

Open