രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ( Information about Blood ) രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ( Information about Blood )


രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ( Information about Blood )രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ( Information about Blood )Click here to other Kerala PSC Study notes.

Functions of Blood

 • Supply of oxygen to tissues (red cells)
 • Supply of nutrients such as glucose, amino acids, and fatty acids
 • Removal of waste such as carbon dioxide, urea, and lactic acid
 • Immunological functions, including circulation of white blood cells, and detection of foreign material by antibodies
 • Coagulation, the response to a broken blood vessel, the conversion of blood from a liquid to a semisolid gel to stop bleeding
 • Messenger functions, including the transport of hormones and the signaling of tissue damage
 • Regulation of core body temperature
 • Hydraulic functions

There are four main blood groups 

 • blood group A – has A antigens on the red blood cells with anti-B antibodies in the plasma
 • blood group B – has B antigens with anti-A antibodies in the plasma
 • blood group O – has no antigens, but both anti-A and anti-B antibodies in the plasma
 • blood group AB – has both A and B antigens, but no antibodies

Some blood types are 'universal', which means they can be given to anyone. O negative red cells can be given to anyone, and are often used in emergencies. AB plasma, positive or negative, can be also given to anyone.

 • കൃത്രിമ രക്തമാണ് :പോളിഹീം.
 • ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത്: ഹീമോഗ്ലോബിൻ.
 • ദാനം ചെയ്ത ബ്ലഡ് 42 ദിവസം വരെ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം.
 • ബ്ലഡിന്റെ PH: 7.4
 • രക്ത ബാങ്കിൽ രക്തം 4℃ൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
 • രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാംസ്യം: ഫെബ്രിനോജൻ.
 • രക്തകോശ നിർമ്മാണം :ഹീമോയിസസ്.
 • രക്തത്തിനും,കോശത്തിനുമിടയിലെ ഇടനിലക്കാർ :ലിംഫ്.
 • രക്തത്തിന്റെ 80% ജലമാണ്.
 • രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര :ഗ്ലൂക്കോസ്.
 • രക്തത്തെപറ്റിയുള്ള പഠനം: ഹിമറ്റോളജി.
 • രക്തദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രായം:15-55 വയസ്സ്.
 • ശരീരകോശങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നത്: ഹീമോഗ്ലോബിൻ.
 • ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ്:5-6 ലിറ്റർ
 • സൂചിയും,വേദനയുമില്ലാതെ രക്തമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ ഉപകരണം :ഹീമോലിങ്ക്.
 • Blood Group, RHFactor കണ്ടെത്തിയത്: കാൾസ്റ്റന്റ് ലെയ്നർ.
 • രക്ത പര്യവഹനം: വില്യം ഹാർവ്വി.

1. അരുണരക്താണു.(RBC)

 • എറിത്രോസൈറ്റ്. Red Blood Cells.
 • ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നു.
 • 120 ദിവസം ആയുസ്സ്.
 • അസ്ഥിമജ്ജയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു.
 • ന്യൂക്ലിയസ്സും, മർമ്മവുമില്ലാത്ത രക്താണുക്കൾ.
 • അരുണരക്താണു കുറഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന രോഗം: അനീമിയ.
 • അരുണരക്താണു കൂടിയാലുണ്ടാകുന്നരോഗം: പോളിസൈത്തീമിയ.
 • ഉപയോഗമില്ലാത്ത അരുണരക്താണു കരളിലും, പ്ലീഹയിലും വച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

2. ശ്വേതരക്താണു.(WBC)

 • ല്യൂക്കോസൈറ്റ്. White Blood Cells
 • ഏറ്റവും വലിയ രക്താണു.
 • 10-15 ദിവസം ആയുസ്സ്.
 • സഞ്ചാരശേഷിയുള്ള രക്താണു.
 • രോഗപ്രതിരോധശേഷി 
 • വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
 • ശരീരത്തിലെ പട്ടാളക്കാർ
 • ശ്വേതരക്താണുവിന്റെ അമിതഉത്പാദനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം: ലുക്കീമിയ/രക്താർബുദം.
 • ശ്വേതരക്താണു കുറഞ്ഞാൽ: ലുക്കോപീനിയ.


3. പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകൾ.

 • ത്രോംബോസൈറ്റ്.
 • നിറമില്ലാത്ത രക്താണു.
 • 7 ദിവസം ആയുസ്സ്.
 • രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

4. പ്ലാസ്മ.

 • രക്തത്തിന്റെ 55%.
 • വൈക്കോൽ നിറം.
 • പ്ലാസ്മയിലടങ്ങിയ 3 മാംസ്യങ്ങൾ:
 • ആൽബുമിൻ:രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
 • ഗ്ലോബുലിൻ: ആന്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.
 • ഫെബ്രിനോജൻ:രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ.

Blood type compatibility

Click here to search study notes. Click here to view all Kerala PSC Study notes. Click here to read PSC Question Bank by Category wise. Click here to Test your knowledge by atteneding Quiz.

Logo
Logo
മലയാളം ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ

Open

മലയാളം ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ .

അധുനാതനം-ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് .
അനിയന്ത്രിതം-നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
അഭിമുഖം-മുഖത്തിനു നേരെ.
അവിഭാജ്യം - വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത് .
ആത്മീയം - ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചത് .
ആനുകാലികം - കാലം അനുസരിച്ചുള്ളത് .
ആബാലവൃദ്ധം - ബാലൻ മുതൽ വൃദ്ധൻ വരെ .
ആമൂലാഗ്രം - വേരുമുതൽ തലപ്പുവരെ .
ആവാദചൂഡം - പാദം മുതൽ ശിരസ്സുവരെ .
ആർഷം - ഋഷ...

Open

Important Years in World History

Open

776 BC: First Olympiad in Greece.
4 BC: Birth of Jesus Christ.
570: Birth of Prophet Mohammed.
622: Beginning of Hijra Era.
1215: Signing of Magna Carta.
1492: Columbus discovered America.
1688: Glorious Revolution in England.
1776: American War of Independence.
1789: French Revolution.
1815: Battle of Waterloo.
1848: Publication of Communist Manifesto.
1918: First World War ended.
1948: Myanmar and Sri Lanka achieved independence.
1957: First artificial satellite was launched by Russia.
1963: Nuclear Test Ban Treaty.
...

Open

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ

Open

ആഗസ്റ്റ് 3 - ദേശീയ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയാദിനം.
ആഗസ്റ്റ് ആദ്യ ഞായർ - അന്തർദ്ദേശീയ സൗഹൃദ ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 6 - ഹിരോഷിമാ ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 8 - ലോക വയോജനദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 9 - ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 9 - നാഗസാക്കി ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 12 - ലോക യുവജന ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 15 - ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 20 - ദേശീയ സദ്ഭാവനാ ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 21- സുവിത്ത് ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 22 - സംസ്കൃത...

Open